Р. бројНазив документаБрој докумантаДатум
1.Кодекс професионалне етике01/20/1-12/202121.4.2021.
2.Правилник о избору у звање и заснивању радног односа наставника и сарадника01/20/1-07/202122.02.2021.
3.Правилник о организацији и систематизацији послова у Академији струковних студија Шабац01/17/202007.02.2020.
4.Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке1-06/202125.02.2021.
5.Правилник о условима и поступку за упис студената 01/20/1-02/202117.02.2021.
6.Правилник о обезбеђењу кавлитета 01/20/1-08/202122.02.2021.
7.Правилник о издавачкој делатности 1-07/202125.02.2021.
8.Правилник о уџбеницима 01/20/1-03/202117.02.2021.
9.Правилник о студентском Парламенту Академије 1-8/202125.02.2021.
10.Правилник о дисциплинској одговорности студената Академије 1-02/202109.02.2021.
11.Правилник о интерном финанс. управљању и контроли01-03/201929.11.2019.
12.Правилник о ближем уређивању јавних набавки01-01/202004.02.2020.
13.Правилник о безбедности и заштити на раду01/14-6/202112.02.2021.
14.Правилник о канцеларијском пословању01-03/202004.02.2020.
15.Правилник о коришђењу репрезентације01-04/202004.02.2020.
16.Правилник о коришћењу службених телефона01-05/202004.02.2020.
17.Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине01-07/201926.12.2020.
18.Правилник о накнади за рад запослених ван седишта Академије и Одсека01-11/201926.12.2020.
19.Правилник о условима остваривања права на накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада01-09/201926.12.2020.
20.Правилник о организацији и поступку пописа имовине и обавеза01-06/201929.11.2019.
21.Правилник о организацији буџетског рачуноводства01-05/201929.11.2019.
22.Правилник о поступку израде финансијског плана01-04/201929.11.2019.
23.Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања01-10/201926.12.2020.
24.Правилник о службеним путовањима01-08/201926.12.2020.