Email:  zoranjokicvts@gmail.com

Одсек: Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије

Катедра: …

 

Биографија

Др Јокић Зоран је рођен 10.08.1970. године у Шапцу где је завршио основну и средњу школу. Економски факултет Универзитета у Новом Саду завришио је 1995. године. На Економском факултету Универзитета у Београду  2007. године  завршио је последипломске студије и  одбранио магистарску тезу по називом „Реформа  Поште Србије у условима дерегулације поштанског саобраћаја“. На Економском факултету Универзитета у Нишу  2015. годидне одбранио је докторску тезу под називом  „Управљање пословних перформанси јавних предузећа у условима дерегулисаног пословног окружења“.

После завршених студија  радио је на следећим радним местима, и то:

– 1995. године на пословима комерцијалне службе  „Зорке Неметала“ Шабац;

– 2001.-2005. године на пословима директора ЈП ПТТ саобраћај “Србија”,  РЈ  ПТТ саобраћај “Шабац”;

– 2008.-2015. године на пословима директора ЈП ПТТ саобраћај “Србија”,  РЈ  ПТТ саобраћај “Шабац”;

– 2009.-2010. године као члан Управног одбора ЈКП „Стари град „ Шабац;

– 2010.-2012. године као председник и члан Управног одбора Апотекарске установе „Шабац;

– 2015.-2019. године као руководилац студијског програма Економија;

– 2015.-2021. године на пословима директора „АКС ПЕТРОЛА“ д.о.о. Шабац.

Списак научних радова и стручних радова

М33 – саопштење са међународног скупа штампано у целини (4)

 1. Вујовић С., Јанковић Д., Јокић З.:Значение дестинационной концепции оздания материалъной базъг туризма омносителъно селъских местностей,  2ndInternationl conference Law, Economy and Management in Modern Ambience, 12-15. april 2011., Belgrade, Serbia.

 2. Јокић З., Секулић В.: Методолошки аспекти квалитета корпоративног управљања, Зборник радова са 15. Међународне конференције ICDQM – 2012., Управљање квалитетом  и поузданошћу, страна 264-272, Београд, 2012.

 3. Јокић З.,Секулић В.: Мултидимензионални концепт мерења перформанси непрофитних организа-ција, Зборник радова са 16. Међународне конференције ICDQM – 2013., Управљање квалитетом  и поузданошћу, страна 305-315, Београд, 2013.

 4. Jokić,Z., Jevtić, J. I Sekulić, V. (2020). Tourism And Covid – 19: The Struggle For Long-Term Loyality Of Toursim Service Users. 23. International Conference ICDQM: Life Cycle Engineering and Management, Prijevor, Republika Srbija.

М52 – рад у истакнутом националном часопису (1)

 1. Јокић З.: „Управљање пословним резултатима јавних предузећа као перформансама пословања“, Техника-менаџмент 65, Београд 2015,  стр. 350-355.

М53 – рад у националном часопису (2)

 1. Jokić, Z., & Sekulić, V. (2016). The necessity and justification of reforms of public corporations. Journal of Process Management. New Technologies, 4(2), 1-11. (М53)

 2. Јокић, З. и Јевтић, Ј. (2017). Управљање перформансама производње. Journal of Engineering & Processing ManagementVol. 9, No. 1, 56. UDC: 658.5:005.6.

Публикације

 • Јокић З.:Пословне финансије-скрипта, Висока технолошка школа струковних студија Шабац, 2016.
 • Јокић З.: Пословно окружење-скрипта, Висока медицинска и пословно-технолошка школа струковних студија Шабац, 2016.
 • Јокић З.: Економија-скрипта, Висока медицинска и пословно-технолошка школа струковних студија Шабац, 2017
 • Јокић З., Јевтић Ј.: Етика и комуникација-скрипта, Висока медицинска и пословно-технолошка школа струковних студија Шабац, 2017.
 • Јокић З.: Mикроекономија-практикум, Академија струковних студија Шабац, Oдсек за медицинске и пословно-технолошке студије, 2021.
 • Јокић З.: Пословне финансије-практикум, Академија струковних студија Шабац, Oдсек за медицинске и пословно-технолошке студије, 2021.