Email: mira.vidakovic@yahoo.com

Одсек: Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче

Катедра: …

Биографија

Др Мира Видаковић је дипломирала на Филозофском факултету у Сарајеву 1989., на смеру Социологија и филозофија,- Професор социологије и филозофије.

Магистрирала на Универзитету у Новом Саду, Технички факултет, 20.09.2004.  на смеру Управљање и организација система образовања, са темом: Психолошко – дидактичке основе планирања и пројектовања васпитно – образовног рада у средњим стручним школама РС.

Докторирала је 11. 07. 2006. на Привредној академији, Факултет за менаџмент у Новом Саду, на смеру Менаџмент у образовању, са темом: Оспособљавање ученика средњих школа за разумевање и решавање друштвених проблема.

Академску каријеру започела 2007. године избором у звање доцента, 05.10. 2007., на Факултету за менаџменту у Новом Саду, за наставне предмете Социологија, Пословна етика и Студије модерности.

У јуну 2012. изабрана је у звање ванредног професора за научну област: Социолошке, психолошке и филозофске науке, на Факултету за менаџмент у Сремским Карловцима, за наставне предмете Социологија и Пословна етика које предаје од 2007. год. до данас. На позицији продекана за наставу, на истом факултету, радила од 01.02.2012. до 01.02.2016. године.

Крајем 2011 године преноси 50% радног ангажмана на  Високу школу струковних студија за васпитаче,  Шабац, (данашња Академија струковних студија Шабац) где је 20.01.2012 године добила избор у звање професор струковних студија, за научну област: Филозофија и социологија, за наставне предмете Социологија образовања и Дечја права, које и даље успешно реализује у овој Високошколској установи.

Пре академске каријере успешно је  радила   у средњошколском образовању, изводећи наставу за предмете: Социологија, Филозофија, Логика, Устав и права грађана и Демократија и људска права. Била је помоћник директора Техничког школског центра у Зворнику од 07.12.2000. до 01.06.2004. године, и педагог истог школског центра од 01.06.2004. до 01.09.2007.

Остали релевантни подаци:

Тренутно је рецензент у Тематском зборнику Методички дани, Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, од 2015 године до данас, а била је у претходном периоду још у два Зборника.

Члан је комисије за полагање испита за лиценцу наставника, васпитача и стручних сарадника у Новом Саду, тј. Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националну мањину, од 24.03.2016 г.

Написала је три уџбеника, за предмете које предаје, Социологију образовања, Социологију, Пословну Етику, једну Монографију и Практикум.

Списак научних радова и стручних радова

 

М24 –  рад у националном часопису међународног значаја (1)

 1. Šćepanović, I., Šćepanović, V., Vidaković, Mira, (2012). Free/Libre/Open Source Software Evaluation Problem. In: Annals of the Oradea University, Vol. X (XX) 2011, Br. 2 Fascicle of Management and Tehnological Engineering. Publisher: Oradea University, Oradea, Romania. ISSN: 1583-0691

М33 –  саопштење са међународног скупа штампано у целини (50)

