Email:  ljiljana.vpssa@gmail.com

Одсек: Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам

Катедра: …

Биографија

Др Љиљана Танасић  је рођена 31.01.1964. године у Шапцу, где је завршила основно и средње oбразовање. Технолошко-металуршки факултет у Београду   је завршила 1990. године.  На Технолошком факултету у Новом Саду  је  2009. године завршила Специјалистичке студије из Неорганске хемијске  технологије и одбранила специјалистички рад „Испитивање  утицаја  услова добијања прахова на бази алуминијум-оксида на њихове карактеристике“. Докторску дисертацију „Вишескална стратегија структурирања  полимерних нано-композита на основу различитих прекурсора“ је одбранила 2011. године на Технолошком факултету у Новом Саду и стекла звање доктор наука – технолошко инжењерство. Испитивања за докторску дисертацију  рађена су  на Технолошком факултету у Новом Саду, Хемијском факултету у Новом Саду, на  Институту за нуклеарне науке “Винча”, и у TIGAR-TIRES Пирот.

После  завршених студија  од  1990-2008. године је радила у АД „Зорка Колор“ у Шапцу,  на радном месту  шефа контроле квалитета.  Од 2008. до  2011. године је радила  као сарадник на Високој технолошкој школи струковних студија у Шапцу. У периоду од 2011. до 2012. године је радила у  Концерну Фармаком M.Б. „Млекара“ Шабац А. Д. у Сектору  контроле квалитета на пословима руководиоца контроле квалитета.

Од октобра 2012. године запослена је на Високој пољопривредној школи струковних студија у Шапцу.

На Академинији струковних студија Шабац, Одсеку за пољопривредно-пословне студије и туризам је ангажована на предметима из научно-наставних области: Хемија и технологија и Заштита животне средине.

У току  свог рада била је ментор при изради више од 30 завршних радова из области Хемија и технологија и Заштите животне средине.

Рецензент је научних радова у међународном часопису Journal of Social and Technological Development.

Члан је научног одбора Међународне конференције о друштвеном и технолошком развоју STED.

Научни рад и истраживања су базирана на  синтези, карактеризацији и примени  полимерних биоматеријала у  пољопривреди и медицини. Самостално или у тиму, ради на заштите животне средине,  примени обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности.

Аутор је уџбеника Практикума за хемију.

 Учешће у пројектима:

 1. Пројекат Министарства пољопривредешумарства и водопривреде   УПРАВЉАЊЕ СЛИВОМ РЕКЕ ДРИНЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ(WBDRBM) 2020/2021.
 2. Учешће у пројекту CEEPUS III, локални координатор мреже „ BioScience, Food and Health”
 3. Учешће у пројекту ЕРАЗМУС ПЛУС КА107 2020-2023.
 4. Учешће у пројекту ЕРАЗМУС ПЛУС КА103 2020-2022.

Списак научних радова и стручних радова

 

М21 –  рад у врхунском међународном часопису (1)

 1. Tanasić J., Erceg T., Tanasić Lj., Baloš S., Klisurić O., Ristić I., The influence of reaction conditions on structural properties and swelling kinetics of polyurethane hydrogels intended for agricultural purposes, Reactive and Functional Polymers, 169, 2021, 105085

М22 –  рад у истакнутом међународном часопису (2)

 1. Ivan S.Ristić, Milena Marinović-Cincović, Suzana Cakić, Ljiljana Tanasić, Jaroslava Budinski-Simendić “Synthesis and properties of novel star-shaped polyesters based on L-lactide and castor oil”, Polymer Bulletin 70(6) (2013), 1723-1738.
 2. Ivan S. Ristić, Ljiljana Tanasić, Ljubiša B. Nikolić, Suzana M. Cakić, Olivera Z. Ilić, Radmila Ž. Radičević, Jaroslava K. Budinski-Simendić “The Properties of Poly(L-Lactide) Prepared by Different Synthesis Procedure”, Journal of Polymers and the Environment, 19 (2) (2011), 419 – 430.

М23 –  рад у међународном часопису (1)

 1. G. Marković, M. Marinović-Cincović, Lj. Tanasić, V. Jovanović, S. Samaržija-Jovanović, N. Vukić, J. Budinski- Simendić, “The Influence of Nano Silica Particles on Gamma – Irradiation  Ageing of Elastomers Based on Chlorosulphonated  Polyethylene and  Acrylonitrile Butadiene Rubber”, Russian Journal of Physical Chemistry 85(13) (2011), 2410-2415.

