Email: dr.goran.stanisic@gmail.com

Одсек: Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам

Катедра: …

Биографија

Др Горан Станишић рођен је 15.04. 1963. године у Лозници, Општина Лозница, Република Србија. Основну и средњу школу (гимназију) завршио је у Лозници. По завршетку средње школе одслужио је војни рок у трајању од једне године.

Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, Одсек сточарство, завршио је 1988. године, са просечном оценом 9,22. Исте године уписао је последипломске студије, такође на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду, Одсеку за сточарство, Група за одгајивање и репродукција домаћих животиња. Положио је све испите предвиђене наставним Планом и програмом последипломских студија за дотичну групу са просечном оценом 9,90. Према Болоњској конвенцији и Статуту Пољопривредног факултета Универзитета у Београду, прелази на докторске студије. Положио је све испите предвиђене наставним планом и програмом овог степена студија са просечном оценом 10,00. Одбранио је докторску дисертацију под насловом  „Утицај старости бројлерских родитеља хибрида COBB 500 и дужине складиштења јаја на ефикасност инкубације пилића“ и стекао звање доктора наука – биотехничке науке.

Од октобра 1988. године запослен је у Високој Пољопривредној школи струковних студија у Шапцу.

Активно говори енглески језик и успешно користи рачунар (МS Оffiсе, IBM SPSS statistics, Аdobe Рhotoshop, Power Point, Internet, Outlook express) у осавремењавању наставе и научно-истраживачкој делатности.

Списак научних радова и стручних радова

 

М23 –  рад у међународном часопису (1)

 1. Mitrović S., Bogosavljević – Bošković Snežana, Stanišić G., Đermanović V., Dosković V., Rakonjac S. (2011): „Carcass characteristics of two strains of native broilers (White Naked Neck and Black Svrljig) fattenind under a semi – intensive system.“ African Journal of Biotehnology, Vol. 10 (70), pp 15813–15818, ISSN: 1684–5315

М33 –  саопштење са међународног скупа штампано у целини (19)

 1. Milena Milojević, Goran Stanišić, Aleksandra Milošević, Tatjana Krajišnik (2021): THE IMPACT OF ORGANIC PRODUCTION OF GEESE ON THE ENVIRONMENT THROUGH THE PRISM OF EU LEGISLATION, XII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym Jahorina 2021” Bosnia and Herzegovina, AGROSYM, 7-10. October, Jahorina

 2. Aleksandra Milošević, Milena Milojević, Goran Stanišić: Consequences of negotiations with the world trade organization and their impact on the environment of the republic of Serbia, X International Conference on Social and Technological Development – STED 2021, Trebinje, ISSN 2303-498X