 1. Андевски, М., Арсенијевић, Ј., Банић, Б., Видаковић, М. (2018). Значај контекста учења из дискурса неуродидактичких истраживања. Даровитост и креативни приступи учењу: тематски зборник, Међународни научни скуп “Достигнућа и перспективе у образовању даровитих” Уредили: Грозданка Гојков, Александар Стојановић. Издавач: Вршац: Висока школа струковних студија за васпитаче “Михаило Палов”. Стр.25 -35. ИСБН 978-86-7372-270- 2.УДК:37.О13.77.
 2. Видаковић, М., Андевски, М. (2018). Глобализација кроз призму нових информационо-комуникационих технологија, У: Зборник радова са Међународне научне конференције  ,,Глобализација vs глобализација (конфликти у глобализирајућем друштву). Издавач: Српско социолошко друштво, Београд; Филозофски факултет Универзитета у Приштини. ISBN: 978-86-6349-083-3 (ФФКМ). COBISS.SR-ID: 255466764
 3. Андевски, М., Арсенијевић, Ј., Видаковић, М. (2018). Шта у учењу стварно делује? У: Даровитост и креативни приступи учењу: тематски зборник, Међународни научни скуп “Даровитост и креативни приступи учењу” Уредили: Грозданка Гојков, Александар Стојановић. Издавач: Вршац: Висока школа струковних студија за васпитаче “Михаило Палов”. UDK: 37.026. ISBN: 78-86-7372-257-3. СТР. 47-56.
 4. Андевски, М., Арсенијевић, Ј., Видаковић, М. (2017). Од  дидактичких оријентација модерне и постмодерне ка дидактици у кризи. У: Зборник 21/ Међународни научни скуп “Даровити и дидактичка култура”. Уредили: Грозданка Гојков, Александар Стојановић. Издавач: Вршац: Висока школа струковних студија за васпитаче “Михаило Палов”. UDK: 7.013.73. ISBN: 978-86-7372-227-6. СТР. 65-73.
 5. Видаковић, М., Видаковић, Д. (2017). Потенцијал друштвених медија у образовању нет генерације. У: Зборник радова Научно-стручне конференције ,,Методички дани”. Издавач: Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Кикинда. ISBN: 978-86-85625-22-0. COBISS.SR.ID: 320609543. СТР. 105-118
 6. Видаковић, М. (2017). Савремени васпитач – наставник и социјална интелигенција као парадигма његовог образовања,. у: Зборник радова Научно-стручне конференције ,,Квалитет савременог образовања и васпитања”, Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац, ISBN: 978-86-7142-038-9
 7. Видаковић, Д., Видаковић, М., Поповић, С. (2015), Употреба алата друштвених медија у сврху доживотног учења, Зборник радова са Међународне научно-стручне конференције Доба знања 13, 25. септембар 2015, Сремски Карловци; Факултет за менаџмент у Сремским Карловцима стр. 149-158. ISBN: 978-86-6185-022-6; COBISS.SR.ID: 304184839
 8. Andevski, M., Vidaković, M., Vidaković, D. (2016). Digitalna participacija i medijska pismenost u Crbiji. U: Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU : Zbornik prispevkov, Fakulteta za poslovne in upravne vede; ; Visoka šкola za upravljanje in poslovanje, Novo Mesto, str.48-55. ISBN: 978-961-6770-35-4
 9. Видаковић, М., Видаковић, Д., Поповић, С. (2015), Доживотно образовање као концепт успешне организације, Зборник радова са Међународне научно-стручне конференције Доба знања 13, 25. септембар 2015, Сремски Карловци; Факултет за менаџмент у Сремским Карловцима, стр. 159-164. ISBN: 978-86-6185-022-6; COBISS.SR.ID: 304184839
 10. Видаковић, Д., Видаковић, М. (2015), Социолошки аспекти виртуелног простора и сајбер група и њихова улога у савременом маркетингу, Зборник радова Друштво и простор: Епистемологија простора, друштвени простор и културно-историјска значења, 25. и 26. септембар 2015., Нови Сад, Издавач: Српско социолошко друштво, Београд,  стр. 121-140. ISBN: 978-86-6065-345-3
 11. Popović, S., Majstorović, A., Aničić, J., Aničić, D., Mijić, R., Vidaković, M. (2015), Financial management of medium enterprises of the Republic of Serbia and appreciation heterogeneous risk in order to optimize, UniTech 2015 Proceedings, 20.-21. November 2015, Gabrovo, Bulgaria, Izdavač: Technical University Gabrovo, str. 64-69. ISSN: 1313-230H
 12. Andevski, M., Vidaković, M., Rovčanin, R. (2015). Medijska pismenost za društvo znanja. U: Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU : zbornik prispevkov, Fakulteta za poslovne in upravne vede; ; Visoka šola za upravljanje in poslovanje, Novo Mesto, str.40-50. ISBN: 978-961-6770-32-3
 13. Видаковић, М., Тришић-Реџић, Д., Ровчанин, Р., (2015), Ицт револуција у високом образовању, Тематски зборник Компетенције васпитача за друштво знања, Зборник радова са научно-стручне конференције Методички дани 2014, стр. 93-101, Издавач: Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, ISBN: 978-86-85625-17-6
 14. Андевски, М., Арсенијевић, Ј., Видаковић, М., (2015), Креативност антиномијама (пост)информатичког доба, Зборник радова са 20. Међународног научног скупа Даровитост И креативност – развојна преспектива креативне перформанце, Уредници: академик Грозданка Гојков, проф. др Александар Стојановић, стр. 39-51; Издавач: Висока школа струковних студија за васпитаче ,,Михајло Палов’’, Вршац; ISBN: 978-86-7372-214-6, COBISS.SR.ID: 296224519
 15. Андевски, М., Видаковић, М., Видаковић, Д., (2015), Управљање ризиком и опасностима на интернету, Зборник радова са Међународне научне конференције из области информационих технологија И савременог пословања ,,Синтеза’’, Уредник: др Милован Станишић, стр. 32-37, Издавач: Универзитет Сингидунум, Београд, ISBN: 978-86-7912-595-8, COBISS.SR.ID: 215813388.
 16. Андевски, М., Ристић, Д., Видаковић, М., (2014), Лидерске компетенције и професионални развој директора школе у Србији, Иззиви глобализације ин дружбено-економско окоље ЕУ, Уредник: др Јасмина Старц, стр. 1-8, Издавач: Факултет за пословне ин управне веде, Ново Место, ISBN: 978-961-6770-27-9, COBISS.SR.ID: 275753728
 17. Давидовић-Ракић, Ј., Видаковић, М., Симић, Ј., (2014), О актуелној мотивацији запослених према теоријама Маслова и Херцберга, Међународна научно-стручна конференција ,,Доба знања’’, Уредници: др Оља Арсенијевић, мр Тијана Савић-Тот, стр. 37-44, Издавач: Факултет за менаџмент у Сремским Карловцима, ISBN: 978-86-85067-49-5, COBISS.SR.ID: 299289607
 18. Видаковић, М., Поповић, С., Видаковић, Д., (2014), Социо-економски фактори утицаја на мала и средња предузећа у Србији, Међународна научно-стручна конференција ,,Доба знања’’, Уредници: др Оља Арсенијевић, мр Тијана Савић-Тот, стр. 226-232, Издавач: Факултет за менаџмент у Сремским Карловцима, ISBN: 978-86-85067-49-5, COBISS.SR.ID: 299289607
 19. Видаковић, М., Симић, Ј., (2014), Социолошко образовање – кључ успешног менаџера, Међународна научно-стручна конференција ,,Доба знања’’, Уредници: др Оља Арсенијевић, мр Тијана Савић-Тот, стр. 232-235, Izdavač: Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima, ISBN: 978-86-85067-49-5, COBISS.SR.ID: 299289607
 20. Popović, S., Vidaković, M., Majstorović, A., Martinović, B., Tosković, J., (2015), Socially responsible conduct in the use of disposed waste in Serbia, Proceedings from the 13th International conference ,,Ecological Truth’’ – EcoIst15, Urednici: Radoje V. Pantović, Zoran S. Marković, str. 675-680, Izdavač: Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet, Bor, ISBN: 978-86-6305-032-7, COBISS.SR.ID: 215721740
 21. Андевски, М., Видаковић, М., Арсенијевић, Ј., (2013), Светови у главама деце (о односу делања, опажања и мишљења из конструктивистичког дискурса), Тематски зборник ,,Компетенције васпитача за друштво знања’’, мај 2013. године, Кикинда, стр. 56-65. ISBN. 978-86-85625-10-7. COBISS.SR.ID: 278811655
