Email:  roland.antonic@gmail.com

Одсек: Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије

Катедра: …

Биографија

Роланд Антонић је рођен 7.11.1977. године у Шапцу, где је завршио основну и средњу Медицинску школу, смер фармацеутски техничар. На Фармацеутском факултету Универзитета у Београду је дипломирао 2004. године на студијском програму Фармација. Специјалистичке академске студије из области Фармацеутске здравствене заштите је завршио 2009. године на Катедри за фармакокинетику и клиничку фармацију Фармацеутског факултета у Београду. Докторске академске студије из области Клиничке и експерименталне фармакологије на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу је уписао 2015. године.

Од 2001-2002. године Роланд Антонић је радио као професор Медицинске биохемије и Фармакогнозије у Медицинској школи у Шапцу. Од 2005-2015. године био је запослен у Апотеци „Шабац“, од тога 3 године као шеф апотеке. Од школске 2014/2015. године ради као сарадник у настави а од школске 2015/2016. године је у сталном радном односу у звању предавача струковних студија на Високој медицинској и пословно-технолошкој школи струковних студија у Шапцу, данас Академији струковних студија Шабац, Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије, на предметима Клиничка фармација, Фармакотерапија, Фармакологија, Фармакогнозија, Увод у фармацију и Стручна пракса, на студијским програмима Фармација и Здравствена нега. Ментор је 45 завршних радова, председник или члан комисије на одбрани 87 завршних радова. Обавља и функцију руководиоца студијског програма Фармација од школске 2016/2017. године. Члан је Наставно-стручног Већа Академије струковних студија Шабац. Био је заменик председника Комисије за упис студената, члан Комисије за квалитет и самовредновање, као и члан комисија за припрему реферата и предлога за избор у звање предавача, наставника вештина, асистената и клиничких асистената на студијским програмима Фармација и Здравствена нега. Као члан Комисије, активно је учествовао у изради елабората за реакредитацију студијских програма Фармација и Здравствена нега и акредитацију Мастер струковних студија Здравствена нега. Антонић је и члан тима за промоцију Одсека.

Области научног и стручног интересовања Роланда Антонића су клиничка и експериментална фармакологија, фармацеутска здравствена заштита, клиничка фармација, фармакотерапија и фармаковигиланца. Био је предавач по позиву, предавач или аутор постера на 8 међународних конгреса из области фармације и фармацеутских наука, 16 националних стручних и научних скупова и програма континуиране медицинске едукације, као и учесник 5 међународних или националних пројеката. Био је координатор националног стручног пројекта „Лекови могу утицати на безбедност у саобраћају – да ли то возачи знају?“, који је спроведен у сарадњи са Фармацеутским факултетом у Београду и Фармацеутском Комором Србије током 2014/2015. године. Антонић је у периоду од 2013-2015. године, одржао три пута предавање по позиву, на предмету Клиничка фармација на Фармацеутском факултету у Београду. Учесник је и на преко 100 скупова континуиране медицинске едукације. Био је рецензент рада у часопису Traffic Injury Prevention М23 категорије. Од 2019. године именован је за стручног надзорника за спољну проверу квалитета стручног рада коју спроводе референтне здравствене установе, Институт за јавно здравље Србије и Институти и Заводи за јавно здравље. На листи је стручних надзорника за одређене области здравствене заштите, за спољну проверу квалитета стручног рада у здравственим установама, другим правним лицима и приватној пракси за 2021. годину.

Антонић је члан Савеза фармацеутских удружења Србије. Од 2015-2019. године обављао је функцију члана Управног одбора Савеза фармацеутских удружења Србије а од 2019-2022. године је био члан Скупштине Савеза. Од 2022. године поново је изабран за члана Управног одбора Савеза фармацеутских удружења Србије. Добитник је захвалнице Геронтолошког центра Шабац за допринос раду Геронтолошког клуба, захвалнице Националне асоцијације студената фармације Србије (НАПСер) за одржано предавање на 6. Националном конгресу студената Фармације, захвалнице Министарства здравља Републике Србије, Фармацеутске коморе Србије и Фармацеутског факултета Универзитета у Београду за учешће у истраживачком пројекту „Валидација индикатора о укључивању пацијената у фармацеутску здравствену заштиту“, захвалнице Савеза удружења здравствених радника Србије у знак признања и захвалности за изузетан допринос у развоју и стручном раду Савеза, захвалнице Друштва фармацеутских техничара Србије за изузетан допринос развоју и раду Друштва и захвалнице за изузетан допринос развоју и промоцији Високе медицинске и пословно-технолошке школе.