 3. Ђермановић В., Митровић С., Станишић Г., Ђекић В., Пандуревић Т., (2012): „Influence of broiler parents usage period on the reproductive traits.“ The first international symposium on animal science, Book I, 155–163, November 8–10,th, 2012, Faculty of Agriculture, University of Belgrade, Serbia, ISBN 978–86–7834–164–9, COBISS.SR–ID 194507020
 4. Митровић С., Пандуревић Т., Станишић Г., Ђекић В., Ђермановић В., Јеж Г., (2012): „The effect of the broiler parents age and the period of egg storage on incubation indicators”. Book of proceedings: ”Third International Scientific Symposium „Agrosym 2012“,559–565, Jahorina, November 15 – 17, 2012, ISBN 978–99955–751–0–6, COBISS.BH–ID 3336984.
 5. Урошевић М., Урошевић Б. М., Дробњак Д., M. Fury, Матаругић Д., Стојић П., Живковић Б, Прачић Н., Станишић Г., (2017): “Аnalisys of trophy value of roe deer (capreolus capreolus l.) culled in the plains and in the hills”, 6th international symposium on agricultural sciences and 22nd conference of agricultural engineers of Republic of Srpska.
 6. Урошевић М., Дробњак Д., N. Ersoy, Матаругић Д., Стојић П.,  Станишић Г., B. Урошевић Б.М., Прачић Н, (2017): „Basic principles of organic goat farming“, 6th international symposium on agricultural sciences and 22nd conference of agricultural engineers of Republic of Srpska,
 7. Иванка Хаџић, Павловић И.,  Худина В., Станишић Г., (2017): „Опасност од фармских дезо – баријера на бази CuSO4 на оранице у  Србији“, International scientific conference on objectives of sustainable development in the third millennium. Београд, 20–22. април 2017.г.
 8. Милена Милојевић, Свјетлана Мићић, Јелена Влачић, Станишић Г., Митровић С., (2018): „Effects of turkey’s age on the main egg incubation indicators and their phenotype correlation“
  IX International Scientific Agriculture Symposium „Agrosym 2018“ agrosym.ues.rs.ba
 9. Урошевић М.,Маргот Немецек, Дробњак Д., Гангл А., Дамески П., Стојић П., Станишић Г., (2019): „Morphological Characteriza on of the White Baroque Donkey“, Animal Health Prod and Hyg (2019) 8(1) : 627 – 633
 10. Урошевич М., Урошевич Н., Глубович Ј., Матејевич Милосава, Ирина Нилова, Станишић Г., Дамески П., Бошњак М., (2019): „Russian emperors and hunting (1613-1918)“, Humanitarian aspects of the Hunt and Wildlife Service, 5 (17)-11 (22)
  ISBN 978-86-920597-3-5, CO BISS.SR.-ID282777868
 11. Урошевич М., Глубович Ј., Ирина Нилова, Милосава Матејевич, Станишић Г., Дамески П., Алла Тартинскаyа, (2020):“The emperor hunting arrangements in Russia“, Humanitarian aspects of hunting and hunting economy, 2020 № 3 (28), p. 5-13, УДК 94 (639.1)
 12. Урошевич М., Станишич Г., Пепко В., Дамески П., Караболовски Н., Кочанков Д., (2020):“Mortality estimation of european bisons (Bison Bison bonasus L. 1758) in 1937 – 1955″, Биосферное хозяйство: теория и практика, 2020 № 4 (22), п. 53-67, УДК 639.111.623
 13. Урошевич М., Караболовски Н., Дамески П., Станишич Г., Пепко В., Мандич Р., Кочанков Д., Кочанков Н., (2020): „Reintroduction of european bizon in Romania“, Биосферное хозяйство: теория и практика, 2020 № 5 (23),  п. 53-67, УДК 639.111.623
 14. Урошевич М., Станишич Г., Мандиц Р., Дамески П., Караболовски Н., Кочанков Д., (2020): „Возвращение зубров (Bison b. bonasus L) в Болгарию“
  Биосферное хозяйство: теория и практика, 2020 № 6 (24),  п. 11 – 25, УДК 639.111.623
 15. Урошевич М., Дамески П., Мандиц Р., Никимович Елена, Караболовски Н., Станишич Г., Додовски П., Живкович Р., (2020): „Зубры (Bison b.bonasus L.) в Словакии“, Биосферное хозяйство: теория и практика, 2020 № 7 (25), п. 53 – 70,
  УДК 639.111.623
 16. Урошевич М., Дамески П.,Станишич Г., Мандиц Р. (2020): „Реинтродукция зубра (Bison b.bonasus L.) в Чехию“, Биосферное хозяйство: теория и практика, 2020 № 8, (26), п. 53 – 74, УДК 639.111.623
 17. Урошевич М., Станишич Г., Мандиц Р., Додовски П. (2020): „Содержание и разведение зубра (bison b.bonasus l.) в Украине“, Биосферное хозяйство: теория и практика, 2020 № 9, (27), п. 85 – 118, УДК 639.111.623
 18. Урошевич М., Станишич Г., Мандиц Р., Дамески П., (2020): „Зубры (Bison b.bonasus L.) в Сербии“, Биосферное хозяйство: теория и практика, 2020 № 10 (28), п. 86 – 94, УДК 639.111.623
 19. Урошевич М., Живкович Б., Мандич Р., Милосава Матейевич,  Станишич Г., (2021): „Разведение серой куропатки (perdix perdix l.) В восточной сербии“, Биосферное хозяйство: теория и практика, 2021 № 1 (31), п. 98 – 107, УДК 639.1.022

