Email:  ivanavl85@mts.rs

Одсек: Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам

Катедра: …

Биографија

Mр Ивана Владимировић је рођена 3. новембра 1985. године у Шапцу. Основну и средњу школу завршила је у Богатићу као ученик генерације. Године 2004. уписује Факултет за економију и менаџмент Слобомир П Универзитета, смер за банкарство, брокере и осигурање. Октобра 2008. године одбранила је дипломски рад на тему „Иницијална јавна понуда“ са оценом 10, остварила просечну оцену 9,82 током основних студија и стекла академскo звање дипломирани економиста и менаџер. На истом факултету је септембра 2016. одбранила магистарски рад на тему „Менаџмент квалитета у високом образовању“, остварила просечну оцену 9,86 током магистарских студија и стекла академско звање магистар економских наука.

Након дипломирања је засновала радни однос на Слобомир П Универзитету, најпре у маркетинг сектору, а затим и као руководилац канцеларије за осигурање квалитета и истраживач-сарадник у Научном институту за пројекте, експертизе, консалтинг и семинаре. На истом Универзитету изабрана је у звање вишег асистента за ужу научну област Менаџмент.

Jануара 2019. године запослила се у Високој пољопривредној школи струковних студија Шабац (сада Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам Академије струковних студија Шабац) као асистент за уже наставно-научне области Економске науке и Менаџмент. У октобру 2020. године изабрана је у звање предавача за уже наставно-научне области Економске науке и Менаџмент.

Списак научних радова и стручних радова

М33 – саопштење са међународног скупа штампано у целини (5)

 1. Стојановић, К., Владимировић, И., Рурални амбијент као покретач туризма у функцији регионалног развоја, XXIV Научни скуп Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, Универзитет у Нишу, Економски факултет, Ниш, јун 2019., стр. 187-195. ISBN 978-86-6139-178-1, COBISS.SR-ID 276959244
 2. Стојановић, К., Владимировић, И., Регионализам и финансијализација у савременој војвођанској архитектури, XXV Научни скуп Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, Универзитет у Нишу, Економски факултет Ниш, октобар 2020., стр. 327-336. ISBN 978-86-6139-201- 6, COBISS.SR-ID 21774345
 3. Грујић, Д., Владимировић, И., Саобраћај и одрживи развој, XXVII Научни скуп Регионални развој и демографски токови земаља југоисточне Европе, Универзитет у Нишу, Економски факултет Ниш, јун 2022., стр. 91-99. ISBN 978-86-6139-226-9, COBISS.SR-ID 68456713
 4. Јевтић, Ј., Владимировић, И., Јевтић, Т., Анализа утицаја различитих облика компензација и награда на понашање запослених у Републици Србији, 25. Међународна

  DQM конференција: Управљање квалитетом и поузданошћу, Истраживачки центар DQM, Пријевор, јун 2022., стр. 329-335. ISSN 978-86-86355-47-8

 5. Vladimirović, I., Đenadić, M., Grujić, D., Spasojević, S., MARKETING ACTIVITIES OF SMALL FAMILY HOTELS, XI INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT, University PIM Banja Luka, Trebinje, Republic of Srpska, B&H, june 2022, pp. 292-300. ISSN 2303-498X; ISBN 978-99955-40-63-0; COBISS.RS-ID 137066753

М34 – саопштење са међународног скупа штампано у изводу (1)

 1. Vladimirović, I., Đenadić, M., Grujić, D., Spasojević, S., MARKETING ACTIVITIES OF SMALL FAMILY HOTELS, XI INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT, University PIM Banja Luka, Trebinje, Republic of Srpska, B&H, june 2022, p. 52. ISSN 2637-3298

М53 – рад у националном часопису (1)

 1. Stojanović, K., Vojnović, B., Vladimirović, I., DEFINING THE URBAN DEVELOPMENT STRATEGY IN THE REPUBLIC OF SERBIA, (JPMNT) Journal of Process Management – New Technologies, International, Vol. 7, No3, july 2019, pp. 20-26. ISSN: 2334-7449 (Online), ISSN: 2334-735X (Print), COBISS.SR-ID 196683532

Учешће у пројектима (2)

 1. “Изазови, критични фактори и приоритети инвестиција у Републици Српској – преглед стања и планови инвестиција по општинама у Републици Српској у периоду 2010-2015. година”, Научно-истраживачки институт НИПЕКС, Слобомир П Универзитет, руководилац пројекта проф. др Јован Тодоровић, 2010.

 2. “Преглед смерница развоја градова Тамбовске области у Русији”, Научно-истраживачки институт НИПЕКС, Слобомир П Универзитет, руководилац пројекта проф. др Драго Цвијановић, 2015.