Email: jovanovicmira66@gmail.com

Одсек: Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче

Катедра за психолошко-педагошке предмете и здравствено васпитање, шеф катедре

Биографија

Др Мира Јовановић  је рођена 29.04.1966. године у Ваљеву где је завршила основно и средње школовање. Филозофски факултет у Новом Саду  је завршила 1990. године.  На Филозофском факултету у Новом Саду  је  2011. године завршила Магистарске  студије из педагогије и одбранила магистарски рад   „Педагошка клима као фактор саморазвоја ученика “.

Докторску тезу: „Рефлексија професионалног идентитета педагога у савременој школској култури “ је одбранила 05.02.2016. године на Филозофском факултету у Новом Саду.

После  завршених студија  од  1990-2011. године је радила у ОШ  „Милош Марковић “,ОШ „Здравко Јовановић “  и  ОШ  „Десанка Максимовић “ у Ваљеву,  на радном месту  стручног сарадника – школског педагога.

Од 2011.  до данас  ради  као професор струковних студија за ужу научну област Педагогија на  Високој  школи струковних студија за васпитаче у Шапцу.

Мира Јовановић је у току свог научног рада (самостално или у тиму) радила на акредитацији и реализацији програма стручног усавршавања за васпитаче, наставнике и стручне сараднике које је подржао Центар за стручно усавршавање Шабац од 2013/14. До сада је аутор , коаутор и реализатор четири  акредитована програма преко ЗУОВ-а:  „Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школскем климе “, „Компетентан наставник и педагог за инклузију у савременој школи“, „ Даровито дете у школи и шта са њим“, „Даровито дете у вртићу – препознавање и подстицање даровитости деце предшколског узраста“ и коаутор/ реализатор програма стручног усавршавања „Рад са децом проблематичног, посебно агресивног понашања“, програм акредитован од стране министра за рад запошљавање, борачка и социјална питања. Од 2016 године је члан радне групе МПН за оцењивање квалитета рукописа уџбеника. “KLETT друштво за развој образовања ” је 2016 године уврстило др Миру Јовановић у Лексикон значајних педагошких ствараоца у предуниверзитетском образовању и васпитању Србије (приређивач проф. др Кундачина, М).

Остали релевантни подаци:

Успешно завршила више курсева из области: Активно учење, Програм ненасилне комуникације, Чувари осмеха, Учионица добре воље, Инклузивно образовање и индивидуални образовни план, Промоција хуманих вредности, Истраживање међународног хуманитарног права, Самовредновање школа, Школско развојно планирање (у оквиру пројекта Светске банке), Семинари за развој предмета грађанско васпитање ГВ 1,2,3,4., Berufsorientirrung (Job Orientation), Тwinning пројекат професионалне оријентације, Радионица као облик едукативног рада, Рани односи родитељ – дете и социјални односи током живота у светлу Bowlbyeve теорије привржености, , Сензибилизација за проблем насиља у породици, Превенција болести зависности, Школа за све, инклузивно образовање, Породица у кризи, Школа по мери сваког детета, Ментално здравље деце и младих, Акциона истраживања у образовно-васпитном процесу, Сензибилизација за проблем насиља у породици, Вештине комуникације у васпитно-образовним установама

Списак научних радова и стручних радова

М33 – саопштење са међународног скупа штампано у целини (8)

 1. Јовановић М. (2012). Рефлексија професионалног идентитета предшколских педагога и коришћење информационих технологија Зборник научно-стручне Конференције Техника и информатика у образовању, ТИО 2012. Чачак.

 2. Јовановић М. (2014). Редефинисање улоге педагога и његов професионални развој, Зборник научно-стручне Конференције Техника и информатика у образовању, ТИО2014, Чачак, 480-486 (ISBN 978-86-7776-164-6) ISBN 978-86-7776-164-6.Чачак.

 3. Јовановић М. (2015).Значај стручног усавршавања струковних васпитача у реинжењерингу образовног процеса , у Зборнику 3. Националне конференције РППО са међународним учешћем,Факултет техничких наука у Чачку. UDK: 377.8:005.6.