М14 –  рад у тематском зборнику међународног значаја (1)

 1. Ljiljana Tanasić, Vesna Teofilović, Polymer materials for controlled delivery of agrochemicals, 7 th International scientific conference agribusiness MAK 2020 „Europa road  to  success“, Proceedings Association science and business center WORLD (2020), 181-186.

М31 –  предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини (2)

 1. Ayse Z. Aroguz, Vesna Teofilović, Sinem Karademir, Ljiljana Tanasić, Sibel Aydogan, Nevena Vukić, Jaroslava Budinski-Simendić “The preparation of composite materials based on magnetite nanoparticles and sodium alginate for waste water purification”, Contemporary Materials, VII-1 (2016), 83-88.
 2. Ljiljana Tanasić, Mladen Dugonjić “Preparation of good quality of drinking water”, VI međunarodni kongres Biomedicina i geonauke – uticaj Životne sredine na ljudsko zdravlje, Beograd  (2016), Zbornik  radova, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije,  184-193.

М33 –  саопштење са међународног скупа штампано у целини (28)

 1. Ljiljana Tanasić, Biljana Delić, Saša Spasojević, Bojan Damnjanović: Organic waste as a source of energy and organic fertilizer, X International Conference on Social and Technological Development – STED 2021, Trebinje, Bosna i Hercegovina (2021) “PROCEEDINGS STED 2021”, 84-92. ISSN 2303-498X
 2. Biljana Delić Vujanović, Ljiljana Tanasić,  Radoslava Savić Radovanović,  Karakteristike izolata pseudomonas iz sirovog  mlekaX International conference on social and technological development Trebinje , Bosna i Hercegovina (2021)   “PROCEEDINGS STED 2021”, 637-647.
 3. Jelena Tanasić, Ivan Krakovsky, Ljiljana Tanasić, Tamara Erceg, Ivan Ristić, Application of hydrogels in agriculture, VIII International Congress “Engineering, Environment and Materials in Processing Industry“ Jahorina (2021), 580-587.
 4. Ljiljana Tanasić, Vesna Teofilović, Vojislav Tomić, Nemanja Stošić, Jelena Tanasić, Strategija kontrolisanog otpuštanja agrohemikalija primenom polimernih materijala, Proceedings, IX International conference on social and technological development Banja Luka, Bosna i Hercegovina (2020), 39-46.
 5. Ljiljana Tanasić, Milan Glišić, Vesna Teofilović, Nevena Vukić, Dobra praksa korišćenja geotermalne energije u daljinskom sistemu grejanja, Zbornik, “Rizik i bezbednosni inženjering”, Kopaonik (2020), 402-407.
 6. Ljiljana Tanasić, Milan Glišić, Bojan Damnjanović, Biljana Delić, Vesna Teofilović , Goals and aspects of wastewater treatment as a great environmental problem in Serbia , Proceeding, VIII  International conference on social and technological development Trebinje , Bosna i Hercegovina (2019), 52-59.
 7. Ljiljana Tanasić, Saša Spasojević, Milan Glišić, Vladan Mićić, Vera Rašković, A multidisciplinary approach to the use of geothermal energy for the remote heating system, Proceeding   VIII  International conference on social and technological development Trebinje , Bosna i Hercegovina (2019), 60-66.
 8. Vladan Mićić, Jaroslava Budinski-Simendić, Branko Pejović, Jelena Pavličević, Mitar Perušić, Ljiljana Tanasić, Duško Kostić, Rubber technology and process of thermal heating by convection over the flat plate, VIII  International conference on social and technological development, Proceeding ,  Trebinje , Bosna i Hercegovina (2019), 318-327.
 9. Olga M. Govedarica, Milovan R. Janković, Snežana V. Sinadinović-Fišer, Nevena R. Vukić, Ljiljana M. Tanasić, Vesna B. Teofilović, Ljiljana S. Korugic-Karasz, Кinetics of the epoxidation of linseed oil with in situ formed peracetic acid, 1st International Conference on Advanced Production and Processing 10th-11th October 2019 Novi Sad, Serbia
 10. Jaroslava Budinski-Simendić, Dejan Kojić, Gordana Marković, Slaviša Jovanović, Tamara Erceg, Nevena Vukić, Ljiljana Tanasić, Suzana Samaržija-Jovanović, The vulcanization properties of hybrid elastomeric materials based on waste rubber powder,  27 th International Conference Ecological Truth & Environmental Research,   (2019), 608-614.
 11. Jaroslava Budinski-Simendić, Slaviša Jovanović, Vojislav Aleksić, Gordana Marković,  Marija Radojković, Jelena Pavlićević, Ljiljana Tanasić, Vojislav Jovanović, Rubber reinforcement and energy saving in tire manufacturing technologies, VI International Congress “Engineering, Environment and Materials in Processing Industry“ Jahorina (2019), 580-587.
 12. Ljiljana Tanasić, Milan Glišić, Saša Spasojević, Mladen Dugonjić, Vesna Teofilović, Strategija smanjenja aerozagađenja u gradovima –Šabac, XIV međunarodno savetovanje  “Rizik i bezbednosni inženjering”, Kopaonik (2019), 283-291. 
 13. Nevena Vukić, Dejan Kojić, Ljiljana Tanasić, Vesna Teofilović, Tamara Erceg, Borislav Simendić, Ivan Ristić, Materijali na osnovu polilaktida za primenu u ambalažnoj industriji: akcenat na štamparskim svojstvima, Savjetovanje  hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske, Teslić   (2018), 626-632.