 22. Арсенијевић, О. Мутавџић, М. Видаковић, М. (2013) The classroom as a learning laboratory, Section 4. Psychological support of innovative activity, Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях модернизации образования. Часть 1: материалы ИВ Международной научно-практической конференции (21–22 ноября 2013 г., Россия, Ростов-на-Дону). – Ростов н/Д: Издательство СКНЦ ВШ ЮФУ, 2013. ISBN. 978-87872-704-4.
 23. Андевски, М., Видаковић, М., Арсенијевић, О., (2014), Интернет у настави и учењу, Научна конференција ,,Утицај Интернета на пословање у Србији и свету, Зборник радова, 25. и 26. април 2014. године, Београд, стр. 368-374. ИСБН. 978-86-7912-539-1. ЦОБИСС.СР.ИД: 207574284
 24. Andevski, M., Vidaković, M. (2013), Povezanost između pedagoških i liderskih osobina zaposlenih u prosveti, Naučna konferencija ,,Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU, Zbornik radova, Fakulteta za poslovne in upravne vede, Novo Mesto. ISBN: 978-961-6770-22-4.
 25. Видаковић, М., Боршош, А. (2013), Организациона култура као фактор успешног пословања предузећа, Међународна научно-стручна конференција “На путу ка добу знања”, Факултет за менаџмент, Сремски Карловци, ISBN 978-86-85067-43-3
 26. Andevski, M., Vidaković, M. (2012), Direktori škola uče drugačije (kako uče direktori škola), International Conference on Enterpreneurial Learning: Book of Proceedings, Tehnološki fakultet, Novi Sad, ISBN 978-86-6253-005-9
 27. Видаковић, М., Бајић, Т. (2012). Знање и стручност као социолошка футурологија компетентног васпитача у друштву дигитализације и информатизације, у Тематски зборник Компетенције васпитача за друштво знања. Издавач: Виша школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди. ISBN 978-86-85625-10-7; COBISS.SR.ID: 278811655
 28. Видаковић, М., Давидовић-Ракић, Ј. (2014). Социјална интелигенција као парадигма компетентног образовања. у: Тематски зборник Компетенције васпитача за друштво знања, Научно стручна конференција Методички дани 2013. Издавач: Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди. ISBN: 978-86-85625-13-8; COBISS.SR.ID: 283764999
 29. Andevski, M., Vidaković, M., Murserović, L. (2012). Education for sustainable development or ecological education. In: International Scientific and Professional Meeting ’’Ecological Truth’’ Eco-Ist’12 PROCEEDINGS. Publisher: Tehnički fakultet Bor. ISBN: 978-86-80987-98-9; COBISS.SR.ID: 191154444
 30. Андевски, М., Видаковић, М. (2012), Директори школа уче другачије.(Како уче директори школа). у: Зборник радова 2. Међународне конференције“Учење о предузетништву, Учење за предузетништво“. Издавач: Технолошки факултет Универзитета у Новом Саду. ISBN: 978-86-6253-005-9; COBISS.SR.ID:  273730823
 31. Бајић, Т., Видаковић, М. (2012). Улога алгоритма у оквиру информатичког образовања. у: Зборник радова са научног скупа Техника и информатика у образвоању ,,ТИО’’. Издавач: Технички факултет Чачак. ISBN: 978-86-80987-98-9; COBISS.SR.ID: 191233292
 32. Видаковић, М., Шћепановић, И., Шћепановић, В. (2012). Информационе технологије и доживотно образовање. у: Зборник радова са научног скупа Техника и информатика у образвоању ,,ТИО’’. Издавач: Технички факултет Чачак. ISBN: 978-86-80987-98-9; COBISS.SR.ID: 191233292
 33. Видаковић, М. (2011). Етичност комуникације у информатичком друштву. у: Зборник радова научно-стручног скупа са међународним учешћем ,,Техника и информатика у образовању”. Издавач: Технички факултет Чачак. УДК: 004.738.5
 34. Andevski, M., Vidaković, M., Radojčić, S. (2011). Education for sustainable development instead of environmental education. In: XIX International Scientific and Professional Meeting ,,Ecological Truth’’, Proceedings. Publisher: Technical Faculty in Bor. ISBN 978-86-80987-84-2; COBISS.SR-ID 183947276
 35. Видаковић, М. (2011). Утицај социјалне интелигенције на успешност менаџера. у: IX Научно-стручна конференција ,,На путу ка добу знања’’, Зборник радова. Издавач: Факултет за менаџмент, Сремски Карловци. ISBN 978-86-85067-32-7; COBISS.SR-ID 266270215
 36. Momčilović, O., Vidaković, M., Stanisavljević, N. (2011). Youth education as a social values paradigm. In: Zbornik radova Visoke strukovne škole za preduzetništvo, Beograd. ISBN: 978-86-86707-43-7
 37. Vidaković, M., Andevski, M. (2011). New Technologies and Knowledge Management. In: 1st International Conference ,,Economics and Management-Based on New Technologies’’ EMoNT 2011, Proceedings.
 38. Vidakovic, M., Andevski, M., Bulatovic, G. (2011). Media In Education. In: International Conference on Education and New Learning Technologies EDULEARN11, Proceedings. ISBN 978-84-615-0441-1
 39. Andevski, M., Vidaković, M., Radojčić, S. (2011). Sustainable ecological education and learning culture. In: Environmental Protection of Urban and Suburban Settlements. Publisher: Ecological Movement of Novi Sad. ISBN 978-86-83177-44-8
 40. Vidakovic, M., Arsenijevic, O., Bulatovic, Lj. (2011). Ethical Issues of E-learning in Cyber Groups. In: International Conference on Education and New Learning Technologies EDULEARN11, Proceedings.  ISBN 978-84-615-0441-1
 41. Видаковић, М. (2011) Перманентно образовање у организацији као интелектуални капитал друштва, у: Тематски зборник радова XVII Научног скупа међународног значаја ”Технологија, култура и развој”. ISBN: 978-86-904137-9-9; COBISS.SR-ID 181574924
 42. Vidaković, M. (2010). Virtual communities as a form of social association. International Conference of Education, Research and Innovation ICERI 2010, Publications, Proceedings CD, Madrid, Spain, ISBN: 978-84-614-2439-9
 43. Видаковић, М. (2010). Интелектуални капитал – активни процес стварања вредности. у: Зборник радова ,,На путу ка добу знања”. Издавач: ЦЕКОМ, Нови Сад. ISBN 978-86-85067-30-3
 44. Видаковић, М., Новаковић, Ј., Вукобрат, С. (2009). Систем вредности младих као интелектуални капитал друштва. у: Зборник радова са 7. научне конференције ,,На путу ка добу знања”. Издавач: Факултет за менаџмент у Сремским Карловцима. ISBN 978-86-85067-27-3
 45. Видаковић, М. (2010). Интелектуални капитал – активни процес стварања вредности. у: Зборник радова ,,На путу ка добу знања”. Издавач: Факултет за менаџмент, Сремски Карловци. ISBN 978-86-85067-30-3
 46. Vidaković, M. (2010). Business ethics as a concept of successful organization. In: Proceedings of the 2nd International Conference ’’Application of New Technologies in Management’’, ANTiM2010. ISBN  978-86-87333-18-5, COBISS.SR-ID 1712190125
 47. Видаковић, М. (2009). Образовни систем у очувању националног идентитета у условима глобализације. у: Тематски зборник радова ,,Технологија, култура и развој”, бр. 16. Издавач: Удружење ,,Технологија и друштво”, Институт ,,Михаило Пупин”, Центар за истраживање развоја науке и технологије Београд. ISBN 978-86-904137-8-2, COBISS.SR-ID 171811340
 48. Vidaković, M. (2009). System of moral values of young people as a product of the crisis in the society. In: 1st International Conference ,,Law, Economy and Management in Modern Ambience’’, LEMiMa 2009, Proceedings , Volume 3.  ISBN  978-86-87333-08-6, COBISS.SR-ID 171290124
 49. Видаковић, М. (2008). Вредносна оријентација младих као продукт управљања знањем. у: Зборник радова са саветовања ,,На путу ка добу знања”. Издавач: Факултет за менаџмент, Нови Сад. ISBN: 978-86-85067-25-9
 50. Видаковић, М., Вучетић, М., Бубуљ, М. (2008). Систем вредности младих као продукт теорија управљања знањем. у: Зборник радова са 6. научне конференције ,,На путу ка добу знања”. Издавач: Факултет за менаџмент у Сремским Карловцима. ISBN 978-86-85067-28-3