Списак научних радова и стручних радова

М23 – рад у међународном часопису (3)

 1. Antonić R, Janković S, Folić M. Development and validation of questionnaires on professional drivers’ knowledge and attitudes about various medications’ influence on driving ability. Zdr Varst. 2022;61(1):32-9.
 2. Bogdanović V S, Stojčević M J, Brestovački S B, Mićunović S, Knežević V, Antonić R, et al. Protection of Health Workers Employed in Tertiary Health Institution from Hepatitis B Virus Infection, Srp Arh Celok Lek. 2020;148(11-12):695-700.
 3. Petrović M, Antonić R, Bagi B, Ilić I, Kočović A, Milosavljević M, et al. Inappropriate prescribing of antibiotics to patients with acute bronchitis. Vojnosanit Pregl 2019;76(7):684–9.

М32 – предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводу (1)

 1. Антонић Р. Рационална примена антибиотика у стоматолошкој пракси. 16. Конгрес стоматолога Србије са међународним учешћем; Септембар 2017; Београд, Србија. Зборник радова; 19-20.

М33 – саопштење са међународног скупа штампано у целини (1)

 1. Antonijević Nikolić M, Popović K, Nikolić Đ, Filipović Petrović L, Stanojević D, Antonić R. Heavy metal contents in herbal tea collected from local market in Sabac, Serbia. 6th International Congress “Engineering, Environment and Materials in Processing Industry“; March 2019; Jahorina, Bosnia and Herzegovina.

М34 – саопштење са међународног скупа штампано у изводу (13)

 1. Popović K, Antonijević Nikolić M, Filipović Petrović L, Antonić R, Petrović J. A conductometric investigation of the interactions and foaminess in binary mixtures of anionic surfactants. VII International Congress “Engineering, Environment and Materials in Process Industry“; March 2020; Jahorina, Bosnia and Herzegovina.
 2. Urošević J, Rakić M, Antonić R, Vezmar Kovačević S, Miljković B. Drug-related problems in elderly home care patients – collaborative care model between pharmacists and caregivers is it possible? World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (75th International Congress of FIP); September 2015; Düsseldorf, Germany.
 3. Антонић Р, Јевтић Д, Везмар Ковачевић С, Миљковић Б. Утицај лекова, алкохола и опојних дрога на вожњу – колико наши млади возачи знају? 6. Конгрес фармацеута Србије са међународним учешћем. Октобар 2014; Београд, Србија. Зборник сажетака: 113-4.
 4. Antonic R, Stankovic M, Kuzmanovic A, Stanojlovic D, Gajic Lj, Pesic M, Vezmar Kovačevic S, Miljkovic B. The role of pharmacist in the appropriate use of asthma inhalation therapy. World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (73rd International Congress of FIP). September 2013; Dublin, Ireland.
 5. Pesic Ivanovic M, Stojkovic S, Stanisavljevic G, Antonic R. The role of pharmacist in the appropriate use of emergency contraception pill in high school children. World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (73rd International Congress of FIP). September 2013; Dublin, Ireland.
 6. Antonić R, Alimpić D, Pešić M, Vezmar Kovačević S, Miljković B. Drugs and safe driving – how much do our drivers know?. World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (72nd International Congress of FIP). October 2012; Amsterdam, Nederland.
 7. Pesic M, Antonic R, Stanisavljevic G, Pecelj M, Vezmar Kovačević S, Miljković B. Pharmacist’s Attitudes vs. Patient’s Expectations. World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (72nd International Congress of FIP). October 2012; Amsterdam, Nederland.
 8. Antonić R, Vezmar S, Lukić S. Blood presure control in patients with Diabetes mellitus type II. 5th Congress of Pharmacy of Macedonia with international partipation. September 2011; Ohrid, Macedonia. Macedonian Pharmaceutical Bulletin 2011;57:121.
 9. Pešić M, Antonić R, Krstić G, Stanisavljević G, Mitić S. Rational antibiotic therapy: what do our patients know?. 5th Congress of Pharmacy of Macedonia with international partipation. September 2011; Ohrid, Macedonia. Macedonian Pharmaceutical Bulletin 2011;57:119.
 10. Антонић Р, Везмар С, Пешић М, Лукић С. Правилном употребом инхалатора до постизања оптималног терапијског исхода астме. 5. Конгрес фармацеута Србије са међународним учешћем. Октобар 2010; Београд, Србија. Архив за фармацију 2010; 60:471-2.
 11. Пешић М, Станисављевић Г, Арсић Ј, Антонић Р, Димић К, Везмар С. Информисаност пацијената о ургентној контрацепцији. 5. Конгрес фармацеута Србије са међународним учешћем. Октобар 2010; Београд, Србија. Архив за фармацију 2010;60:488-9.
 12. Antonić R, Lukić S, Vezmar S, Miljković B. Role of pharmacist in improving optimal outcomes in therapy with sublingual glyceryl trinitrate. World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (70th International Congress of FIP). September 2010; Lisabon, Portugal. Abstracts book: CPS6-P-022.
 13. Antonić R, Pešić M, Perović B, Vezmar S, Miljković B. Efficacy of hypertension treatment and patients who might benefit from more intensified pharmaceutical care. World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (69th International Congress of FIP). September 2009; Istanbul, Turkey. Abstracts book: 106.