 14. Vladan Mićić, Ljiljana Tanasić, Mitar Perušić, Dejan Kojić, Jelena Pavličević, Branko Pejović, Nevena Vukić, Proizvodna praksa i termodinamički problemi u pogonu za oblikovanje plastike, XII Savjetovanje  hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske, Teslić   (2018), 132-140.
 15. Kojić, G. Marković, J. Pavličević, N. Lazić, P. Dugić,V. Aleksić, Lj. Tanasić, J. Budinski-Simendić, Structuring of elastomeric materials for eco-friendly tyres, Contemporary materials, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina 35 (2017), 229-238.
 16. Jaroslava Budinski-Simendić, Ayse Aroguz, Dejan Kojić, Ljiljana Tanasić, Nevena Vukić, Vojislav Aleksić, Pero Dugić, Structuring of elastomeric composite materials for sealants fabrication, 12th Symposium „Novel Technologies and Economic Development“ with international participation, Tehnološki fakultet Leskovac (2017), 118-125.
 17. Vladan Micic, S. Begic, Lj. Tanasic, N. Vukic, J. Budinski -Simendic, Supercritical fluids – applications and ecological importance, Zbornik radova „Ecological truth“ ECO-IST 17, Vrnjačka banja (2017), 214-220.
 18. Dejan Kojić, Jaroslava Budinski-Simendić, Ljiljana Tanasić, Tamara Erceg, Jelena Pavličević, Vesna Teofilović, Nevena Vukić, Structuring of polymer materials for absorbable surgical sutures, V međunarodni kongres “Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji”, Jahorina, Republika Srpska Bosna i Hercegovina (2017), 1058-1067.
 19. Gordana Marković, Milena Marinović-Cincović,Vojislav Jovanović, Suzana Samaržija-Jovanović, Ljiljana Tanasić, Radmila Radičević, Jaroslava Budinski-Simendić, The high-energy irradiation ageing of reinforced elastomers based on rubber blends, RAD Conference Proceedings (2016) (I), 199-102.
 20. Jaroslava Budinski-Simendic, Zoran Bjelovic, Ljiljana Tanasić, Tamara Erceg, Jelena Pavlicevic, Vojislav Aleksic, Vladan Micic, Thermal properties of polyurethanes based on renewable polyol component, Zbornik radova „Ecological truth“ ECO-IST 16, Vrnjačka banja (2016), 117-123.
 21. Sinem Karademir, Ayse Z.Aroguz., Jaroslava Budinski-Simendić, Sibel Aydogan., Vesna Teofilović., Ljiljana Tanasić, The use of iron oxide nanoparticles for preparation of beads for dye adsorption from waste water, WASTEnet 2015 Scientific Conference “Sustainable Solutions To Wastewater Management: Maximizing The Impact Of Territorial Co-Operation” Proceedings , Kavala, Greece  (2015), 168-177.
 22. Dejan Kojić,  Radmila Radičević,  Tamara Erceg, Milovan Jotanović, Vesna Teofilović, Ljiljana Tanasić, Nevena Vukić, Sinteza polimernih materijala na osnovu obnovljivih sirovina, Zbornik radova  XVIII YuCorr, Tara Mountain, Serbia (2015),  267-277.
 23. Ivan Ristić, Suzana Cakić, Radmila Radičević, Vojislav Aleksić, Jaroslava Budinski-Simendić, Aleksandra Miletić, Ljiljana Tanasić, The influence of cement on the properties of rigide polyuretahane foams, IV International Congress “Engineering, Environment and Materials in Processing Industry, Jahorina Bosnia and Herzegovina (2015), 496-501.
 24. Stepić, M. Dugonjić, Vera Milošević, N. Stošić, Ljiljana Tanasić,  Weed vegetation of corn in the region of semberija, IV Međunarodni simpozijum i XX Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina (2015), 125-138.
 25. Jelena Tanasić, Darko Manjencić, Milena Marinović-Cincović, Radmila Radičević, Nevena Vukić, Ljiljana Tanasić, Jaroslava Budinski-Simendić, The influence of oils on the mechanical properties of elastomeric films based on poly (styrene-b-butadiene-b-styrene, IV International Congress “Engineering, Environment and Materials in Processing Industry, Jahorina Bosnia and Herzegovina (2015), 502-506.
 26. Vesna Simendić, Ljiljana Tanasić, Jelena Milić, Ljiljana Korugić-Karasz, Ivan Ristić, Jaroslava Budinski-Simendić, Radmila Radičević, “The influence of filler on ageing and viscoelasticity of elastomeric materials based on epdm rubber”, XIII YUCORR exchanging experiences in the fields of corrosion, materials and environmental protection, Tara (2011),  306-313.
 27. S. Ristic. Z. S. Petrovic, S. M. Cakic, O. Z Ilic, Lj. M. Tanasic, M. Marinovic-Cincovic, J. K Budinski- Simendic,   Preparation of star-shaped polyesters based  renewable resources,  II  International Congress “Engineering, Environment and Materials in Processing Industry, Jahorina Bosnia and Herzegovina (2011), 534-539.
 28. S. Ristić, Lj. Nikolić, V. Nikolić, D. Ilić, V. Jašo, Lj. Tanasić,  N. Vukić, Synthesis of polyrotaxane from poly(ethylene oxide) and β-cyclodextrin, 10thInternational Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, Serbia (2010),  488-490.

