Академија струковних студија Шабац као високошколска установа са својим одсецима: Одсеком студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче, Одсеком за пољопривредно-пословне студије и туризам, Одсеком за медицинске и пословно-технолошке студије, као и јединицaма ван седишта Академије, представља центар образовног и стручног, уметничког и научноистраживач ког рада наставника, сарадника и студената који у складу са академским вредностима кроз своје активности теже постизању изврсности и креативности у образовању и стручном, уметничком и научном раду доприносећи на овај начин привреди, установама и заједници Републике Србије и шире.
Од посебног значаја је квалитет рада Академија који прожима три интегрисане целине њеног деловања: образовање, стручни, уметнички и научноистраживачки рад и учешће у развоју привреде и заједнице кроз јавно деловање у условима развоја друштва и интеграције Републике Србије у Европској унији.

Мисија Академије обухвата:

 • Учешће у стварању глобалног униформног простора у погледу квалитетног начина студирања
 • Препознатљивост на националном, регионалном и глобалном нивоу по квалитету наставног процеса и студирања уопште и
 • Израстање Академије у позитиван пример у високообразовном систему на националном, регионалном и глобалном нивоу

Академија своју мисију остварује кроз следеће циљеве:

 • Очување и унапређење стандарда и вештина високог струковног образовања
 • Преношење стручних, уметничких и научноистраживачких знања и вештина
 • Унапређење квалитета високог струковног образовања, уметничког стравалаштва, стручног и научноистраживачког рада
 • Обезбеђивање стручног и уметничког подмлатка
 • Промовисање мобилности студената, наставника и сарадника
 • Развој припреме студената за образовање током живота
 • Стварање услова за увођење програма учења на даљину
 • Унапређење квалитета наставног и ненаставног кадра
 • Усклађивање броја наставника и сарадника у односу на број студената према националним и међународним стандардима
 • Повећање броја становника са високим струковним образовањем
 • Пружање подршке економском и друштвеном развоју Мачванског округа и шире, како праћењем актуелне привредне и друштвене проблематике али и потреба, тако и понудом одговарајућих стручних кадрова
 • Ширење знања, креативности и инвентивности на заједницу у окружењу, јачање постојећих и успостављање нових веза са другим високошколским установама, привредним и друштвеним институцијама у земљи и иностанству
 • Неговање стандардних вредности у високошколском образовању, као што су: интегритет, колективни дух, солидарност, слобода мишљења, одговорност, толеранција, објективност и др.,
 • Подстицање сарадње и размене искустава добре праксе у области обезбеђења и унапређења квалитета са високошколским установама у земљи и иностранству
 • Подизање нивоа квалитета свих активности на Академији и свеобухватних резултата.

Визија Академије подразумева:

 • Усклађеност Стратегије обезбеђења квалитета и Акционог плана, самим тим и обављања наставног процеса према националним стандардима у високошколском образовању и параметрима квалитета студирања у Европској унији
 • Одвијање наставног процеса и ван наставних активности уз перманентни мониториг Комисије за обезбеђење квалитета и јачање капацитета Академије у правцу унапређења и хармонизације постојећих параметара квалитета студирања
 • Залагање за што виши квалитет обављања делатности ради добијања поверења будућих студената, привредних субјеката, предшколских установа, инситуција и заједнице у целини.

Визија Академије огледа се у настојању изградње свеобухватног система обезбеђења квалитета који ће обезбедити континуирано праћење и унапређење квалитета свих облика активности.
Академија је посвећена циљевима који подразумевају ширење образовних, стручних и уметничких искустава. Трајно је опредељена обезбеђењу и унапређењу квалитета високог струковног образовања и укључивању у јединствен образовни простор Европске уније.

У складу с тим, Академија као своје основне дугорочне циљеве поставља:

 • Утврђивање показатеља, критеријума и стандарда за обезбеђење, вредновање и унапређење квалитета
 • Унапређење квалитета свих сегмената из свог делокруга рада, кроз систематично и поступно уређење система обезбеђења и унапређења квалитета
 • Изградња институционалних механизама за координисано и системско вредновање квалитета у сврху постизања високог квалитета како у наставном процесу и стручном, уметничком и научноистраживачком раду, тако и у управљању ове високошколске установе и ненаставној подршци
 • Стално праћење успешности постојећих механизама обезбеђења квалитета и њихово унапређивање, као и развој нових механизама унутрашњег обезбеђења квалитета
 • Неговање и ширење културе квалитета
 • Повећање ефикасности студирања
 • Побољшање квалитета студијских програма, наставног процеса и услова рада
 • Повећање обима и квалитета стручног, уметничког и научноистраживачког рада наставника и сарадника.

Квалитет наставног процеса одређен је квалитетом Планова извођења наставе, професионалним односом наставника и сарадника према раду и студентима, редовним праћењем и вредновањем рада студената, као и уважавањем различитих потреба и захтева студената.

Квалитет наставног процеса у целини обезбеђује се применом:

 • стандарда квалитета Планова извођења наставе
 • стандарда квалитета наставе, предавања и вежби
 • стандарда квалитета уџбеничке литературе
 • стандарда квалитета оцењивања
 • квалитета педагошког рада наставника и сарадника.