 4. Станков, Љ. и Јовановић М. (2017). Сарадња васпитача, родитеља и локалне заједнице на промоцији спорта у предшколској установи. У: Б. Савовић, Р. Мандарић и С. Раденовић (ур.). Међународна научна конференција Ефекти примене физичке активности на антрополошки сатус деце, омладине и одраслих, Београд 10-11. децембар 2016. Зборник радова. Београд: Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, стр. 15-20. (ISBN 978-86-89773-27-9).

 5. Станков, Љ. и Јовановић, М. (2017). Повезивање теорије и праксе – темељ будућег образовања струковних васпитача. У: Тамара Грујић и Јасмина Арсенијевић (ур.). Компетенције васпитача за друштво знања. Тематски зборник са Међународне научностручне конференције Методички дани 2015. (стр. 219-232). Кикинда: Висока школа струковних студија за образовање васпитача. (ISBN 978-86-85625-22-0; COBISS.SR-ID 320609543)

 6. Stankov, Lj., Vuletić, S. i Jovanović, M. (2019). DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF FUTURE PRESCHOOL TEACHERS WITH SPECIAL EMPHASIS ON METHODICAL COMPETENCES, рад прихваћен за објављивање у зборнику са конференције „Професионалне компетенције у образовању за 21. век“, одржане у Јагодини 23-25. маја 2019. године у организацији Факултета педагошких наука у Јагодини.

 7. Станков, Љ., Јовановић, М. и Старчевић, Н. (2018). Значај рекреативног бављења спортом из перспективе студената – будућих васпитача. У: С. Мандарић, Л. Московљевић, М. Марковић и М. Ћосић (ур.). Међународна научна конференција Ефекти примене физичке активности на антрополошки сатус деце, омладине и одраслих,  Београд 11-12. децембар 2017. Зборник радова. Београд: Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, стр. 84-89. (ISBN978-86-89773-32-3).

 8. Станков, Љ., Јовановић, М. и Старчевић, Н. (2019). Улога васпитача у развијању навике бављења спортским активностима код деце предшколског узраста. У: Д. Сузовић, Н. Јанковић, Г. Пребег и М. Ћосић (ур.). Међународна научна конференција Ефекти примене физичке активности на антрополошки статус деце, омладине и одраслих, Београд 12. децембар 2018. Зборник радова.  Београд: Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, стр. 507-513. (ISBN 978-86-89773-44-6).

М34 – саопштење са међународног скупа штампано у изводу (12)

 1. Јовановић М. (2013). Професионалне компетенције наставника и школског педагога за инклузивно образовање , Зборник резимеа II међународног стручно-научног скупа “Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју”, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у Шапцу.

 2. Јовановић М. (2013). Самоактуелизација и утицај предшколске установе на развој детета,  Зборник резимеа, Први научни скуп са међународним учешћем Развојне карактеристике детета предшколског узраста , Нови Сад .

 3. Јовановић М. (2013). Професионални идентитет педагога и глобализација у савременој школи “ Зборник резимеа VIII међународног научног скупа Наука и глобализација,  Филозофски факултет Пале, 2013.

 4. Јовановић М. (2014).Слобода и саморазвој ученика у савременој школи “  Зборник резимеа IX међународног научног скупа Наука и слобода,  Филозофски факултет Пале.

 5. Јовановић М. (2015). Позитивни исходи ране инклузије ,  Зборник резимеа  Трећи стручно-научни скуп са међународним учешћем „Континуитет у систему васпитања и образовања“ (ХОЛИПРИ 2015)  Пирот.

 6. Јовановић М. (2015). Инклузија у дечјем вртићу ,  Зборнику резимеа 7. Међународна конференција „ Рад са децом и младима  са сметњама у развоју и одраслим особама са инвалидитетом ,теоријска, практична и етичка питања“, Друштво дефектолога Србије и Менса Србије, Вршац .