М34 –  саопштење са међународног скупа штампано у изводу (42)

 1. Андевски, М., Арсенијевић, Ј., Банић, Б., Видаковић, М. (2019). Дигитална креативност. У: Зборник резимеа, 25. округли сто о даровитима ,,Комплексност феномена даровитости и креативности’’. Издавач: Висока школа струковних студија за васпитаче ,,Михаило Палов’’ Вршац. ИСБН: 978-86-7372-271-9.
 2. Андевски, М., Банић, Б., Видаковић, М. (2018). Значај контекста учења из дискурса неуродидактиких истраживања. У: 24. Округли сто о даровитима ,,Достинућа и перспективе у образовању даровитих”, Зборник резимеа. Издавач: Вршац: Висока школа струковних студија за васпитаче ,,Михаило Палов”. ISBN: 978-86-7372-262-7. COBISS.SR-ID: 324000007. СТР. 29.
 3. Андевски, М., Банић, Б., Видаковић, М. (2018). Значај контекста учења из дискурса неуродидактиких истраживања. У: 24. Округли сто о даровитима ,,Достинућа и перспективе у образовању даровитих”, зборник резимеа. Издавач: Вршац: Висока школа струковних студија за васпитаче ,,Михаило Палов”. ISBN: 978-86-7372-262-7. COBISS.SR-ID: 324000007. СТР. 29
 4. Видаковић, М., Андевски, М. (2017). Глобализација кроз призму нових информационо-комуникационих технологија, У: Зборник резимеа са Међународне научне конференције  ,,Глобализација vs глокализација (конфликти у глобализирајућем друштву). Издавач: Српско социолошко друштво, Београд; Филозофски факултет Универзитета у Приштини. ISBN: 978-86-6349-074-1. стр. 29-30.
 5. Андевски, М., Арсенијевић, Ј., Видаковић, М. (2017). Шта у учењу стварно делује? у: Зборник резимеа са Међународног научног скупа 23. Округли сто о даровитима ,,Даровитост и креативни приступи учењу”. Висока школа струковних студија за васпитаче ,,Михаило Палов”, Вршац. ISBN: 978-86-7372-245-0; COBISS.SR.ID: 315089159
 6. Андевски, М., Арсенијевић, Ј. Видаковић, М. (2016), Наставник и интраперсонални развој даровитих, Интраперсонална даровитост – могућност развоја, 01.07.2016., Вршац, Издавач: Висока школа струковних студија за васпитаче ,,Михаило Палов”, Вршац стр. 20-21. ISBN: 978-86-7372-229-0; COBISS.SR.ID: 306011143
 7. Andevski, M., Vidaković, M., Vidaković, D. (2016), Digitalna participacija i medijska pismenost u Srbiji, Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU, 14. i 15. april 2016., Novo Mesto, Slovenija,Izdavač: Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo Mesto; Visoka škola za upravljanje in poslovanje Novo Mesto, str. 15. ISBN: 978-961-6770-33-0; COBISS.SR.ID: 284172800
 8. Видаковић, М. (2016), Савремени васпитач – наставник и социјална интелигенција као парадигма његовог образовног деловања, Научно-стручна конференција ,,Квалитет савременог васпитања и образовања – Зборник сажетака, 20.05.2016., Шабац, Издавач: Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац стр. 27. ISBN: 978-86-7142-026-6; COBISS.SR.ID: 223308300
 9. Видаковић, Д., Видаковић, М. (2015), Социолошки аспекти виртуелног простора и сајбер група и њихова улога у савременом маркетингу, Друштво и простор, 25. и 26. септембар 2015., Нови Сад, Издавач:  Српско социолошко друштво Београд стр. 182-183. ISBN: 978-86-6065-326-2; COBISS.SR.ID: 299339527
 10. Андевски, М., Арсенијевић, Ј., Видаковић, М., (2015), Од дидактичких оријентација модерне и постмодерне ка дидактици. У: КРЗИЗ, 21. Округли сто о даровитима ,,Даровити И дидактичка култура’’, Висока школа струковних студија за васпитаче ,,Михајло Палов’’, Вршац; ISBN: 978-86-7372-215-3, COBISS.SR.ID: 296489223, str. 21-22
 11. Andevski, M., Vidaković, M., Rovčanin, R., (2015), Medijska pismenost za društvo znanja, Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU, Fakulteta za poslovne in upravne vede, Novo Mesto, ISBN: 978-86-7372-197-2, COBISS.SR.ID: 286162439, str. 11
 12. Видаковић, М., Видаковић, Д., (2015), Потенцијал друштвених медија у образовању нет генерације, Зборник резимеа ,,Компетенције васпитача за друштво знања’’, ИВ Међународна научностручна конференција ,,Методички дани’’, 2015, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, ISBN: 978-86-85625-19-0, COBISS.SR.ID: 296840199, str.4
 13. Видаковић, М., Видаковић, Д., (2015), Социолошки аспекти виртуелног простора и сајбер група и њихјова улога у савременом маркетингу, Књига сажетака са научное конференције ,,Друштво и простор’’, Социлошко друштво Београд: Институт за упоредно право; Филозофски факултет у Новом Саду, ISBN: 978-86-81319-06-2, COBISS.SR.ID: 299339527, str. 182-183.
 14. Видаковић, М., Видаковић, Д., Поповић, С., (2015), Употреба алата друштвених медија у сврху доживотног образовања, Зборник резимеа са 13. Међународне научно-стручне конференције ,,На путу ка добу знања’’, Факултет за менаџмент у Сремским Карловцима, ISBN. 978-86-6185-021-9, str.54
 15. Видаковић, М., Видаковић, Д., Поповић, С., (2015), Доживотно образовање као концепт успешне организације, Зборник резимеа са 13. Међународне научно-стручне конференције ,,На путу ка добу знања’’, Факултет за менаџмент у Сремским Карловцима, ISBN. 978-86-6185-021-9, str.55
 16. Андевски, М., Видаковић, М., Арсенијевић, Ј., (2013), Светови у главама деце (о односу делања, опажања и мишљења из конструктивистичког дискурса), Књига резимеа ,,Компетенције васпитача за друштво знања’’, мај 2013. године, Кикинда, стр. 19. ISBN: 978-86-85625-08-4. COBISS.SR.ID: 278811655
 17. Андевски, М., Видаковић, М. (2013), Даровити у илузијама педагошког и неолибералног принципа, Зборник резимеа са Међународног научног скупа ,,Даровити и квалитет образовања’’, 28. јун 2013. године, Вршац, стр.37. ISBN: 978-86-7372-175-0. COBISS.SR.ID: 279199239
 18. Vidaković, M. (2013), Net generation and E-learning: A Contemporary educational revolution, Knjiga sažetaka sa konferencije Mostovi medijskog obrazovanja, Oktobar 2013. godine, Novi Sad, str.10. ISBN: 978-86-6065-173-2. COBISS.SR.ID: 280681223
 19. Шћепановић, И., Шћепановић, В., Видаковић, М. (2013), Истраживање етичке климе у индустрији дигиталних производа у Србији, Зборник резимеа са 11. Међународне конференције На путу ка добу знања, 27. и 28. септембар 2013. године, Сремски Карловци, стр. 65. ISBN: 978-86-85067-45-7. COBISS.SR.ID: 280598791
