Email: kkrstic84@yahoo.com

Одсек: Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче

Катедра: …

Биографија

Рођена у Шапцу 1989. године. У родном граду завршила је средњу Економско-трговинску школу. Основне студије завршила је на Филозофском факултету у Новом Саду – одсек Педагогија 2012. године, одбранивши рад на тему „Саветодавни рад педагога у школи“ и тиме стекла звање Дипломирани педагог. Мастер студије – одсек Педагогија, завршила је на Филозофском факултету у Новом Саду 2013. године. Спровела је истраживање и одбранила мастер рад на тему „Васпитни поступци родитеља опажени од стране адолесцената“ и тиме стекла звање Мастер педагог. Докторске студије – одсек Педагогија са научним називом Доктор наука-педагошке науке, уписала је 2013. године на Филозофском факултету у Новом Саду.

По завршетку мастер студија радила је кратко на месту библиотекара на Високој школи струковних студија за васпитаче у Шапцу.

На Високој школи струковних студија за васпитаче у Шапцу ради од 2014. године када је изабрана у звање асистента за ужу област педагогије.

У периоду од 2014. до јануара 2020. године била је у улози организатора и координатора великог броја активности организованих са студентима током новогодишњих и ускршњих празника кроз различите пројекте, интерактивне радионице, хуманитарне продајне изложбе, и тиме остварила сарадњу са различитим институцијама локалне заједнице (Основна школа за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом „Свети Сава“; Канцеларија за младе града Шапца; ПУ „Наше дете“, Библиотека шабачка, Установа за децу и младе „Кућа добре воље“, Црвени крст, Хумано срце Шапца, хуманитарна организација „Сви за Космет“).

Присуствовала Једанаестом стручном сусрету стручних сарадника и сарадникаСтручни сарадник и сарадник – активни учесник у грађењу културе вртића као заједнице која учи “, одржаног током новембра 2017. на Златибору.

Учествовала у обуци за примену Основа програма – Године узлета – за тренере/менторе под називом Концепција основа програма и Развијање реалног програма (током јуна 2019. године у Шапцу), Менторска подршка предшколским установама у примени Основа програма (током септембра 2019. године у Београду) и Документовање (током новембра 2019. године у онлајн формату) коју је покренуло Министарство просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ. Тиме је стекла ангажовање спољног сарадника на пројекту који ће обучавати запослене у систему предшколског образовања за имплментацију нових Основа програма предшколског васпитања и образовања у трајању од 2019. до 2022.

Списак научних радова и стручних радова

М24 – рад у националном часопису међународног значаја (2)

 1. Зуковић, С. и Крстић, К. (2020). Спремност детета за школу: значај спремности и интеракције микросистемских развојних окружења. Теме, XLIV, бр. 1, 231-249  ISSN- Print: 0353-7919 Online ISSN: 1820-7804 UDK 159.922.6/.7  316.356:37.014

 2. Крстић, К., Зуковић С. (2017). Транзиција у школу: значај партнерства породице и васпитно-образовних институција. Настава и васпитање, 66(1), 143–156. UDK-37.018.26 159.923.5-053.4, ISSN 0547-3330, COBISS.SR-ID 6026754

М33 – саопштење са међународног скупа штампано у целини (7)

 1. Крстић, К. (2014). Рад наставника у новом ИТ окружењу, У: И., Милићевић (ур.) Зборнику радова Техника и информатика у образовању, стр. 319-322. Чачак: Факултет техничких наука у Чачку. ISBN 978-86-7776-164-6, COBISS.SR-ID 208371468 UDK 371. 13:004.4

 2. Крстић, К., Лукић, М. (2016). Подстицајна комуникација васпитача као предуслов успешног развоја самопоштовањa. У: М. Јоковић (ур.) Наше стварање: Зборник радова са Једанаестог симпозијума са међународним учешћем „ВАСПИТАЧ У 21. ВЕКУ“ 15, стр. 40-47. Алексинац: Висока школа струковних студија за васпитача у Алексинац. ISBN 978-86-7746-581-0, COBISS.SR-ID 221212172 УДК 373.2.064.2:37.032.2

