Email: realizamrj@hotmail.com

Одсек: Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче

Катедра: …

Биографија

Рођена 1970. год. у Шапцу. После Гимназије, студирала и дипломирала на Вишој хемијско-технолошкој школи у Шапцу, 1992. год. смер: хемијско инжењерство, (Тема: Утицај активних површина таложног силицијум-диоксида на сорпционе процесе тешких метала).

Студирала српску књижевност и језик на Филозофскоим факултету у Новом саду (1996-2000.)

Магистрирала, 2006. год. на Катедри за српску књижевност и језик, Филозофског факултета у Новом Саду, област филолшке науке. ( Тема магистарске тезе: Шабац и Мачва у приповеткама Милорада Поповића Шапчанина).

Одбранила докторску дисертацију 2009. год. на Катедри за српску и јужнословенске књижевности Филолошког факултета у Београду, област филолошке науке. (Тема дисертације: Шабац и Мачва у српској књижевности друге половине XIX века).

Професор српског језика и књижевности у Основним школама Николај Велимировић и Мајур (2000-2009). Од 2009. год. професор на Високој школи струковних студија за васпитачеШабац, данашњем одсеку Академије струковних студија Шабац. Учесник два научно-истраживачка пројекта.

Награде за педагошки рад: Друштво за српски језик и књижевност, Филолошки фа­култет Београд, 2002. и 2003. год. Друштво Свети Сава, Београд, 2003. год.

Руководилац, иницијатор, координатор и члан стручног жирија пројекта Књижевни конкурс за завршетак недовршених приповедака Лазе К. Лазаревића (2013 – 2018.)

Члан књижевног друштва Сунчани брег, Београд. Председник жирија  Светосавског  литерарног конкурса у коорганизацији Града Шапца и  Црквене општине Шабац  2016. и 2017. гoд. Награђивана за поезију и прозу, објављени текстови у антологијама, збор­ницима и теметским збиркама.

Списак научних радова и стручних радова

 

 

М24 –  рад у националном часопису међународног значаја (2)

 1. Ружица Јовановић: Историјске чињенице у приповеткама Лазе К. Лазаревића,  Наслеђе, бр. 31,   2015.  стр. 305-313.   821.163.41-14.09:398
 2. Ружица Јовановић:  Жене у прози шабачких реалиста, Наслеђе бр. 17,  2011. 177-195  стр. УДК 821.163.41-3.09„18“

М33 –  саопштење са међународног скупа штампано у целини (8)

 1. Ружица Јовановић: Игра и инклузивно васпитање, књижевно дело као реализована сценска игра, саопштење на Међународној конференцији, Васпитање за хумане односе , Ниш, октобар 2010. Зборник радова, стр. 320-325. UDK 376.371.383
 2. Ружица Јовановић, Марко Ек: Два модела биографије Иване Брлић Мажуранић саопштење на Међународном научном скупу, Наука и савремени универзитет, Филозофски факултет Ниш, 10. и 11. новембар 2011. Зборник радова,стр. 395-413.  UDK821.163.42.09.-94
 3. Ружица Јовановић: Могућност примене народне традиције у васпитном процесу , саопштење на Међународном научном скупу I Конгрес балканског савеза васпитача,  Бијељина, 24. и 25. фебруара 2012. год. Бијељина, Зборник радова, стр. 145- 158. УДК. .371.3.398
 4. Ружица Јовановић: Архетипски бол жене насупрот мушког схватања хероизма, саопштење на Међународној научној конференцији Сарајевски филолошки сусрети 1, Сарајево,  9. и 10. децембар 2010.  стр. 107-113. ISSN 2233-1018  UDK 821.163.4(497.6).09-1
 5. Ружица Јовановић: Елементи исламске културе и традиције у прози Боре Станковића, Саопштење на међународној научној конференцији Сарајевски филолошки сусрети 2, Сарајево, 13. – 14. децембар 2012. Зборник радова, 123-128. стр. UDK: 821.163.41.09: [28-67 : 316.7 Stanković, B
 6. Ружица Јовановић: Жене у ваљевској болници – борба са собом у ратном окружењу (Време смрти Добрице Ћосића) Саопштење на међународној научној конференцији Сарајевски филолошки сусрети 3, Сарајево, 28-30. мaj 2014. ISSN 2233-1018 UDK: 821. 163 41.09-311.6 Ćosić, D.
 7. Ружица Јовановић: Сан као слобода и сан као слутња у Времену смрти Добрице Ћосића , Међунродна научна конференција, Први светски рат у књижевности и библиографији,  Филолошки факултет Београд, 26.- 29. септембар 2014. Зборник радова, стр.335-343
 8. Ружица Јовановић: Милорад Поповић Шапчанин, идентитет  на размеђу епоха Саопштење на међународној научној конференцији Сарајевски филолошки сусрети 4 Сарајево, 22- 24. септембар 2016.  Зборник радова, 2018-216. стр. UDK: 821.163. 41.09-32”18” Popović Šapčanin M.