М34 –  саопштење са међународног скупа штампано у изводу (6)

 1. Vladan Mićić, Ayse Aroguz, Jaroslava Budinski Simendić, Sabina Begić, Ljiljana Tanasić, Milica Mijatović, Jelena Pavličević, Okolina, energija, materijali i proizvodnja biogasa, VI International scientific-professionalsymposium “Environmental resources, sunstanable development and food production” OPORPH 2019, Tuzla , Bosna i Hercegovina (2019) , 48
 2. Vesna Teofilovic, Jelena Pavlicevic, Mirjana Jovicic, Oskar Bera, Ljiljana Tanasić, Katalin Meszaros Szecsenyi, Ayse Aroguz, Morphology and Thermal Properties of Chitosan/Bentonite Beads Prepared for Dye Removal, THERMAM 2014 and 3rdRostocker symposium on thermophysical proprietes for technical thermodynamics, Izmir, Turkey (2014), 80.
 3. Jelena Pavlicevic, Mirjana Jovičić, Jaroslava Budinski-Simendić, Radmila Radičević, Natalija Budinski, Vesna Teofilović, Milena Špirkova, Ljiljana Tanasić, The Assessment of Curing Parameters and mechanical Properties of Epoxy Resins Modified with Polyurethane on Polycarbonate Diol, THERMAM 2014 and 3rdRostocker symposium on thermophysical proprietes for technical thermodynamics, Izmir, Turkey (2014), 81.
 4. Tanasić, J. Milic, A. Aroguz, M. Marinovic-Cincovic, I. Ristic, J. Budinski-Simendić,  Lj. Korugić-Karasz, The influence of fillers on  viscoelasticity and ageing of oil-extended elastomers  based on ethylene-propylene terpolymer,  Final Workshop “Processing of Nanostructured Ceramics and Nanocomposites”, Brno, Czech  Republic (2011), 47.
 5. Ivan S. Ristic, Ljiljana Tanasić, Ljubisa B. Nikolic, Vesna B. Simendic, Suzana M. Cakic, Olivera Z. Ilić, Jaroslava K. Budinski-Simendic, The influence of different synthesis methods on the properties of poly(L-lactide), ISIRR 2010 „11 thInternational   Symposium Interdisciplinary Regional Research“, Szeged  Hungary (2010), 138.
 6. Markovic, V. Simendic, H. Valentova, B. Radovanovic, Lj. Tanasić, J. Budinski-Simendic, Lj. Korugic-Karasz: The viscoelasticity of elastomeric composites based on polychloroprene rubber and chlorosulfonated polyethylene, twelfth annual conference „Yucomat 2010“, Herceg Novi  (2010), 159

М51 –  рад у  врхунском часопису националног значаја (6)

 1. Ljiljana Tanasić, Nevena Vukić, Vesna Teofilović, Tamara Erceg,  Borislav Simendić, The use of polylactide based materials for 3D printing, Savremeni materijali,  Banja Luka (2016),  269-281. 

