Email: mira.markovic@yahoo.com

Одсек: Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче

Катедра: …

Биографија

Рођена 29.09.1959. у Београду, где се школовала и дипломирала на Филолошком факултету Књижевност и српски језик (1986). У току редовних студија завршила два смера – наставни и редакторско-лекторски.

Постдипломске студије (смер за науку о књижевности) завршила на Филолошком факултету у Београду и одбранила магистарски рад из области Књижевност за децу (2003).

Докторску дисертацију  Структура и значења езичког изражавања ученика у млађим разредима основне школе одбранил и  стекла академско звање доктора дидактичко-методичких наука за Методику наставе српског језика и књижевности (2011).

Изабрана у звање професора струковних студија за наставно-научну област Језик и књижевност  (2011).

Радно искуство

Академија струковних студија „Шабац“     (2019- )

Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац     (2006-2019)

Висока струковна  школа за образовање  васпитача,  Кикинда     (2006-2011)

Учитељски факултет, Београд     (2006-2011)

Виша школа за образовање  васпитача,  Шабац     (2003-2004)

Виша школа за образовање  васпитача,  Београд     (1997-2006)

ОШ „Старина Новак,“ Београд     (1989-1997)

Др Мирјана Марковић је значајан допринос дала настави већег броја предмета, од којих издваја: на основним студијама Савремени српски језик,  Књижевност за децу, Култура говора и Методика развоја говора, на специјалистичким Увођење деце у свет писане речи и на мастер студијама Припрема деце за почетно читање и писање.

Као ментор руководила израдом већег броја завршних, преко 30 специјалистичких радова студената и преко 10 мастер радова у изради. Пажњу посвећује темама науке о књижевности, као и проблемима културе говора и комуникације, не занемарујући методичке аспекте изложених појава.

Списак научних радова и стручних радова

 

М42 – монографија националног значаја (5)

 1. Mарковић, М (2018): Како подстицати говорни развој деце. Шабац: Висока школа струковних студија за васпитаче. прво издање (122 стране, тираж 300) ISBN 978-86-7142-050-1
 2. Mарковић, М, Миловановић, С, Томић, С (2017): Од гласа до слова: приручник за васпитаче. Београд: Креативни центар. прво издање (195 страна, тираж 2000) ISBN 978-86-529-0406-8        
 3. Маљковић М, Марковић М, (2016):Језичко стваралаштво- педагошки изазов: стваралачка интерпретација књижевних жанрова са децом предшколског узраста. Кикинда: Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди. прво издање (167 страна, тираж  500) ISBN 978-86-85625-23-7                    
 4. Марковић М.(2013): Језичко изражавање деце предшколског и млађег школског узраста: приручник за васпитаче. Шабац: Висока школа за образовање васпитача. прво издање (156 страна, тираж 300) ISBN 978-86-7142-018-1
 5. Лукић, Ж, Марковић, М (2003): Култура говора, 4. издање, Интелекта, Ваљево. (177 страна, тираж 500)    ISBN 86-7072-040-X                                                                     

М33 –  саопштење са међународног скупа штампано у целини (2)

 1. ФИЛИПОВИЋ, С. и МАРКОВИЋ, М (2019): Дечја игра као облик и метод рада у предшколском васпитању и образовању. Међународна научна конференција „Професионалне компетенције у образовању за 21. век“ 23-25.5.2019. Факултет педагошких наука Универзитет у Крагујевцу.
 2. МАРКОВИЋ, М. МАЉКОВИЋ, М (2017): Књижевно уметнички текстови у функцији подстицања моторичког развоја детета раног узраста. Књига резимеа/Међународна научна конференција „Ефекти примене физичке активности на антрополошки статус деце, омладине и одраслих“, одржана 11-12. децембар 2017. на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду. Београд: Факултету спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду

М45 –  рад у тематском зборнику националног значаја (2)

 1. МАРКОВИЋ, М. и МАЉКОВИЋ, М (2016): Методички поступци уводног и завршног дела активности у припремном предшколском програму. II дидактичка конференција „Методички аспекти унапређења наставе, одржана 18.6.2016.на Биолошком факултету Универзитет у Београду. Београд: Друштво предметних дидактичара
 2. МАРКОВИЋ, М. и МАЉКОВИЋ, М (2012): Развој језичке културе у оквиру наставе српског језика (у) 200 година Српске препарандије у Сентандреји и Сомбору: зборник са Научне конференције са међународним учешћем, Сомбор. 22-23. децембар 2012. Сомбор:  Педагошки факултет

М51 –  рад у  врхунском часопису националног значаја (1)

 1. МАРКОВИЋ, М (2006): Језик као средство културног и националног идентитета ученика и студената, Рад објављен на међународном интердисциплинарном научном скупу: Европске димензије реформе система образовања и васпитања, Филозофски факултет, Нови Сад

М52 –  рад у истакнутом националном часопису (6)

 1. МАРКОВИЋ, М. (2011): Култура изражавања  и невербални комуникацијску код. Иновације у настави: часопис за Савремену наставу, вол. 24, бр.4, стр. 139-145.
 2. МАРКОВИЋ, М (2008): Историјски роман као жанр у књижевности за децу (у) Дечја књижевност у књижевној критици, I-II, приредио Др Воја Марјановић,  Београд
 3. МАРКОВИЋ, М (2007): Значај примене народних умотворина у развијању драмског доживљаја деце предшколског доба. Рад објављен на конференцији Естетске и дидактичке вредности школске лектире, Норма2-3 ,Универзитет у Новом саду, Педагошки факултет у Сомбору
 4. МАРКОВИЋ, М (2006): Лик приповедача у Андерсеновим бајкама, Рад објављен на конференцији: Стваралаштво Ханса Кристијана Андерсена, Норма2-3, Универзитет у Новом саду, Педагошки факултет у Сомбору
 5. МАРКОВИЋ, М (2006): Покушај генеаолошког сагледавања историјско романа као жанра у српској књижевности за децу, Рад објављен намеђународној научно-стручној конференцији:„Естетске и дидактичке вредности школске лектире“, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору
 6. МАРКОВИЋ, М (2004): Стваралаштво за децу Анте Станичића: основне назнаке поетских опредељења, Педагошка стварност, 3-4, 219-228.