 20. Андевски, М., Видаковић, М. (2013), Концепт медијске педагогије и дидактике,  IX Симпозијум са међународним учешћем у, „Васпитач у 21 веку“, Алексинац, Сокобања, 29-30 март 2013, стр. 20. ISBN: 978-86-7746-367-0
 21. Видаковић, М., (2014), ИЦТ – револуција у високом образовању, Књига резимеа ,,Компетенције васпитача за друштво знања’’, мај 2014. године, Кикинда, стр. 81. ISBN: 978-86-85625-14-5. COBISS.SR.ID: 286091015.
 22. Andevski, M., Ristić, D. Vidaković, M. (2014), Liderske kompetencije i profesionalni razvoj direktora škole u Srbiji, Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU, Zbornik rezimea, april 2014. godine, Novo Mesto, str. 13. ISBN: 978-961-6770-26-2. COBISS.SR.ID: 273010688
 23. Андевски, М., Арсенијевић, Ј., Видаковић, М. (2014), Креативност у антиномијама (пост)информатичког доба, Округли сто о даровитима ,,Даровитост и креативност – развојна перспектива креативне перформансе”, јун 2014. године, Вршац, стр. 34
 24. Vidaković, M., Vidaković, D. (2014), Virality as a media, social, and marketing phenomenon, Knjiga sažetaka sa VI Naučne konferencije Mostovi medijskog obrazovanja, Maj 2014. godine, Novi Sad, str. 24. ISBN: 978-86-6065-268-5
 25. Видаковић, М., Бајић, Т., (2012), Знање и стручност као социолошка футурологија компетентног васпитача у друштву дигитализације и информатизације, Научно-стручна конференција Методички дани 2012, књига резимеа ,,Компетенције васпитача за друштво знања’’, Кикинда, ISBN 978-86-85625-08-4
 26. Видаковић, М., Давидовић-Ракић, Ј. (2013), Социјална интелигенција као парадигма компетентног образовања, Књига резимеа научно-стручне конференције “Компетенције васпитача за друштво знања”, Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Кикинда, ISBN 978-86-85625-11-4
 27. Aндевски, М., Видаковић, М., (2013), Типови знања на Veb-u 2, Међународни симпозијум, Технологија, информатика и образовање, Зборник резимеа, Филозофски факултет, Бања Лука, ISBN 978-99955-59-36-6
 28. Andevski, M., Vidaković, M. (2013), Povezanost između pedagoških i liderskih osobina zaposlenih u prosveti. u: Zbornik rezimea sa naučne konferencije ,,Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU. Izdavač: Fakulteta za poslovne in upravne vede, Novo Mesto. ISBN: 978-961-6770-22-4; COBISS.SR.ID: 266074368
 29. Vidaković, M., Šćepanović, I. (2012). Informacione tehnologije u obrazovanju kao rezultat digitalizacije društva. u: Book of abstracts Knowledge, education, Media 2. Izdavač: Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima. ISBN: 978-86-85067-35-8; COBISS.SR.ID: 274096903
 30. Видаковић, М., Шћепановић, В., Боршош, А. (2012). Организациона култура као фактор успешног пословања предузећа. у: Зборник резимеа ,,Време правог образовања”. Издавач: Факултет за менаџмент у Сремским Карловцима. ISBN: 978-86-85067-41-9; COBISS.SR.ID: 274098695
 31. Видаковић, М. (2011). Утицај социјалне интелигенције на успешност менаџера. у: IX Научно-стручна конференција ,,На путу ка добу знања’’, Зборник резимеа. Издавач: Факултет за менаџмент, Сремски Карловци. ISBN 978-86-85067-32-7; COBISS.SR-ID 266270215
 32. Vidakovic, M., Andevski, M., Bulatovic, G. (2011). Media in Education. In: International Conference on Education and New Learning Technologies EDULEARN11, Abstracts CD. ISBN 978-84-615-0442-8
 33. Vidakovic, M., Arsenijevic, O., Bulatovic, Lj. (2011). Ethical Issues of E-learning in Cyber Groups. In: International Conference on Education and New Learning Technologies EDULEARN11, Abstracts CD.  ISBN 978-84-615-0442-8
 34. Видаковић, М. (2011). Образовање и национално образовање – традиција и савременост. Међународни научни скуп ,,Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских вредности: Образовање и васпитање – традиција и савременост”, Зборник резимеа. Издавач: Педагошки факултет Јагодина. ISBN 978-86-7604-096-4
 35. Видаковић, М. (2011). Моралност даровитих у сајбер простору. у: Зборник резимеа са Међународног научног скупа ,,Даровитост и моралност”. Издавач: Висока школа струковних студија за образовање васпитача ,,Михаило Палов”, Вршац. ISBN 978-86-7372-134-7; COBISS.SR-ID 264428807
 36. Видаковић, М. (2010). Интелектуални капитал – активни процес стварања вредности. у: Зборник рeзимеа ,,На путу ка добу знања”. Издавач: Факултет за менаџмент, Сремски Карловци. ISBN 978-86-85067-30-3
 37. Vidakovic, M. (2010). Virtual communities as a form of social association. In: International Conference of Education, Research and Innovation ICERI 2010, Publications, Abstracts CD. ISBN 978-84-614-2438-2
 38. Vidaković, M., Arsenijević, O., Ristić, D., Bulatović, G., Šćepanović, S., Savić, T. (2010). Inovative Culture as a Factor in Creating and Developing Innovative Systems – Inovaciona kultura kao fakror u formiranju i razvoju inovacionih sistema. The Fifth Scientific- Tehnical Meeting “InterRegioSci 2010.”, Book of abstracts.
 39. Видаковић, М. (2011). Образовање као фактор припремања младих за живот и рад у савременом друштву. у: Даровити у процесу глобализације, Зборник резимеа. Издавач: Висока школа струковних студија за образовање васпитача ,,Михаило Палов”, Вршац. ISBN: 978-86-7372-119 – 4, COBISS.SR-ID 251889671
 40. Видаковић, М., Новаковић, Ј., Вукобрат, С. (2009). Систем вредности младих као интелектуални капитал друштва. у: Зборник резимеа са 7. научне конференције ,,На путу ка добу знања”. Издавач: Факултет за менаџмент у Сремским Карловцима. ISBN  978-86-85067-27-3
 41. Видаковић М. (2009). Препреке на путу од даровитости ка елитности индивидуе. у: Зборник резимеа са Петнаестог округлог стола, Даровити и друштвена елита, Међународни научни скуп, Вршац. ISBN  978-86-7372-108-8; COBISS.SR-ID   240183815
 42. Видаковић, М., Вучетић, М. (2009). Вредносне орјентације младих као детерминанта садашњег стања у друштву. у: Зборник резимеа са 57. Научно-стручног скупа психолога Србије “Социологија у Србији – Визија и реалност”. ISBN 978-86-83797-70-7; COBISS.SR-ID 167350796

