СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ОДСЕКА ЗА МЕДИЦИНСКЕ И ПОСЛОВНО-ТЕХНОЛОШКЕ СТУДИЈЕ

Р. БРОЈСТУДИЈСКИ ПРОГРАМНАСТАВНИ ПЛАН
1ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕНаставни план "Информационе технологије" (2023)
2.ЕКОНОМИЈАНаставни план "Економија" (2021)
3.ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТНаставни план "Инжењерски менаџмент" (2021)
4.ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕНаставни план "Заштита животне средине" (2024)
5.ФАРМАЦИЈАНаставни план "Фармација" (2018)
6.ЗДРАВСТВЕНА НЕГАНаставни план "Здравствена нега" (2021)
7.ГАСТРОНОМИЈАНаставни план "Гастрономија" (2020)
8.ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈАНаставни план "Прехрамбена технологија" (2020)

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ОДСЕКА СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ И МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ВАСПИТАЧЕ

Р. БРОЈСТУДИЈСКИ ПРОГРАМНАСТАВНИ ПЛАН
1СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ (2 модула)
- Струковни васпитач предшколске деце
- Струковни васпитач деце јасленог узраста
Наставни план "Струковни васпитач" (2023)
2.СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧНаставни план "Струковна медицинска сестра васпитач" (2022)

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ОДСЕКА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ТУРИЗАМ

Р. БРОЈСТУДИЈСКИ ПРОГРАМНАСТАВНИ ПЛАН
1.МЕНАЏМЕНТ (Акредиација 2023)Наставни план "Менаџмент" (2023)
2.ФИТОМЕДИЦИНА (Акредиација 2023)Наставни план "Фитомедицина" (2023)
3.АГРОНОМИЈА (2 модула: Биљна производња, Зоотехника) (Акредиација 2023)Наставни план "Агрономија" (2023)
4.МЕНАЏМЕНТ (2 модула: Агроменаџмент, Предузетништво) (Акредиација 2017)
Наставни план "Агроменаџмент" (2017)
Наставни план "Предузетништво" (2017)
5.БИОТЕХНОЛОГИЈА (2 модула: Ратарство и повртарство, Зоотехника) (Акредиација 2017)Наставни план "Ратарство и повртарство" (2017)
Наставни план "Зоотехника" (2017)
6.ЗАШТИТА БИЉА (Акредиација 2017)Наставни план "Заштита биља" (2017)
7.ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (Акредиација 2017)Наставни план "Заштита животне средине" (2017)
8.СТРУКОВНА ВЕТЕРИНА (Акредиација 2017)Наставни план "Струковна ветерина" (2017)
9.ТУРИЗАМ (Акредиација 2016)Наставни план "Туризам" (2016)
10.ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО (Акредиација 2014)Наставни план "Воћарство и виноградарство" (2014)