М53 –  рад у националном часопису (1)

 1. МАРКОВИЋ, М. МАЉКОВИЋ, М (2013): Когнитивна основа усвајања писаног говора. Зборник радова, ВШССОВ, бр.1, Кикинда

М54 –  домаћи новопокренути научни часопиос (на годишњем нивоу) (4)

 1. МАРКОВИЋ, М. МАКСИМОВИЋ, С (2016): Ставови васпитача о развоју моторике као једног од фактора за усвајање писаног говора деце. Научно-стручна конференција Квалитет савременог васпитања и образовања. Шабац: Висока школа струковних студија за васпитаче
 2. МАЉКОВИЋ, М. и МАРКОВИЋ, М (2015): Језичке игре у функцији подстицања говорног развоја детета. Књига резимеа/ Четврта међународна научно-стручна конференција „Методички дани 2015, Компетенције васпитача за друштво знања“, стр.63. Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди
 3. МАЉКОВИЋ, М. и МАРКОВИЋ, М (2014): Прилози развоју језичке писмености деце предшколског узраста. Трећа међународна научно-стручна конференција „Методички дани 2014, тематски зборник: Компетенције васпитача за друштво знања“, стр.422-430. Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди
 4. МАРКОВИЋ, М. и МАЉКОВИЋ, М (2012): Могућности увођења деце предшколског узраста у основе писмености. Књига резимеа/ Научно-стручна конференција Методички дани 2012: тематски зборник Компетенције васпитача за друштво знања. Кикинда: Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Сремски Карловци: Факултет за менаџмент, Алфа универзитет

М63 –  саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (3)

 1. МАРКОВИЋ, М. и САВОВИЋ, Б (2011): Могућности развијања писаног говора на предшколском узрасту“ учешће на међународном симпозијуму „Технологија, информатика и образовање за друштво учења и знања“, Технички факултет Чачак, Универзиртет у Крагујевцу
 2. МАРКОВИЋ, М. и САВОВИЋ, Б (2011): Могућности развијања писаног говора на предшколском узрасту“ учешће на међународном симпозијуму „Технологија, информатика и образовање за друштво учења и знања“, Технички факултет Чачак, Универзиртет у Крагујевцу
 3. САВОВИЋ, Б. и МАРКОВИЋ, М (2011) Предшколско дете и компјутер, рад на међународном симпозијуму „Технологија, информатика и образовање за друштво учења и знања“, Технички факултет Чачак, Универзиртет у Крагујевцу, Чачак

Књиге у припреми (1)

 1. MАРКОВИЋ, М, МИЛОВАНОВИЋ, С, ТОМИЋ, С (2019): Од гласа до слова: вежбалица. Београд: Креативни центар (у припреми за штампу)

Учешће у пројектима (2)

 1. Учешће у пројекту: Због наше деце – повежимо се: инклузивно предшколско образовање и васпитање. Подкомпонента:“ Комуникација са децом и породицама из осетљивих друштвених група.“ Београд, општина Вождовац, (2019-2021).

 2. Учешће у истраживачком пројекту: Образовни проблеми деце избеглица, Институт за педагошка истраживања у сарадњи  са УНИЦЕФ-ом (1996).

Рецензије

 • Рецензија монографије ауторки др Јелена Мићевић-Карановић, др Миланка Маљковић, мр Србислава Павлов, др Ангела Месарош-Живков и Ана Вукобрат, мастер „Протективни фактори и ресурси родитеља и васпитача у суочавању деце предшколског узраста са ризичним утицајима дигиталних медија на дечји психофизички развој.“ Кикинда: Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кккинди, 2019.
 • Рецензија  објављене публикације ауторке проф. др  Сање Филиповић “Приче у слици: каталог објављених ауторских илустрација за децу 2000 – 2018. године.“ Београд: Креатива, 2018.
 • Рецензија практикума за предмет Књижевност за децу Др Ружице Јовановић. Шабац:  Висока школа струковних студија за васпитаче, 2016.

 • Рецензија књиге групе аутора ”60 година од оснивања школе за образовање васпитача у Кикинди: МОНОГРАФИЈА: 2004-2014.”  Кикинда: Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, 2015.

Резултати практичног и стручног рада

 • Активно учешће у Удружењу за подршку и развој стваралаштва „Креатива,“ Нови Београд, Милутина Миланковића 150.
 • Коаутор и реализатор  акредитованог семинара за програм сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2018/19, 2019/2020,2020/2021. Од гласа до слова: област предшколско васпитање и образовање. Под редним бр. 656. Београд: Завод за унапређење васпитања и образовања.
 • Коаутор и реализатор акредитованог семинара за програм сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2016/17. и 2017/2018. Од гласа до слова: област предшколско васпитање и образовање. Под редним бр. 509. Београд: Завод за унапређење васпитања и образовања.   
 • Активно учешће у удружењу Друштво предметних дидактичара, руководилац секције за предшколско васпитање и образовање (од 2016.)