М34 –  саопштење са међународног скупа штампано у изводу (1)

 1. Aleksandra Milošević, Milena Milojević, Goran Stanišić: Consequences of negotiations with the world trade organization and their impact on the environment of the republic of Serbia, X International Conference on Social and Technological Development – STED 2021, Trebinje,  ISSN 2637-3298

М44 –  поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног значаја (2)

 1. Stanišić G., Skripta : “Praktična obuka u stočarstvu.“ (2007) VPSSS Šabac.
 2. Urošević M., Margot Nemecek, Stojić P., Stanišić G., Drobnjak D., Nilda Ersoy, (2019): “Ishrana i smeštaj koza” Beograd – Zemun, Grafos Internacional, Pančevo  ISBN 978-86-920597-2-8 (COAR)

М51 –  рад у  врхунском часопису националног значаја (8)

 1. Krstić B., Milić M., Stanišić G., (2010): „Uticaj naseljenosti brojlera na proizvodne parametre.“ Savremena poljoprivreda, Vol 59, No. 5, str. 436–443, ISSN 0350–1205, UDK/UDC 63(497.1)(051) –”540.2”
 2. Milić M., Krstić B., Stanišić G., (2010): „Koncentracija IgG u odnosu na dužinu gestacije.“ Savremena poljoprivreda, Vol 59, No. 5, str. 444–453, ISSN 0350–1205, UDK/UDC 63(497.1)(051) –”540.2”
 3. Đermanović V., Mitrović S., Jokić Ž., Stanišić G., (2016) „Phenotypic correlation of hens body weight and reproductive traits of broiler parents“ Biotechnology in Animal Husbandry 32 (2), p 175-183 , 2016
 4. Mitrović S., Maja Radoičić Dimitrijević, Lidija Perić, Stanišić G., Tatjana Pandurević: (2017) “Influence of the cobb 500 hybrid parent age and egg storage period on incubation parameters” Biotechnology in Animal Husbandry 33 (4), p 409-423
 5. Đermanović,  Mitrović S,  Stanišić G., mast. inž. polj. Milena Milojević, (2017): Uticaj perioda nosivosti na fizičke osobine i strukturu pačijih jaja. Zbornik naučnih radova – Institut – PKB Agroekonomik, Vol.3
 6. Urošević M., Margot Nemeček, Drobnjak D., Urošević M., Stojić P.,  Stanišić G., Pračić N.,, Matarugić D., (2017): Uglovanost prednje noge magarca(Equus Asinus). Zbornik naučnih radova – Institut – PKB Agroekonomik, Vol. 3
 7. Urošević M., Urošević M., Drobnjak D., Fury M., Stojić P., Matarugić D., Stanišić G., Živković B.,  Pračić N., (2017): Varijabilnost telesne mase srndaća (Capreolus capreolus L.) u zavisnosti od vremena odstrela, Zbornik naučnih radova – Institut–PKB Agroekonomik, Vol 3
 8. Ivanka Hadžić, V. Hudina, I. Pavlović, D. Kasagić, G. Stanišić (2016): „Uticaj vezanog sistema držanja mlečnih goveda na pojavurusterholzovog čira“ Veterinary Journal of Republic of Srpska (Banja Luka-Banja Luka), Vol/Vol.XVI, br./No.2, 191-198, DOI: 10.7251/VETJ1602006H, UDK 636.234.09:616.7-001

М52 –  рад у  часопису националног значаја (16)