 3. Крстић, К. (2017). Могућа полазишта у креирању партнерства породице и предшколске установе. У: Ж., Милановић (ур.), Зборнику радова Трећи међународни интердисциплинарни скуп младих научника друштвених и хуманистичких наука КОНТЕКСТИ, стр. 541-557. Нови Сад: Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду. ISBN 978-86-6065-409-2, COBISS.SR-ID 313129479 UDK 37.064.1:373.2

 4. Лукић, М., Крстић, К. (2017). Учешће родитеља у животу и раду предшколске установе. У: С. Вулетић, Љ. Станков, А., Максимовић (ур.) Зборнику радова: Квалитет савременог васитања и образовања, стр. 301-308. Шабац: Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу, ISBN 978-86-7142-038-9, COBISS.SR-ID 235372044 УДК 37.064.2, 316.356.2, 373.24:37.064.1-053.52

 5. Лукић, М., Крстић, К. (2018). Промоција дечјих права кроз креирање центара интересовања у предшколској установи. У Д. Столић (ур.), Зборнику радова: Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања, стр. 64-69. Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија Алексинац, ISBN 978-86-7746-707-4, COBISS.SR-ID 259066892 УДК 372.23.035:341.231.14-053.2/.5

 6. Шобић, А., Крстић, К. (2018). Примена ИКТ у дизајнирању васпитно-образовног процеса у предшколској установи. У Д. Столић (ур.), Зборнику радова: Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања, стр. 139-144. Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија Алексинац, ISBN 978-86-7746-707-4, COBISS.SR-ID 259066892 УДК 373.23:[371.13:004

 7. Лукић, М., Крстић, К. (2019). Лутка као посредник у грађењу односа између детета, васпитача и родитеља. У Д. Столић (ур.), Зборнику радова: Допринос предшколства остваривању циљева образовања и васпитања,  стр. 139-146. Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија Алексинац, ISBN 978-86-7746-755-5, COBISS.SR-ID 274587404 УДК 373.21.691:688.721

М34 – саопштење са међународног скупа штампано у изводу (5)

 1. октобар – Представила постер презентацију у кооауторству на тему „Сензибилизација друштвене средине за подршку инклузивне праксе“ на III Међународној научној конференцији, Специјална едукација и рехабилитација – Одрасле особе са инвалидитетом, која је одржана 24 – 26.10.2014., у Центру за стручно усавршавање у Шапцу;
 2. децембар – Представила рад на темуIntercultural communication form socially constructive point of view“ на Second International Interdisciplinary Conference for Young Scholars in Social Sciences and Humanities, која је одржана 1-2.12.2014. на Филозофском факултету у Новом Саду, Универзитет у Новом Саду;
 3. мај – Представила рад у кооауторству на тему „Умрежавање васпитно-образовних институција као предуслов у остваривању целовитог развоја деце“ на Четвртој Међународној научностручној конференцији Методички дани 2015, која је одржана 30.05.2015. на Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Кикинди;
 4. октобар – Представила рад у кооауторству на тему „Путовање кроз свет слова“ на Четвртом стручно-научном симпозијуму са међународним учешћем: „Васпитање и образовање кроз игру, уметност и стваралаштво“ (ХОЛИПРИ 2017), који је одржан 13 -14.10.2017. на Високој школи струковних студија за образовање васпитача Пирот у Пироту.
 5. март – Представила рад у кооауторству на тему „Подстицај целовитог развоја детета у средини усмереној на повезивање различитих садржаја” на Конференцији Васпитач у 21. веку: Значај компетентности васпитача за квалитет васпитања и образовања деце предшколског узраста, који је одржаном 29 – 30. 3. 2019. на Високој школи за васпитаче струковних студија Алексинац у Алексинцу.

М51 – рад у врхунском часопису националног значаја (1)

 1. Зуковић, С., Нинковић, С., Крстић, К. (2015). Васпитни поступци родитеља из угла адолесцената. Психолошка истраживања, 18(2), 125-143. UDK 159.922.8.072 316.356.2, ISSN 0352-7379

М52 – рад у истакнутом националном часопису (5)

 1. Крстић, К. (2016). Различити приступи у проучавању породице. Норма, 21(2), 361-373. UDK: 316.356.2, ISSN 0353-7129, COBISS.SR-ID 103739399

М53 – рад у националном часопису (1)

 1. Крстић, К. (2014). Примена социјално-педагошких интервенција у школи. Учитељ, 32(4), 709-716. УДК 37.013.42 316.61-057.874, ISSN 0352-2253