Email: svetlana.karic@gmail.com 

Одсек: Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче

Катедра: …

 

Биографија

dr sci med. Светлана Карић рођена је 1963. године у Шапцу. На Медицинском факултету у  Београду завршила je последипломске магистарске студије из области социјалне медицине.  На истом факултету из исте области докторирала je 1999. године.

Основне студије је  завршила на Дефектолошком факултету  Универзитета у Београду са просечном оценом 8,80.

2003. године изабрана je за професора струковних студија на Високој школи струковних студија  за васпитаче Шабац.

Од 2008-2011. године била је помоћник директора, а у  периоду од 2011-2019. године у два мандата била је директор Високе школе струковних студија за васпитаче Шабац.

Влада РС је именовала др Светлану Карић за вршиоца дужности председника Академије, према  Одлуци о оснивању Академије струковних студија Шабац („Службени гласник РС”, број 51/19, 05 број 02-5890/2020), а  Савет Академије струковних студија Шабац је изабрао за председника Академије 16.10.2020. На наведену функцију ступила је 19.10.2020. године.

На месту директора Високе школе струковних студија за васпитаче, остварила је  запажене и мерљиве резултате рада: унапређење инфраструктурних и техничко-технолошких услова рада школе, изузетна инвестициона улагања у школу, повећан број студената на основним, специјалистичким и мастер студијама, што је директно утицало на укупно финансијско стање школе (прва васпитачка школа у Србији која је акредитовала струковне мастер студије 2017. године), допринос систему обезбеђења квалитета рада, комисијског и тимског рада у свим областима рада.

У периоду од 2011. године под њеним руководством реализовани су бројни пројекти: покривање кровне конструкције од 2000м2, пројекат израдe демит-фасаде (подизање енергетске ефикасности), пројекти реконструкције библиотеке, медијатеке, читаонице,  пројекат мрежне инфраструктуре, опремљени су информатички и други кабинети, извршена су знатна улагања у информатичку опрему, реконструисан је и опремљен амфитеатар са 256 места и oпремљене су све учионице.

dr sci. med. Светлана Карић је од 21.11.2019. године председник Секторског већа за васпитање и образовање Агенције за квалификације Републике Србије. У складу са Одлуком о оснивању Секторског већа за сектор образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 104/2018, 57/2019), изабрана за члана Секторског већа.

Потпреседник је Конференције академија и високих школа Србије

Члан је радне  групе за унапређење иницијалног образовања васпитача и учитеља од 2019. године, а ангажована је као оцењивач и рецензент иностраних високошколских исправа при ENIC NARIC центру Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Члан је радне групе за израду дела закона о финансирању високог образовања у области струковног образовања, и именована од стране МПНТР.

Именована је од стране МПНТР за члана радне групе за израду дела закона за финансирање у високом образовању, нацрта закона о дуалном образовању, и била је представник струковног образовања на ENQA панелу приликом посете НАТ-у 2017. и  2019. године.

Била је запослена у Заводу за јавно здравље Шабац на месту руководиоца за промоцију здравља у служби социјалне медицине. Поседује дугогодишње радно искуство на реализацији националних  програма:  „Здрав вртић“,  програмског здравствено-васпитног рада у основним и  средњим школама, као и другим програмима везаним за унапређења здравља становништва.

Коордннатор је више пројекта везаних за  израду локалне стратегије јавног здравља и других пројеката који су реализовани у сарадњи са Медицинским факултетом у Београду. Поседује више од двадесет серификата континуиране медицинске едукације из области jавног здравља и управљања квалитетом, реализованих у сарадњи са Школом јавног здравља Медицинског факултета у Београду.

Реализовала је бројна предавања из области  здравственог васпитања у основним и  средњим школама на подручју града Шапца и  Мачванског округа. Као резултат наведеног стручног рада добијена су бројна признања и похвале од референтних институција: Института за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“, добијени су пројекти од IRD-а као и међународне награде и признања од стране (CDC) Центра за контролу болести из Атланте.