М51 –  рад у  врхунском часопису националног значаја (7)

 1. Видаковић, М. (2018). Веб 2.0, друштвени медији и нова парадигма медијског информисања. У: Часопис ,,Култура” Часопис за теорију и социологију културе и културну политику бр. 160. Издавач: Београд: Завод за проучавање културног развитка. Стр.305-327, ИССН 0023-5164. УДК: 316.776:004.738.5 004.738.5:17
 2. Popović, S., Vidaković, M., Grublješić, Ž., Macura, R., Mijić, R., Majstorović, A., Siljanoska, S., Petrović, V. (2015), Socio-economic and environmental significance strategic management of processing waste of Serbian, for example in pellet, Annals of the ’’Constantin Brancusi’’, Vol.1, Br.6, str. 63-68. ISSN: 1844-7007
 3. Видаковић, Д., Видаковић, М., (2015), Основне димензије маркетинга друштвених медија, Култура Полиса, Часопис за неговање демократске политичке културе, ISSN: 1820-4589, UDK: 316.774:342.725/726(497.113)
 4. Видаковић, М. (2010). Друштвене вредности као одраз етике у друштву. у: Зборник Филозофског факултета, Нови Сад, књига 23/24. ISSN 1450-782; COBISS.SR – ID 118645260
 5. Видаковић. (2012), Социолошки и етички аспекти социјалних медија као нове димензије у социјализацији и комуникацији индивидуе информатичког друштва. у: Часопис за теорију, социологију културе и културну политику ,,Култура’’, бр. 135. ISSN: 0023-5164
 6. Видаковић, М., Шћепановић, В. (2011). Препреке на путу женског експертског деловања у култури. у: Часопис за теорију, социологију културе и културну политику ,,Култура’’, бр.31. Издавач: Филозофски факултет, Београд. ISSN 0023-5164; COBISS.SR-ID 8472066
 7. Видаковић, М. (2006). Друштвена моћ и насиље у образовању. у: Социолошки годишњак, тематски зборник, бр.2. Издавач: Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, БиХ, UDK: 316.462, ISSN: 1840-1538.

