Р. бројНазив документаБрој докумантаДатум
1.Правилник о раду Академије Струковних студија Шабац01/180/202121.07.2021.
2.Кодекс професионалне етике01/20/1-12/202121.04.2021.
3.Правилник о начину и поступку избора у звање и заснивању радног односа наставника и сарадника01/20/1-07/202122.02.2021.
4.Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку избора у звање и заснивању радног односа наставника и сарадника01/20/1-20/202120.09.2021.
5.Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку избора у звање и заснивању радног односа наставника и сарадника01/20/1-19/202129.06.2021.
6.Правилник о стручном усавршавању запослених1-11/202116.07.2021.
7.Правилник о организацији и систематизацији послова у Академији струковних студија Шабац01/17/202007.02.2020.
8.Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке1-06/202125.02.2021.
9.Правилник о условима и поступку за упис студената 01/20/1-02/202117.02.2021.
10.Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и поступку за упис студената 01/20/1-18/202129.06.2021.
11.Правилник о студијама на Академији струковних студија Шабац 01/20/1-14/202129.06.2021.
12.Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту 01/20/1-15/202129.06.2021.
13.Правилник о извођењу и оцени приступног предавања01/20/1-17/202129.6.2021.
14.Правилник о обезбеђењу кавлитета 01/20/1-08/202122.02.2021.
15.Правилник о издавачкој делатности 1-07/202125.02.2021.
16.Правилник о уџбеницима 01/20/1-03/202117.02.2021.
17.Правилник о студентском Парламенту Академије 1-8/202125.02.2021.
18.Правилник о дисциплинској одговорности студената Академије 1-02/202109.02.2021.
19.Правилник о интерном финанс. управљању и контроли01-03/201929.11.2019.
20.Правилник о ближем уређивању јавних набавки01-01/202004.02.2020.
21.Правилник о безбедности и заштити на раду01/14-6/202112.02.2021.
22.Правилник о канцеларијском пословању01-03/202004.02.2020.
23.Правилник о коришђењу репрезентације01-04/202004.02.2020.
24.Правилник о коришћењу службених телефона01-05/202004.02.2020.
25.Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине01-07/201926.12.2020.
26.Правилник о накнади за рад запослених ван седишта Академије и Одсека01-11/201926.12.2020.
27.Правилник о условима остваривања права на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада01-09/201926.12.2020.
28.Правилник о организацији и поступку пописа имовине и обавеза01-06/201929.11.2019.
29.Правилник о организацији буџетског рачуноводства01-05/201929.11.2019.
30.Правилник о поступку израде финансијског плана01-04/201929.11.2019.
31.Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања01-10/201926.12.2020.
32.Правилник о службеним путовањима запослених01-08/201926.12.2020.
33.Правилник о изменама и допунама правилника о службеним путовањима запослених1-16/202116.07.2021.
34.Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених1-14/202116.07.2021.
35.Правилник о спречавању корупције на Академији струковних студија Шабац1-12/202116.07.2021.
36.Правилник о заштити података о личности на Академији струковних студија Шабац1-13/202116.07.2021.