Награђени пројекти:

Поседује значајан број сертификата из области континуиране медицинске едукације  и  међународних награда за пројекте:

 1. The Centre School of Public Health, Institute  of Social Medicine, School of Medicine University of Belgrade and the Sustainable Menagment Development Program, Coordinating Office for Global Health, Centres for Disease Control and Prevention, Atlanta, Georgia, U.S.A.  Presented cerificate of Svetlana Karić and associates: Applied Management Learing Project Award Serbia “Implementing educational programs and screening for cervikal cancer in  Sabac  Municipality” Public Health Institute, Sabac,  The CDC Sustainable Menagement development program 3rd Biennial Conference, Strengthening Global Public Health Management Capacity, May 21- 26, 2006, Cape Town, South Africa
 1. Svetlana Karić for successsfuuully participating in the three years project “Comumunity Health – Deelopment and implementation of Local Public Health Strategies” Belgrade, January 31st, 2007.
 2. PESHES – Development and Implementation of System for Performance Evaluation for Serbian HEIs and System, No. 573820-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP.
 1. ERASMUS + projekat SAPS – Support Apprenticeships between professional higher education and small and medium enterprises,  No. 572776 – EPP-1-2016-1-BE-EPPKA3-SUP-APREN

Континуирана медицинска едукација, акредитовани програми:

 1. Акредитован програм континуиране медицинске едукације, Српско лекарско друштво и Подружница Шабац –  Светлана Карић,   “Промоција здравља и здравствено васпитање” Шабац, Лазини дани 16 мај 2013. (Евиденциони брoј курса А – 1 – 2479/12 Здравствени савет Републике Србије);
 2. Акредитован програм континуиране медицинске едукације  – Српско лекарско друштво “Здравствена и социјална заштита у геријатрији и геронтологији” – Светлана Карић, “Превенција фактора ризика у настајању  болести код старих особа” Београд, 07.јун 2013. (Евиденциони брoј курса А – 1 – 1457/13 одлука број 153 – 02 – 3934/2012 – 01 од 13.05.2013, Здравствени савет Републике Србије);
 3. Акредитован програм континуиране медицинске едукације, Српско лекарско друштво “Савремени приступ у лечењу  и рехабилитацији особа са психолошко – психијатријским  поремећајима и обољрењима” – Светлана Карић,  “Социјалне детерминанте здравља особа са психолошко психијатријским поремећајима и обољењима” Београд,14.јун 2013. (Евиденциони брoј курса А – 1 – 1458/13, одлука број 153 – 02 – 3934/2012 – 01 од 13.05.2013, Здравствени савет Републике Србије).

Списак научних радова и стручних радова

М21 – рад у врхунском међународном часопису (3) 

 1. Pavle Piperac, ZoricaTerzic- Supic; Aleksandra Maksimovic; JovanaTodorovic; Svetlana Karic; BranislavHacko:Burnout syndrome among preschool teachers in Serbia, Journal: BMC PublicHealth,  2020. Vol. 30. |Suppl 5.

 2. Piperac P. Terzic-Supic Z. Todorovic J. Maksimovic A. Karic S. Soldatovic  I., M. Santric-Milicevic: Copenhagen Burnout Inventory On A National Representative Sample of Pre-School Teachers,  Journal: BMCPublicHealth,  2019. Vol 29, Suppl. 4.

 3. Piperac P. Terzic-Supic Z. Todorovic J. Maksimovic A. Karic S., Soldatovic I, : Two step cluster analysis of burnout among preschool teachers. European Journal of Public Health (2019), vol 29, Suppl 4.

М22 – рад у истакнутом међународном часопису (1) 

 1. Terzic-Supic, Z., Santric-Milicevic, M., Karic, S., Soldatovic, I., Attitudes of the Serbian mothers with preschool children: should a HIV positive female teacher be allowed to continue teaching in school, BMC Public Health, 2015

М33 – саопштење са међународног скупа штампано у целини (11)

 1. Карић С., Спаић С., Карић М.Фактор ризика пушење – трендови. 15.  Међународна конференција  Ризик и безбедносни инжењеринг, Копаоник 16-18. јануара 2020.

 2. Милинковић Д., Милошевић М., Карић С., Процена ризика у Клиничком центру Србије за радно место медицинска сестра – техничар 15.Међународна конференција  Ризик и безбедносни инжењеринг, Копаоник 16-18. јануара 2020.

 3. Карић С., Спаић С., Милошевић В.,Карић М. Промоција здравља на радном месту. 14. Међународно саветовање ризик и безбедносни инжењеринг, Копаоник 11-13. јануара 2019.

 4. Карић С., Спаић С., Карић Ђ., Милошевић В.,.Ризици по здравље из животне средине. 14. Међународно саветовање ризик и безбедносни инжењеринг, Копаоник 11-13. јануара 2019.

 5. Карић С. Образовање васпитача и стање предшколског васпитања у Србији. Конференција “Васпитач у 21 веку” Значај компететности васпитача за квалитет васпитања и образовања деце предшколског узраста. Висока школа за васпитаче струковних студија Алексинац, 2019.