М52 –  рад у истакнутом националном часопису (4)

 1. Видаковић, М. (2018). Социолошки аспекти улоге менаџмента при променама у образовању. У: Економија, теорија и пракса, бр. IV, година XI. Издавач: Нови Сад: Факултет за Економију и Инжењерски менаџменту. стр. 47-65. ИССН: 2217-5458. УДК: 37.014.53:37.1
 2. Видаковић, М., Видаковић, Д. (2019). Дигитални медији, креативност и маркетинг у оквирима савремене инстант културе. У: Анали Економског факултета у Суботици. Издавач: Економски факултет у Суботици. Стр.131-144. ИССН: 0350-2120; УДК: 316.774:004 316.774:005
 3. Popović, S., Tošković, J., Vidaković, M., Vidaković, D. (2016), Continuous Observation and Modelling Interval Risk Management as Part of the Improvements of the Company, Regional and Business Studies, Вол.8, Бр.1. ISSN: 2061-2311
 4. Видаковић, М. (2013), Друштвене вредности и религијско образовање младих у условима глобализације, Часопис Религија и толеранција, бр. 17, ЦЕИР, Нови Сад, ISSN 1451-8759

М53 –  рад у националном часопису (5)

 1. Видаковић, М., Арсенијевић, О., (2015), Друштвени контекст младих у Србији – потребе, промене и проблеми, Зборник радова високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Издавач: ВШССОВ у Кикинди, стр.157-172, ISSN: 2217-5725, UDK: 316.4-053.6(497.11)
 2. Видаковић, М. (2013), Образовање и национално образовање – традиција и савременост, Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских вредности: образовање и васпитање – традиција и савременост, Универзитет у Крагујевцу – Факултет педагошких наука, Јагодина, ISBN 978-86-7604-087-2
 3. Видаковић, М. (2012). Друштвена одговорност предузетника. у: Зборник радова Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, вол.1, бр.2. ISSN: 2217-5725
 4. Видаковић, М. (2009). Сајбер етика. у: Часопис Лидер-Директор, број 10, април – мај. Издавач: ЦЕКОМ и Факултет за менаџмент, Нови Сад. ISSN 1820 – 5453; COBISS.SR-ID 224835591
 5. Видаковић, М. (2008). Социологија предузетништва. у: Часопис Лидер-директор, број 4, април 2008 год. Издавач: Цеком и Факултет за менаџмент, Нови Сад, ISSN 1820 – 5453; COBISS. SR-ID 224835591

М14 –  монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значаја (15)

 1. Видаковић, М., Видаковић, Д. (2019). Етичке импликације лажних вести и новинарство у новим дигиталним медијима. У: Дигиталне медијске технологије и друштвено-образовне промене, бр. 8. Издавач: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет Нови Сад. Стр. 419-432. ИСБН: 978-86-6065-537-2. УДК: 179.1:323.613.4 070:004.738.5
 2. Видаковић, М., Видаковић, Д. (2016). Етичка имплементација сео стратегија у дигиталном маркетингу, У Дигиталне медијске технологије и друштвено-образовне промене 6, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет у Новом Саду, ISBN: 978-86-6065-407-8. COBISS.SR.ID: 312184071.
 3. Vidaković, M. (2016), Organizational socialization as a paradigm of a successful organization, U Enterpreneuership for a suistanable economy., Univerzitet Union-Nikola Tesla, Beograd. ISBN: 978-86-87333-71-0. COBISS.SR.ID: 226892556
 4. Видаковић, М., Видаковић, Д. (2015), Етичка питања природног оглашавања у новим дигиталним медијима, У: Пралица, Дејан, Шинковић, Норберт, Дигиталне медијске технологије и друштвено-образовне промене. Издавач: Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек за медијске студије, Нови Сад. стр. 309-318. ISBN:978-86-6065-354-5; COBISS.SR.ID: 304683527
 5. Андевски, М., Арсенијевић, Ј., Видаковић, М. (2016), Од дидактичких оријентација модерне и постмодерне ка дидактици у кризи, У: Гојков, Г., Стојановић, А., Даровити и дидактичка култура, Издавач: Висока школа струковних студија за васпитаче ,,Михаило Палов”, Вршац, стр. 65-73. ISBN: 978-86-7372-227-6; COBISS.SR.ID: 306009863
 6. Видаковић, М. (2014). Социолошки аспекти информационе технологије у високом образовању. У: Знање, образовање, медији. Издавач: Факултет за менаџмент, Сремски Карловци, стр. 61-63. ISBN: 978-86-85067-48-8; COBISS.SR.ID: 291412743
 7. Видаковић, М., Видаковић, Д., (2014)., Виралност као медијски, друштвени, и маркетиншки феномен, У: Зборник радова Мостови медијског образовања 2014. Издавач: Филозофски факултет у Новом Саду, Одсек за медијске студије. стр. 395-406. ISBN: 978-86-6062-308-8; COBISS.SR.ID: 293412615.
 8. Видаковић Мира (2013), Нет генерација и е-учење: савремена образовна револуција, Дигиталне медијске технологије и друштвено-образовне промене,3, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек  за  медијске студије, Нови Сад, стр. 255-  265. ISBN. 978-86-6065-203-6.
 9. Vidaković, M., Šćepanović, I. (2012). Information technology in education as a result of social digitalization. In: Knowledge, Education, Media 2. Publisher: Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci. ISBN: 978-86-85067-42-6; COBISS.SR.ID: 276442119
 10. Видаковић, М. (2012). Моралност даровитих у сајбер простору. у: Зборник радова са Међународног научног скупа ,,Даровитост и моралност”. Издавач: Висока школа струковних студија за образовање васпитача ,,Михаило Палов”, Вршац. ISBN: 978-86-7372-148-4; COBISS.SR.ID: 270697223
 11. Vidaković, M. (2011). Impact of media globalization and media education on media structure. In: Knowledge, Education, Media. Publisher: Fakultet za menadžment, Novi Sad. ISBN: 978-86-85067-36-5
 12. Видаковић, М. (2011). Улога медија у формирању универзалних вредности. у: Зборнику одсека за педагогију, Филозофског факултета у Новом Саду. Издавач: Филозофски факултет, Нови Сад. ISSN: 1450-782X
 13. Видаковић, М. (2011). Образовање као фактор припремања младих за живот и рад у савременом друштву. у: Даровити у процесу глобализације, Зборник. Издавач: Висока школа струковних студија за образовање васпитача ,,Михаило Палов”, Вршац. ISBN: 978-86-7372-132-3, COBISS.SR-ID 263968775
 14. Видаковић, М. (2009). Препреке на путу од даровитости ка елитности индивидуе. у: Даровити и друштвена елита, Зборник, бр. 15. Издавач: Висока школа струковних студија за образовање васпитача ,,Михаило Палов”, Вршац.  ISBN: 978-86-7372-114-9, COBISS.SR-ID 245821703
 15. Видаковић, М. (2016), Социологија образовања: уџбеник, Издвач: Висока школа струковних студија за васпитаче Шабац, број стр. 172, ISBN: 978-86-7142-036-5; COBISS.SR.ID 225030412

