Национални прописи за високо образовање

  1. ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ – (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021
    – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон)
  2. Минимални услови за избор у звања наставника на Академијама струковних студија и Високим школама струковних студија – (“Сл. гласник РС”, бр. 130/2021)