Email: sdknez@gmail.com

Одсек: Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам

Катедра: …

Биографија

Мр Сузана Кнежевић рођена је 4. јануара 1971. године у Тузли, Босна и Херцеговина. Живи у Шапцу. Студије на Факултету електротехнике и машинства у Тузли, на смеру енергетско машинство, прекинула 1992. године као студент треће године и исте године наставила студије на Машинском факултету у Краљеву на смеру за производно машинство. Дипломирала 1995.године и стекла звање дипломирани машински инжењер

Магистарске студије уписала 1995/96. године на истом факултету на смеру за процесну технику и енергетику. Магистарски рад  “Интензификација рада ротационе пећи обогаћивањем ваздуха за сагоревање кисеоником”, одбранила 1998. године и стекла звање магистар техничких наука из области термоенергетских постројења.

2004. године завршила Технички факултет у Чачку, стекла звање професор техничког образовања.

У периоду од 1996-1998. године радила као истраживач-сарадник на Катедри за термодинамику и конструкцију технолошких постројења на Машинском факултету у Краљеву. Истовремено била  стипендиста Министарства за науку и технологију. Као први магистар Машинског факултета у Краљеву, била ангажована на два развојно – истраживачка пројекта из области високотемпературских процеса у тешкој машиноградњи.

Од 1998 – 1999. године на Техничком факултету “Михаило Пупин” у Зрењанину радила као асистент на Катедри за термодинамику.

У  АД “ЕЛВАКО“ Бијељина,  радила као пројектант- конструктор  процесне опреме у Фабрици процесне опреме и шина вођица од 1999 до 2004.године.

У ОШ “Стојан Новаковић“ Шабац, радила од 2004 до 2021.године као професор  технике и технологије.

Од 2020. године ангажована као предавач на Академији струковних студија Шабац, Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам, на предметима из области пољопривредне механизације и заштите животне средине

Списак научних радова и стручних радова

 

М23 –  рад у међународном часопису (1)

  1. Suzana D. Knežević, Rade M. Karamarković, Vladan M. Karamarković, and Nenad P. Stojić: Radiant Recuperator Modeling and Design THERMAL SCIENCE, Year 2017, Vol. 21, No. 2, pp. 1119-1134. doi:10.2298/TSCI160707232K

М33 –  саопштење са међународног скупа штампано у целини (2)

  1. Suzana Knežević: Wastewater in sabac – current situation and future treatment directions, X International Conference on Social and Technological Development – STED 2021, Trebinje, ISSN 2303-498X

  2. мр Сузана Кнежевић, дипл. маш. инг, ”Упоредна анализа законске регулативе из области упраљања отпадом у Србији и земљама у окружењу (БиХ, Црна Гора, Хрватска) “ , Међународна конференција: отпадне воде, комунални чврсти отпад и опасни отпад, Суботица 29.март-1.априла 2010., Зборник радова, Удружење за заштиту воде и санитарно инжењерство, стр.199-202. ISSBN 978-86-82931-34-8  COBISS. SR-ID 174159628

М34 –  саопштење са међународног скупа штампано у изводу (1)

  1. Suzana Knežević: Wastewater in sabac – current situation and future treatment directions, X International Conference on Social and Technological Development – STED 2021, Trebinje,  ISSN 2637-3298

М52 –  рад у  истакнутом националном часопису  (2)

  1. Карамарковић В., Гашић М., Кнежевић С.,” Интензификација рада ротационе пећи предгревањем ваздуха за сагоревање “, Процесна техника, број 2-3, јун- октобар 1998. стр. 147-151. YU ISSN 0352-678X

  2. Милан Лукић,  маш. инг, Мр Сузана Кнежевић, дипл. маш. инг, “ Отпрашивање (аспирација) пријемних места за зрно на силосима “, ПТЕП – часопис за процесну технику и енергетику у пољопривреди  вол. 4, 2000. год.  стр. 59- 64.

М64 –  саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (1)

  1. Мр Сузана Кнежевић, Оливера Кикановић, “ Управљање отпадом у селима на територији града Шапца”, Зборник радова Смедерево  еколошки град- трећа еколошка конференција са међународним учешћем, новембар 2018. стр.227-233.