М42 – монографија националног значаја (6)

 1. Видаковић, М. (2012), Социологија образовања: уџбеник, Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац, ISBN 978-86-7142-015-0
 2. Видаковић, М. (2010). Практикум за вежбе из предмета пословна етика. Издавач: Цеком, Нови Сад. ISBN 978-86-6185-001-1; COBISS.SR-ID 231471111
 3. Видаковић, М., Коларић, Б., Радојчић, С. (2010). Путоказ до самозапосленја и каријере. Издавач: Еколошки покрет Ириг. ISBN 978-86-914015-0-4
 4. Видаковић, М. (2009). Пословна етика. Издавач: Цеком, Нови Сад. ISBN 978-86-85943-85-0; COBISS.SR-ID 243167751
 5. Видаковић, М. (2008). Пословна етика, Монографска публикација за потребе пројекта едукације менаџмента и запослених у Министарству рада и социјалне политике Републике Србије. Издавач: Цеком, Нови Сад. ISBN 978-86-85943-61-4; COBISS.SR-ID 231472647
 6. Видаковић, М. (2008). Социологија. Издавач: Цеком, Нови Сад. ISBN 978-86-85943-64-5; COBSS. SR-ID 233082375

М43 – монографска библиографска публикација (2)

 1. Видаковић, М., Стојановић, А. (2012). Социолошки и дидактички акценти система вредности младих. Издавач: Висока школа струковних студија за образовање васпитача ,,Михаило Палов”, Вршац. ISBN 978-86-7372-156-9; COBSS. SR-ID 273446407
 2. Видаковић, М. (2010). Повезаност пословне етике са резултатима у пословању. у: Монографија „Иновациона култура као фактор у формирању и развоју иновационих система“. Издавач: Факултет за менаџмент, Нови Сад. ISBN 978-86-85067-26-0; COBISS.SR-ID 252109575

М44 – поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значаја (6)

 1. Видаковић, М. (2013), Промене и отпор променама у високом образовању, У: Арсенијевић, О., Савладавањем баријера до успешног спровођења променама у организацијама, Факултет за менаџмент, Сремски Карловци. ISBN: 978-86-85067-47-1. COBISS.SR.ID: 282534919
 2. Видаковић, М., Андевски, М., Шћепановић, И. (2011). Трансформација традиционалног образовања у електронско образовање – социолошки и етички аспекти Е-образовања. у: Зборник радова ,,Квалитет образовног система Србије у Европској перспективи’’. Издавач: Филозофски факултет Нови Сад. ISBN: 978-86-6065-093-3, COBISS.SR.ID: 268551431
 3. Видаковић, М. (2011). Социолошки прилаз предузетништву. у:  Знање као производ културе учења. Издавач: Факултет за менаџмент, Нови Сад. ISBN: 978-86-85067-40-2, COBISS.SR.ID: 268282375
 4. Видаковић, М. (2011). Важност социјализације за успешног менаџера. у:  Знање као производ културе учења. Издавач: Факултет за менаџмент, Нови Сад. ISBN: 978-86-85067-40-2, COBISS.SR.ID: 268282375
 5. Видаковић, М. (2007). Социологија предузетништва. у: Зборник радова Више школе за пословне секретаре и менаџмент у Сремским Карловцима, бр. 3. Издавач: Виша школа за пословне секретаре и менаџмент у Сремским Карловцима. ISBN 978-86-869505-01-7; COBISS.SR-ID 230643463
 6. Видаковић, М. (2007). Етика пословања. у: Зборник радова Више школе за пословне секретаре и менаџмент у Сремским Карловцима, бр.3. Издавач: Виша школа за пословне секретаре и менаџмент у Сремским Карловцима. ISBN 978-86-869505-01-7; COBISS.SR-ID 230643463

Учешће на пројектима

У досадашњем научно-стручном раду, учествовала на четири пројекта финансирана од стране Покраинског секретаријата АП Војводине; једном пројекту финансираном од стране Факултета за менаџмент, Нови Сад, и тренутно учествује у пројекту финансираном од Министарства за науку, технолошки развој и образовање Републике Србије

 • Тренутно је укључена (члан пројектног тима) у Републички пројекат ,,Дигиталне медијске технологије и друштвено-образовне промене’’ (пројекат број 47020), који реализује и финансира Министарство за науку, технолошки развој и образовање Републике Србије. Пројекат траје од 01.01.2011 до 06. 2020. године.
 • Члан пројектног тима и реализатор на пројекту “Иновациона култура као фактор у формирању и развоју иновационих система“ –   финансијер, корисник и рецензент Секретаријат за науку и технолошки развој Аутономне Покрајине Војводине  (Пројекат покренут 2006 -2011. год. Број решења: 114 -451-0063/2005-01).
 • Члан пројектног тима и реализатор на пројекту „Компетенције директора школе за нову парадигму управљања“ (у делу Комуникацијске вештине – препоруке за побољшање комуникације са интерним и екстерним јавностима, односи са медијима, јавни наступ), прихваћен и акредитован од стране републичког Завода за унапређење васпитања и образовања; бр. 556-XIII/27/2010 од 20. априла 2010. (трајност 2010., 2011. и 2012. г.)
 • Члан пројектног тима и реализатор на пројекту ’’За чистију и зеленију Фрушку Гору’’, одобрен и финансиран од Покрајинског Секретаријата за заштиту и унапређење стања животне средине АП Војводина; Пројекат реализован од 01.05. до 01.11. 2010. године.
 • Вођа пројекта ’’Путоказ до самозапослења и каријере’’, одобрен и финансиран од стране Покрајинског Секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова, АП Војводине; Пројекат реализован март-децембар 2010. године.
 • Руководилац научно-истраживачког пројекта ,,Истраживање система вредности младих у Војводини”, средњошколци 2008/09. и основци 2009/10. година, наручилац и финансијер Факултет за менаџмент, Нови Сад.