М51 – рад у врхунском часопису националног значаја (1)

 1. Antonić R, Pešić Ivanović M, Jevtić D, Popović K, Bogdanović Vasić S, Janković S, Folić M. Professional drivers’ knowledge about the influence of medicines that may impair driving. Serb J Exp Clin Res. Accepted in 2021.

М52 – рад у истакнутом националном часопису (1)

 1. Васић Богдановић С, Аранђеловић Б, Станојевић В, Антонић Р, Срећковић М, Николић Пајић Љ. Исхрана студентске популације. ПОНС – медицински часопис 2019;16(2):55-9.

М53 – рад у националном часопису (1)

 1. Антонић Р, Јовановић М, Голубовић Б, Вучићевић К, Ћулафић М, Миљковић Б, Везмар-Ковачевић С. Истраживање значаја фармацеутске здравствене заштите у унапређењу знања о инхалационој терапији и њеној правилној примени код пацијената са астмом. Архив за фармацију 2013;63(5):419-30. (Научно – истраживачки рад је рађен у склопу пројекта „Експериментална и клиничко-фармаколошка истраживања механизама лекова и интеракција нервног и кардиоваскуларног система” (Бр. 175023), који је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.)

М62 – предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у изводу (1)

 1. Антонић Р. Самолечење ОТЦ производима – користи и ризици. Симпозијум здравствених радника Србије са међународним учешћем. Јун 2014; Златибор. Зборник радова: 11-2.

М64 – саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (4)

 1. Антонић Р, Перишић О. Орални биљни венотоници. Октобарски сусрети здравствених радника Србије са међународним учешћем. Октобар 2007; Златибор, Србија. Зборник радова: 325.
 2. Новаковић Л, Гавриловић С, Игњатовић Д, Антонић Р. Маркетинг у фармацији. Мајски сусрети здравствених радника Србије са међународним учешћем. Мај 2010; Златибор, Србија. Зборник радова: 428.
 3. Поповић Д, Антонић Р. Фитопрепарати у терапији пропратних компликација у трудноћи. Симпозијум здравствених радника Србије са међународним учешћем. Јун 2013; Златибор, Србија. Зборник радова: 298.
 4. Антонић Р, Гавриловић С. Симптоматска терапија проширених вена. Симпозијум здравствених радника Србије са међународним учешћем. Јун 2014; Златибор. Зборник радова: 267.