 6. Карић, С.,  Здравствено стање деце раног и школског узраста – Научно – стручна конференција Висока школа струковних студија за васпитече Шабац 20. мај, 2016.

 7. Карић, С.,  Исхрана деце предшколског узраста – Научно – стручна конференција Висока школа струковних студија за васпитече Шабац 20. мај, 2016.

 8. Карић, С.,  Превенција фактора ризика у настајању  болести код старих особа – Трећи Конгрес социјалне медицине, Златибор 7-9.октобар 2015.

 9. Карић, С.,  Превенција повреда младих у друмском саобраћају, Научно – стручни скуп са међународним учешћем, Политехника Београд, 4. децембар 2015.

 10. Карић, С.,  Улога педагога у унапређивању здравља деце  школског узраста, Национални научни скуп “Педагог између теорије и праксе” , Филозофски факултет  и Педагошко друштво Србије, Београд , 31. јануар 2013. 

 11. Карић, С.,  Локална стратегија јавног здравља, Медицински факултет Универзитета у Београду, Институт за социјалну медицину, Школа јавног здравља – Регионална  Конференција – Развој  јавно здравственог менаџмента у Југоисточној  Европи, 30. –  31 јануара 2007.

М34 – саопштење са међународног скупа штампано у изводу (10)

 1. Карић, С.,  Здравље деце Мачванског округа – Седми Конгрес лекара опште медицине са међународним учешћем и  XVIII Конгрес лекара Србије. Златибор,   29. септембaр – 2. октобар 2016.
 2. Карић, С.,  Социјалне детерминанте здравља особа са психолошко психијатријским поремећајима и обољењима – Трећи Конгрес социјалне медицине, Златибор 7-9.октобар 2015.
 3. Карић, С.,  Превенција болести зависности у локалној заједници – Трећи Конгрес социјалне медицине, Златибор 7-9.октобар 2015.
 4. Карић, С.,  Место, улога и одговорност лекара опште медицине у примарној здравственој заштити, Трећа конференција лекара опште медицине  – породичне медицине Југоисточне Европе, Београд, 11 – 14. април 2013.
 5. Карић, С.,  Интервенције за  унапређење здравља засноване на заједници, Први међународни конгрес хигијене и превентивне медицине, Београд,  22 – 24. маја 2013.
 6. Карић, С.,  Најчешће хроничне болести и онеспособљености у процесу старења становништва,  II Стручно – научни скуп са међународним учешћем     “Актуелности у  едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју” Шабац, 25 – 27. октобар 2013.
 7. Карић С.,Илић Живојиновић Ј., Илић Б., Богдановић Љ., Николић Д. MEDICAL WASTE MANAGEMENTHOW MUCH DO WE KNOW?  (Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац, Институт за хигијену са медицинском екологијом, Институт за патологију и Одсек заштите на раду – Медицинског факултета у Београду) IX Конгрес лекара опште медицине Србије са међународним учешћем, Златибор, 2018.

 8. Карић, С.,  Промоција здравља у предшколској установи, Први стручно – научни скуп са међународним учешћем “Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју”,  Ресурсни центар за специјалну едукацију, Београд, Регионални центар за  професионални развој запослених у образовању Шабац, Друштво дефектолога Војводине, ОШ “Свети Сава” Шабац, 14 – 15.  децембар 2012.

 9. Поповић, М., Карић, С., Петровић, Ј., Стојановић, О., Програми унапређења здравља ученика у основним и средњим  школама у Мачванском  округу, Научно-стручна конференција  социјалне медицине са међународним учешћем – Здравствени  систем у транзицији, Велика Плана, 25 – 26. октобар 2007.

 10. Карић, С.,  Улога јавног здравља у превенцији кардиоваскуларних обољења, VII Конгрес  интерне медицине Србије и Црне Горе, Друштво за интерну медицину СЦГ, Удружење СЦГ, Игало, 25 – 26 јуна 2004.

М53 – рад у националном часопису (1)

 1. Срећковић М, Богдановић Васић С, Карић С, Алексић У, Бановац М. Процена знања и ставова студенткиња струковнихстудија за васпитаче о хитној контрацепцији, Србија.Сестринска. реч; вол. 22. бр. 79. стр. 7-12, 2019.

Уџбеници:

 1. Телесни развој и здравствено васпитање  ISBN:978-86-7142-019-8

 2. Нега и васпитање деце раног узраста  ISBN:978-86-7142-020-4

 3. Хигијена  ISBN:978-86-7142-034-1

 4. Васпитање за здравље  ISBN:978-86-7142-029-