 1. Stanišić G., Simović B., (1988): „Proizvodnost mleka meleza crno belog govečeta sa holštajn – frizijskim govečetom.“ Zbornik radova Poljoprivrednog fakulteta, Zemun, sv. 589, str. 115– 122, YU ISSN 0522– 8530
 2. Đermanović V., Stanišić G., Vuković Milica, Nikolić Katarina, (2007): „Analiza tovnih i klaničnih osobina teškog hibrida ćuraka B.U.T. Big – 6.“ Zbornik naučnih radova sa XXI Savetovanja agronoma, veterinara i tehnologa, Beograd, Vol. 13, br. 3–4, 115–124, YU ISSN 0354–1320, UDK/UDC 167.7:63.
 3. Đekić Vera, Mitrović S., Radović Vera, Đermanović V., Stanišić G., (2009): „Komparativna ispitivanja osobina kvaliteta žumanca lakih linijskih hibrida.“ Zbornik Naučnih radova sa XXIII Savetovanja agronoma, veterinara i tehnologa, Beograd, Vol. 15, 3–4, 137–143, YU ISSN 0354–1320, UDK/UDC 167.7:63
 4. Đermanović, V., Mitrović, S., Ivanov S., Novaković, M., Stanišić G., (2012): „Varijabilnost telesnih mera omadi balkanskog magarca gajenog u Južnoj Srbiji.“, Zbornik naučnih radova – Institut PKB Agroekonomik, Vol. 18 (3–4), 139–145, ISSN 0354–1320, UDK/UDC 167.7:63.
 5. Hadžić I., Pavlović I., Hudina V., Stanišić G., (2015): „Papilomatozni dermatitis digitalis (PDD)“ Zbornik naučnih radova – Institut PKB Agroekonomik, Vol. 21 (3–4), 7–12, ISSN 0354–1320, UDK/UDC 167.7:63
 6. Mitrović S., Đermanović V., Đekić V., Stanišić G., Milić M., Pandurević T., (2015): “Uticaj genotipa, pola i trajanja tova na efikasnost proizvodnje cureceg mesa.” Zbornik naučnih radova – Institut PKB Agroekonomik, Vol. 21 (3–4), 99–109, ISSN 0354–1320, UDK/UDC 167.7:63.
 7. Đermanović V., Mitrović S., Stanišić G., Đekić V., Zemcov D. (2015): “Uticaj genotipa na osobine kvaliteta i inkubacione vrednosti jaja kokoši gajenih u poluekstenzivnom sistemu.” Zbornik naučnih radova – Institut PKB Agroekonomik, Vol. 21 (3–4), 111–117, ISSN 0354–1320, UDK/UDC 167.7:63.
 8. Đermanović V., Mitrović S., Stanišić G., Đekić Vera (2016): Uticaj spoljašnjih osobina kvaliteta priplodnih jaja na masu jednodne-vnih brojlerskih pilića. Zbornik naučnih radova, vol. 22, 3-4, 89-93.
 9. Novaković B., Važić B., Matarugić D., Savić N., Stojić P., Stanišić G., (2018): “ Uticaj zaostajanja posteljice na pojavu estrusa i dužinu servis perioda kod krava holštajn rase“ Zbornik naučnih radova – Institut PKB Agroekonomik, Vol. 24 (3–4), 25–32
 10. Ivanka Hadžić, Pavlović I., Stanišić G., Hudina V., (2018): “Uticaj tehnopatija na pojavu bolesti papaka u zapatima goveda sa vezanim sistemom držanja“ Zbornik naučnih radova – Institut PKB Agroekonomik, Vol. 24 (3–4), 43–52.
 11. Đermanović V., Mitrović S., Stanišić G., Milena Milojević, Jokić Ž., Vera Đekić, (2018): “Uticaj starosti jata kokoši banatski gološijan na osnovne fizičke osobine priplodnih jaja“ Zbornik naučnih radova – Institut PKB Agroekonomik, Vol. 24 (3–4), 87–92.
 12. Urošević M., Margot Nemecek, Drobnjak D.,Stojić P., Stanišić G., (2018): “Povezanost visine grebena i uglovanosti prednje noge magarca (Equus asinus)“Zbornik naučnih radova – Institut PKB Agroekonomik, Vol. 24 (3–4), 101–106.
 13. Hadžić Ivanka, Pavlović I., Stanišić G., Könyves T. (2019):
  „Economic impact hoof diseases in dairy cattle“
  XXXIII Savetovanje agronoma, veterinara, tehnologa i agroekonomista, PKB Agroekonomik, Zbornik naučnih radova 2019. Vol. 25 br. 3-4, str.
 14. Иванка Хаџић , И. Павловић И., Бојковски Ј.,Станишић Г., Кењвеш Т., (2019): „Утицај кондиције крава на појаву хромости“ – „The impact of condition cows to occure of laminess“, Oдржива пољопривредна производња. Улога пољопривреде у заштити животне средине Зборник радова 2019, стр. 159–164. Бачка Топола ISBN 978-86-7747-612-0
 15. Урошевић М., Дробњак Д., Фурy М., Стојић П., Станишић Г., (2019):„Exterior parameters of the littoral-dinaric donkey from the rab island“, XXXIII Саветовање агронома, ветеринара, технолога и агроекономиста, ПКБ АГРОЕКОНОМИК, Зборник научних радова 2019. Вол. 25 бр. 3-4,
 16. Урошевић М., Дробњак Д., Влаева Р., Дамески П., Станишић Г., (2021): „The influence of the sex and height at the withers on pelvis size of donkeys in Austria“, Trakia Journal of Sciences, Vol. 19, No 1, 2021, pp 70-76, ISSN 1313-3551, doi:10.15547/tjs.2021.01.011