 2. Dabić, I., Mijić, Lj., Jovanović, G., Tanasić, Lj.: Optimizacija spektrofotometrijske metode modifikovane na mikrotitar ploče za određivanje sadržaja vitamina C, NIR Časopis za nauku–istraživanje–razvoj, 8, Brčko, Distrikt BiH (2016), 21-27

 3. Bečić S., Macanović G., Tanasić Lj., Nikolovski j., Prednosti i mane genetski modifikovanih organizama, NIR Časopis za nauku–istraživanje–razvoj, 7, Brčko, Distrikt BiH (2015),  199-207.

 4. Saša Spasojević, Ljiljana Tanasić, Noise monitoring and management in agrarian issues,  Book of Abstracts International May Conference on Strategic Management 2015, Bor  Serbia (2015), 133-138.

 5. Mladen Dugonjić , Svjetlana Radmanović, Aleksandar Đorđević, Zorica Tomić, Nataša Nikolić, Ljiljana Tanasić: Impact of Land Use on Water Characteristics of Planosols (South Mačva and Pocerina, Serbia), Ratarstvo i Povrtarstvo (2015), 52(2), 52-60.

 6. Tanasić, M. Marinović-Cincović, S.Cakić, I. Ristić, R. Radičević, J. Budinski-Simendić, Influence of synthesis method on the properties of environmentally friendly poly(l- lactide), Savremeni materijali,  Banja Luka  (2014), 365-376.  2014.

М63 –  саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (8)

 1. Nevena Vukić, Tamara Erceg, Ivan Ristić, Vesna Teofilović, Mirjana Jovičić, Ljiljana
  Tanasić, Jaroslava Budinski-Simendić, Primena savremenih polimernih materijala u agroindustriji, XV Savetovanje o biotehnologiji, Zbornik radova Vol  1, Čačak (2020), 111-119.

 2. Vladan Mićić, Nevena Vukić, Mitar Perušić, Duško Kostić, Ivan ristić, Vesna Teofilović, Darko Manjenčić, Ljiljana Tanasić, Primena vode u superkritičnom stanju za odvijanje hemijskih reakcija, XIV Savetovanje o biotehnologiji, Zbornik radova Vol  1, Čačak (2019), 389-395.

 3. Vesna Teofilović,  Jelena Pavličević, Ayse Aroguz, Mirjana Jovičić, Ljiljana Tanasić, Vojislav Aleksić, Jaroslava Budinski-Simendić, Strukturiranje i primena materijala na osnovu biopolimera hitozana, XII Savetovanje o biotehnologiji, Zbornik radova  Vol  1, Čačak (2017), 467-472.

 4. Jelena Pavlićević, Jaroslava Budinski-Simendić, Oskar Bera, Zoltan Zavargo, Bojana Ikonić, Ljiljana Tanasić, Povećanje energetske efikasnosti primenom toplotnih pumpi, Zbornik radova XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske, Teslić, (2016), 47-56.

 5. Jaroslava Budinski-Simendić, Ljiljana Tanasić , Tamara Erceg, Ivan Ristić , Dejan  Kojić, Mladen Dugonjić, Nevena Vukić, Polilaktid kao komponenta ekološki prihvatljivih kompozitnih materijala, XXI Savetovanje o biotehnologiji, Zbornik radova, Vol 21(23) ,   Čačak (2016), 467-473

 6. Sinem Karademir, Nevena Vukić, Jelena Pavličević, Vesna Teofilović, Ljiljana Tanasić, Jaroslava Budinski-Simendić, Ayse Aroguz, The preparatıon of nanocomposıtes based on magnetıte and chıtosan for waste water purıfıcatıon, Zbornik radova Politehnika, Beograd  (2015), 66-72.

 7. Tanasić Ljiljana, Vukić Nevena, Aleksić Vojislav, Teofilović Vesna, Erceg Tamara, Manjenčić Darko, Budinski – Simendić Jaroslava, Dobijanje razgranatih kopoliestara od ricinusovog ulja kao inicijatora, XX Savetovanje o biotehnologiji, Zbornik radova, Vol. 20 (22), Čačak ( 2015), 595-599.

 8. Ljiljana Tanasić, Milena Marinović-Cincović, Ivan Ristić, Tamara Erceg, Vesna Teofilović, Nevena Vukić, Jaroslava Budinski-Simendić: Razvoj postupaka polimerizacije l-laktida, XX Savetovanje o biotehnologiji, Zbornik radova, Vol 20(22) , Čačak ( 2015), 581-585.

Уџбеници

Практикум за хемију ISBN 978-86-89539-03-5