М43 –  монографска библиографска публикација (2)

 1. Ружица Јовановић: Перо реализма, монографија, (Шабац и Мачва у српској књижевности друге половине XIX века), Заслон,  Шабац, 2009. ISBN 987-86-7825-127-4SR 154616332
 2. Ружица Јовановић: Писац, завичај раскршће, монографија, Културни центар, Шабац, 2010.  ISBN 978-86-84045-15-9 COBISS. SR- ID 178082316

М52 –  рад у  истакнутом националном часопису (1)

 1. Ружица Јовановић: Оживеле гитаре два детињства и једног пријатељства (Роберт Такарич, Рекла ми је да у мојој глави чује гитаре и бубњеве) Детињство, 4/14 стр. 150-153.

М53 –  рад у националном часопису (15)

 1. Ружица Јовановић:  Делови парчића остатака, Браничево, бр.3 – 4 /2010. стр.133-135.
 2. Ружица Јовановић:  Ароганција празних погледа, Браничево, бр. 1 – 2 /2011. стр.194-196.
 3. Ружица Јовановић:  Од касабе до малог Париза, Братство, бр. 14 str. 161-181. Друштво Свети Сава, Београд 2010.
 4. Ружица Јовановић: Милорад Поповић Шапчанин или ка реализму, Свеске, бр. 96 јун 2010. 136-143. стр.  УДК 821.163.41.09-3 П.Ш.М. 821.163.41.02. реализам
 5. Ружица Јовановић:  Живот у прози Растка Петровића , Свет речи, бр. 29-30 стр.90-94, Београд 2010. 90- 95. стр.
 6. Ружица Јовановић: Илија И. Вукићевић, Историја у приповеткама, Свеске бр. 102, 2011. 241-250. стр. УДК 821.163.41.09-32 Вукићевић И.
 7. Ружица Јовановић: Школа у Мачви, у прози Шабачких реалиста, Братство бр. 15,   2011. стр.145-154.  Друштво Свети Сава, Београд  30.85(497.11)”18/19”       821.163.41.09”18”
 8. Ружица Јовановић: Владимир Јовановић, песник реалиста, Књижевни преглед, бр. 3. 2010. 89-95. стр. UDK 821.163.41.09–1, Jovanović V. 821.163.41’ Реализам

  Јанко Веселиновић и Теорија релативитета, Свеске, Панчево, бр.113, стр. стр. 56-58.

 9. Ружица Јовановић: Сенкино сестринство свевремене снаге, (Бранислав Јанковић, О вуковима и сенкама)  Књижевни преглед, бр. 6 Београд, 173 – 178. стр.

 10. Ружица Јовановић: Претече развоја писане речи у Шапцу, Братство бр. 18, Друштво Свети Сава, Београд, 2015. стр. 125-135.

 11. Ружица Јовановић: Специфичност реалистичнохг поступка Михила Сретеновића, Свеске,  бр.116, јун 2015. стр. 129-143.

 12. Ружица Јовановић: Паратакса  сенке, (Бранислав Јанковић ,О вуковима и сенкама)  Књижевни преглед  бр. 7, 2015.  стр. 51-52.