 7. Јовановић М. (2016). Проблеми социјализације деце јасленог узраста, у Зборнику резимеа IV Међународне научне конференције  “Специјална едукација и рехабилитација – Рана интервенција , Суботица.

 8. Јовановић, М. и Станков, Љ. (2016). Улога васпитача у подстицању интраперсоналне даровитости. Интраперсонална даровитост – Могућности развоја, Зборник резимеа 22 са Међународног научног скупа (стр. 45). Вршац: Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“. (ISBN 978-86-7372-229-0). http://www.nauka.uskolavrsac.in.rs/wp-content/uploads/2016/02/ Zbornik-rezimea-22.pdf

 9. Stankov Lj., Jovanović M.  i Starčević N.  (2018). Uloga vaspitača u razvijanju navikе bavljenjа sportskim aktivnostima kod dece predškolskog uzrasta, Zbornik rезимеа, Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

 10. Јовановић М. и Старчевић Н. (2018). Потенцијали образовних софтвера за подстицање даровитости у предшколској установи у Зборнику резимеа међународне научне конференције „Савремени приступи у професионалном развоју васпитача и учитеља“, Београд, Учитељски факултет.

 11. Jovanović M., Stanković,T. i Starčević N. (2018).Osposobljavanje studenata-budućih vaspitača za partnerstvo za roditeljima, u Zborniku rezimea međunarodne interdisciplinarne naučno-stručne konferencije Svakodnevni život deteta, Novi Sad, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača.

 12. Станков, Љ., Вулетић, С., Јовановић М. и Старчевић, Н. (2019). Просторно-временска структура дечјег вртића као подстицај за бављење физичким активностима на предшколском узрасту. У: Ж. Рајковић, Д. Митровић, В. Милошевић и В. Милетић (ур.). Ефекти примене физичке активности на антрополошки статус деце, омладине и одраслих. Зборник сажетака. Девета Међународна научна конференција (стр. 80-81).   Факултет спорта и физичког васпитања Универзитетa у Београду, децембар 2019. (ISBN 978-86-89773-52-1; COBISS.SR-ID 281612300)

М52 – рад у истакнутом националном часопису (5)

 1. Јовановић М. и Зорић Т.,(2003). Испитивање ставова наставника основне школе о реформским променама, Педагошка стварност ( 1-2).

 2. Јовановић М. (2011). Преглед новијих истраживања педагошке климе.Педагошка стварност,(7-8 ).

 3. Јовановић М. (2011). Креирање позитивне педагошке климе у савременој школи, Педагошка стварност, ( 3-4).

 4. Јовановић М. (2013). Рефлексија професионалног идентитета школског педагога и професионални развој , Зборник радова националног скупа Јануарски сусрети педагога 2013, „Педагог између теорије и праксе“ . Филозофски факултет Универзитета у Београду, Београд

 5. Јовановић М. (2014). Идентитет професије педагог у савременом образовању , Зборник радова националног скупа Јануарски сусрети педагога 2014, „Изазови професије педагога “.  Филозофски факултет Универзитета у Београду, Београд .

М53 – рад у националном часопису (4)

 1. Jovanović М. (2013).PEDAGOGICAL CLIMATE REGARDED AS A FACTOR OF PUPIL’S SELFDEVELOPMENT – Istraživanja u pedagogiji = Research in pedagogy , God. 3, br. 2 , 2013, 71-9

 2. Jovanović М. (2014). Samorazvoj učenika i pedagoška klima u školi , Učitelj, XXXII, 2, 215-229

 3. Јовановић М. (2014). Приказ МОНОГРАФИЈА   ОШ “Нада Пурић” Ваљево 1953-2013, Учитељ, XXXII, 4.  

 4. Јовановић М. (2015). Приказ МОНОГРАФИЈА ЧАСОПИС „УЧИТЕЉ “1983–2013,  Учитељ, XXXII, 5. 

