Р. бројНазив документаБрој докумантаДатум
1.Правилник о раду Академије Струковних студија Шабац01/180/202121.07.2021.
2.Кодекс професионалне етике01/20/1-12/202121.04.2021.
3.Правилник о начину и поступку избора у звање и заснивању радног односа наставника и сарадника01/20/1-07/202122.02.2021.
4.Правилник о начину и поступку избора у звање и заснивању радног односа наставника и сарадника01/20/1-01/202214.02.2022.
5.Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку избора у звање и заснивању радног односа наставника и сарадника01/20/1-20/202120.09.2021.
6.Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку избора у звање и заснивању радног односа наставника и сарадника01/20/1-19/202129.06.2021.
7.Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку избора у звање и заснивању радног односа наставника и сарадника01/10/1-01/202323.02.2023.
8.Образац извештаја Комисије о кандидатима пријављеним на конкурс за избор у звање и заснивање радног односа наставника/сарадника Академије
9.Правилник о пројектима и мобилности01/19/1-11/202223.05.2022.
10.Правилник о стручном усавршавању запослених1-11/202116.07.2021.
11.Правилник о организацији и систематизацији послова у Академији струковних студија Шабац01/17/202007.02.2020.
12.Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Академији струковних студија Шабац01/140/202211.04.2022.
13.Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке1-06/202125.02.2021.
14.Правилник о условима и поступку за упис студената 01/20/1-02/202117.02.2021.
15.Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и поступку за упис студената 01/20/1-18/202129.06.2021.
16.Правилник о студијама на Академији струковних студија Шабац 01/20/1-14/202129.06.2021.
17.Правилник о доношењу студијских програма 01/20/1-13/202129.06.2021.
18.Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту 01/20/1-15/202129.06.2021.
19.Правилник о извођењу и оцени приступног предавања01/20/1-17/202129.06.2021.
20.Правилник о извођењу и оцени приступног предавања01/10/1-02/202323.02.2023.
21.Правилник о обезбеђењу кавлитета 01/20/1-08/202122.02.2021.
22.Правилник о издавачкој делатности 1-07/202125.02.2021.
23.Правилник о изменама и допунама правилника о издавачкој делатности 01-19/1-21/202229.12.2022.
24.Правилник о уџбеницима 01/20/1-03/202117.02.2021.
25.Правилник о изменама и допунама Правилника о уџбеницима 01-20/1-02/202215.12.2022.
26.Обрасци за ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ (архива) 14.07.2023.
27.Правилник о студентском Парламенту Академије 1-8/202125.02.2021.
28.Правилник о дисциплинској одговорности студената Академије 1-02/202109.02.2021.
29.Правилник о платама запослених на Академији струковних студија Шабац1-15/202116.07.2021.
30.Правилник о стицању и расподели сопствених прихода у Академији струковних студија Шабац01/19/1-6/202211.04.2022.
31.Правилник о интерном финанс. управљању и контроли01-03/201929.11.2019.
32.Правилник о ближем уређивању јавних набавки01-01/202004.02.2020.
33.Правилник о безбедности и заштити на раду01/14-6/202112.02.2021.
34.Попис пословних процеса на Академији струковних студија Шабац37/107.02.2022.
35.Процедуре о начину вођења евиденције на раду у Академији струковних студија Шабац01/180-4/202121.07.2021.
36.Правилник о канцеларијском и архивском пословању Академије струковних студија Шабац01/19/1-8/202211.04.2022.
37.Листа категорија документарног материјала са роковима чувања01/145/202210.06.2022.
38.Правилник о коришђењу репрезентације01-04/202004.02.2020.
39.Правилник о коришћењу службених телефона01-05/202004.02.2020.
40.Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине01/19/1-7/202211.04.2022.
41.Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине01-07/201927.12.2019.
42.Правилник о начину и роковима прегледа и испитивања електричних инсталација, поступка одржавања у исправном стању и вођење евиденцције01/190/202208.06.2022.
43.Правилник о накнади за рад запослених ван седишта Академије и Одсека01-11/201926.12.2019.
44.Правилник о условима остваривања права на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада01-09/201926.12.2019.
45.Одлука о стављању ван снаге Одлуке Савета о изменама и допунама Правилника о условима остваривања права на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада бр. 2-12/2020 од 16.10.2020. године01/19/2-34/202223.09.2022.
46.Одлука о изменама и допунама Правилника о условима остваривања права на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада2-12/202016.10.2020.
47.Правилник о организацији и поступку пописа имовине и обавеза01-06/201929.11.2019.
48.Правилник о организацији буџетског рачуноводства01-05/201929.11.2019.
49.Правилник о поступку израде финансијског плана01-04/201929.11.2019.
50.Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања01-10/201926.12.2019.
51.Правилник о службеним путовањима запослених01-08/201926.12.2019.
52.Правилник о изменама и допунама правилника о службеним путовањима запослених1-16/202116.07.2021.
53.Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених1-14/202116.07.2021.
54.Правилник о спречавању корупције на Академији струковних студија Шабац1-12/202116.07.2021.
55.Правилник о заштити података о личности на Академији струковних студија Шабац1-13/202116.07.2021.