 13. Ружица Јовановић: Поука зоре и мудрост  уметности (Анто Зирдум, Само се просвијетљени виде у тмици ), Свеске бр.118. децембар 2015. стр. 151-155.

 14. Ружица Јовановић: Судбина као услов, приказ романа Пета жица, Бранислава Јанковића, Градина,  бр. 78 – 79, Ниш, 2017. стр. 364 – 367.

 15. Ружица Јовановић: Трагом повратка на небеса, приказ, (Бранислав Јанковић,  Последњи циркус на свету, Чаробна књига, Београд, 2017). Књижевни преглед бр. 22. 2019. стр.  24-29.

М45 –  рад у тематском зборнику националног значаја (7)

А) Ivo Andrić im europäischen Kontext / Иво Андрић у европском/еуропском контексту, Forschungsprojekt / Истраживачки пројек(а)т, Karlfranzeus-Universitat Graz –Вишеград, (2007-)

 1.  Ружица Јовановић: Компаративна анализа живота трговаца и занатлија у Андрићевом роману На Дрини ћуприја и приповеткама Лазе Лазаревића BKS-Projekt (FWF, P19158-G03 2007- ), Вишеград,  4. – 6. октобар 2012. Зборник радова, стр.345-351. 

 2. Ружица Јовановић: Ženski likovi u romanu ,,Travnička hronika,, Karl-franzeus- Universitat Graz, Ivo Andrić im europäischen Kontext / Ivo Andrić u evropskom/europskom kontekstu, Graz, 04-06. oktobar 2013.Zbornik radova str. 211-223.

 3. Ружица Јовановић: Gospođica u GOSPOĐICI – Splet okolnosti i odgovornosti u susretu sa prirodom jedne žene, Deveti simpozij(um) u okviru projekta Andrić-Initiative: Ivo Andrić u evropskom/europskom kontekstu,  na temu Andrićeva GOSPOĐICA  Zbornik radova, 207-213.str.

 4. Ружица Јовановић: Иво Андрић и Махаил Шолохов о животу прекривеном леденом белином 12. симпозијум Хладноће и зиме Ива Андрића и руских нобеловаца: Истраживачки пројек(а)т, МГУ имени М. В. Ломоносова , Катедра славянской филологии Moskva (Rusija), 17–20. Oktobar  2019.

Б) Die lyrische, humoristische und satirische Welt von Branko Ćopić/Лирски хумористички и сатирични свет Бранка Ћопића, Истраживачки пројек(а)т, Karlfranzeus- Universitat Graz – Бања Лука: (2011– )

 1. Ружица Јовановић: Ћопићев хумор и сатира као спона између туге појединца и колективног оптимизма, Саопштење на Научном скупу Лирски хумористички и сатирични свет Бранка Ћопића, Бања Лука, 11.-13. Септембар 2011. Зборник радова,  стр. 65-71.

 2. Ружица Јовановић: Saputnice u ratu i miru, starom i novom životu , саопштење, Die lyrische, humoristische und satirische Welt von Branko Ćopić/Лирски хумористички и сатирични свет Бранка Ћопића Istraživački projekат Karlfranzeus-Universitat Graz, 4-6 октобар, 2014.  Zbornik radova, str. 153-161.

 3. Ружица Јовановић: Пепо Бандић – човек на раскршћу два света и два времена Симпозијум Ћопић фантастични, Матица српска, Нови Сад : 8.–10. 11. 2018. Зборник радова  стр. 183-191. ISBN 978-3-9504299-7-8

М63 –  саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (10)

