СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ОДСЕКА ЗА МЕДИЦИНСКЕ И ПОСЛОВНО-ТЕХНОЛОШКЕ СТУДИЈЕ

Р. БРОЈСТУДИЈСКИ ПРОГРАМНАСТАВНИ ПЛАН
1ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕНаставни план "Информационе технологије" (2017)
2.ЕКОНОМИЈАНаставни план "Економија" (2021)
3.ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТНаставни план "Инжењерски менаџмент" (2021)
4.ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕНаставни план "Заштита животне средине" (2017)
5.ФАРМАЦИЈАНаставни план "Фармација" (2018)
6.ЗДРАВСТВЕНА НЕГАНаставни план "Здравствена нега" (2021)
7.ГАСТРОНОМИЈАНаставни план "Гастрономија" (2020)
8.ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈАНаставни план "Прехрамбена технологија" (2020)

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ОДСЕКА СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ И МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ВАСПИТАЧЕ

Р. БРОЈСТУДИЈСКИ ПРОГРАМНАСТАВНИ ПЛАН
1СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ (2 модула)
- Струковни васпитач предшколске деце
- Струковни васпитач деце раног узраста
Наставни план "Струковни васпитач" (2017)
2.СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧНаставни план "Струковна медицинска сестра васпитач" (2016)

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ОДСЕКА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ТУРИЗАМ

Р. БРОЈСТУДИЈСКИ ПРОГРАМНАСТАВНИ ПЛАН
1МЕНАЏМЕНТ (3 модула)
- Агроменаџмент
- Предузетништво
- Хотелијерство и ресторатерство
Наставни план "Агроменаџмент" (2017)
Наставни план "Предузетништво" (2017)
Наставни план "Хотелијерство и ресторатерство" (2017)
2.СТРУКОВНА ВЕТЕРИНАНаставни план "Струковна ветерина" (2017)
3.ЗАШТИТА БИЉАНаставни план "Заштита биља" (2017)
4.ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВОНаставни план "Воћарство и виноградарство" (2014)
5.ТУРИЗАМНаставни план "Туризам" (2020)
6.ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕНаставни план "Заштита животне средине" (2017)
7.БИОТЕХНОЛОГИЈА (2 модула)
- Ратарство и повртарство
- Зоотехника
Наставни план "Ратарство и повртарство" (2017)
Наставни план "Зоотехника" (2017)