М54 – рад у новопокренутом националном часопису (1)

 1. Јовановић М. (2016). Рефлексије педагога о професионалном идентитету у савременој школској култури, УЧЕЊЕ И НАСТАВА KLETT друштво за развој образовања Година II , Број 4 , 639–834 ISSN 2466-2801 , УДК 37(497.11)

М63 – саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (7)

 1. Јовановић М. (1996). Утицај социо-економских чинилаца на развој друштвености ученика,Зборник радова I Саветовања психолога и педагога мачванског, колубарског и сремског округа, Лозница.

 2. Јовановић М., Пакевић С., Момчиловић Ј. , (1997). Испитивање узрока изостајања ученика у завршним разредима основне школе, Зборник радова II Саветовања психолога и педагога мачванског, колубарског и сремског округа, Дивчибаре.

 3. Станков, Љ. и Јовановић, М. (2016). Специфичности улоге васпитача у развијању хуманистичких и демократских вредности код деце предшколског узраста. У: М. Јоковић (ур.). Наше стварање. Зборник радова са Једанаестог симпозијума са међународним учешћем „Васпитач у 21. веку“ бр. 15 (стр. 87-91). Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија. (ISBN 978-86-7746-581-0; COBISS.SR-ID 221212172)

 4. Јовановић М. (2016). Рефлексије о професионалном идентитету васпитача у савременим условима, Зборник  КОНФЕРЕНЦИЈА  „Васпитач у 21. веку“   – Рефлексије савременог доба на васпитно-образовни рад у предшколској установи ,.Сокобања.

 5. Јовановић М. (2016). Компетенције успешних ментора и исходи менторске подршке у   процесу унапређења квалитета струковног образовања васпитача Научно-стручна конференција КВАЛИТЕТ САВРЕМЕНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА , Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац.

 6. Jовановић М., и Станков, Љ. (2018). Рефлексије о професионалном идентитету васпитача у савременим условима. Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања, Зборник радова са Тринаесте конференције „Васпитач у 21. веку“, бр. 17. Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија. 310-315. (ISBN 978- 86-7746-707)

 7. Јовановић М., Станков Љ., (2019). Оквири компетенција васпитача-предуслов професионализације васпитача за друштво знања , рад прихваћен за објављивање у  Зборнику конференције „ЗНАЧАЈ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВАСПИТАЧА ЗА КВАЛИТЕТ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА“ са међународним учешћем, Алексинац.

Објављени уџбеници и друга дидактичка средства (6)

 1. Јовановић М. ( 2014 )  Сарадња породице и дечјег вртића-одабране теме  , скрипта за студенте друге и треће године  електронско издање, Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац, Шабац, 2014.  

 2. Jовановић М. ( 2014 )  Дневник стручно-педагошке праксе  I, II , Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац, ISBN 978-86-7142-021-1

 3. Joвановић М. ( 2014 )  Дневник стручно-педагошке праксе  III, IV , Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац, ISBN 978-86-7142-022-8

 4. Јовановић М., Лукић М. ( 2017 ) Методика упознавања околине 1 : први кораци у упознавању деце са околином, Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац, ISBN:978-86- 7142-042-6, COBISS.SR-ID 243467532.

 5. Јовановић М. ( 2018 ) Општа педагогија – приручник за струковне васпитаче, Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац, ISBN:978-86-7142-049-5.

 6. Joвановић М. ( 2019 )  Дневник стручне праксе  V , Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац.

Рецензије (2)

 1. Откривамо свет око себе аутора Љиљане Станков, Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац, 2017.

 2. Методика васпитно-образовног рада аутора Љиљане Станков, Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац, 2018.

Пројекти (2)

 1. Berufsorientirrung (Job Orientation) Seminaren des Akadmielehrganges, sertifikat Pasagogisches Institut des Bundes in Steiermark . Stručni saradnik i realizator u projektu 2005-2007.

 2. Педагошки аспект практичног решавања депопулације -популациона едукација , нови правац популационе политике у пројекту Кабинетa министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику и Града Ваљева за финансирање мера популационе политике јединица локалне самопуправе у Републици Србији 2018. Аутор и реализатор програма обуке за руководиоце предшколских установа, основних и средњих школа, васпитаче и наставнике.