 1. Ружица Јовановић, Марко Ек: Басна у процесу увођења деце у свет писане речи и драмске игре VII СИМПОЗИЈУМ  ВАСПИТАЧ У 21. ВЕКУ,  Соко Бања 2011. Зборник радова, стр. 650-655. UDC 821-342  371.3::792-028.31 371.382-053.4.
 2. Ружица Јовановић: Свевременост Нушићеве комедије у васпитном процесу, саопштење на научном симпозијуму,VIII Симпозијум са међународним учешћем ВАСПИТАЧ  У  21. ВЕКУ Соко Бања, 30 – 31. март 2012. Зборник радова, стр. 593-604. УДК 373.2.8209-22, Зборник радова, стр.593-604.
 3. Ружица Јовановић: Примена кратких прозних народних форми у васпитном процесу и развоју говора ,IX Симпозијум са међународним учешћем ВАСПИТАЧ  У  21. ВЕКУ“ Соко Бања, 29 – 30. март 2013. Зборник радова,  стр.347-351.
 4. Ружица Јовановић: Релација дете – свет одраслих у романима Бранка Ћопића и актуелност исте у савременом тренутку, Симпозијум са међународним учешћем ВАСПИТАЧ  У  21. ВЕКУ Соко Бања, 28 – 29. март 2014. Зборник радова, стр.148-154.
 5. Ружица Јовановић: Утицај разуђености епизодних ситуација и споредних књижевних ликова на ток приче у роману – бајци о Харију Потеру, саопштење, Симпозијум са међународним учешћем ВАСПИТАЧ  У 21. ВЕКУ Соко Бања, 28 – 29. март 2015. Зборник радова, стр. 374-381.
 6. Ружица Јовановић: Лирска народна песма као говорна игра у процесу развоја говора,, Симпозијум са међународним учешћем ВАСПИТАЧ  У  21. ВЕКУ,  Соко Бања, 25 – 26. март 2016. год. Зборник радова 219-224. стр.УДК 821.163.41-14.09.398: 81233-053.4
 7. Ружица Јовановић: Поетика, теме и песнички језик савремене поезије за децу, саопштење, симпозијум   КСАВО, Шабац, 20. Мај, 2016. год. УДК 821.163.41.09-93“ 19/20“ 82.09.82
 8. Ружица Јовановић: Уметничка поезија за децу у виду драмске игре – креативност и вредност вишe,   Симпозијум Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања, Соко Бања, 24. и 25. март 2017. Зборник радова, 366-371. стр. УДК 82-1-93: 373.23.036 :792
 9. Ружица Јовановић: Дете и детињство у поезији и прози Милорада Поповића Шапчанина ,  Конференција: Васпитач у 21. Веку, Допринос предшколства остваривању циљева образовања и васпитања, Соко Бања, 30. и 31. Март 2018. год. Зборник радова стр. 397-403. УДК 821.163.41.09 Поповић Шапчанин М.
 10. Ружица Јовановић: Михаило Сретеновић, Немања – актуелне васпитне поруке у драмском тексту са почетка XX века, Научни скуп КЊИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦУ У НАУЦИ И НАСТАВИ,  Педагошки факултет Јагодина, 9 – 10. мај 2019. год.

Објављени уџбеници и приручници (3)

 1. Ружица Јовановић: Књижевно дело у васпитном процесу, уџбеник, Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац, 2017. ISBN 978-86-7142-026-6 COBISS.ID 217585676
 2. Ружица Јовановић: Практикум, Књижевност за децу, Висока школа струковних студиј за васпитаче Шабац, 2017. ISBN 978-86-7142-013-6

Приређене збирке и антологије (2)

 1. Ружица Јовановић: Дарови Давнина, антологија српске народне књижевности, Витез, Београд,  год. ISBN 978-86-85921-99-5   821.163.41:388—82
 2. Ружица Јовановић, Душан Иванић: Довршене приповетке Лазe К. Лазаревићa, Збирка приповедака, приређивање,  предговор: Ружица Јовановић, Библиотека града Београда, Београд  и Висока школа струковних студија за васпитаче  Шабац,  год. 821.163.41-32(082.2)  ISBN 978-86-7142-054-9 (ВШССВ)  COBISS.SR-ID 267571212

Радови објављени у електронским часописима (2)

 1. Ружица Јовановић: Фантастика у приповеткама Јанка Веселиновића, арт-анима,  26. 7. 2009. год.
 2. Ружица Јовановић: Књижевност па тек онда њено проучавање, Балкански књижевни гласник, бр. 1/2009 свеска 20. COBISS.SR–ID 141175564