М53 –  рад у  националном часопису (1)

 1. Urošević, M., Drobnjak, D., Vlaeva, R., Stanišić, G., Mandić, R., Grittner, N., Dameski, P. (2022): Correlation of morphological parameters of donkey from Austria. Veterinarska stanica, 53 (2), 185-199. https://doi.org/10.46419/vs.53.2.7

М63 –  саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (5)

 1. Ivanka Hadžić, Pavlović I., Stanišić G., Bojkovski J., Kenjveš T., (2018):
  „Importance of bacterial diseases of  hoves to dairy cattle and the prevence“
  Prvi domaći naučni skup: Održiva primarna poljoprivredna proizvodnja u Srbiji – stanje, mogućnosti, ograničenja i šanse, BačkaTopola, Zbornik radova, Megatrend univerzitet Beograd. str. 122 – 127 ISBN 978-86-7747-595-6
 2. Urošević M., Ivanov S., Drobnjak D., Ružica Trailović, Stanišić G.(2019): “Stanje i perspektive uzgoja magaraca u Srbiji”. Drugi simpozijum: “Zaštita agrobiodiverziteta i očuvanje autohtonih rasa domaćih životinja” -Dimitrovgrad, 28–30. jun,
 3. Урошевић М., Матејевић М., Станишић Г. (2019): ,Analysis of morphometric characteristics aurochs horns (bison bonasus l. 1758), obtained at the time of imperial hunt in russia, Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019. №12К (24), УДК 639.111.623
 4. Урошевич М., Милосава Матейевич, Станишич Г., (2019):  “Обработка дичи после отстрела” Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства, №8 (20), стр. 114 – 121., УДК 639.1
 5. Матейевич Милосава, Урошевич М., Станишич  Г., Маричич К. (2019): „Анализ морфометрических характеристик голов диких кошек (Felis Silvestris Schreb), обитающих в равнинных и горных местностях Сербии“ Дальневосточный аграрный вестник, №4(52) Октябрь декабрь 2019 г. стр. 76-81, DOI: 10.24411/1999-6837-2019-13056