Email: mantonijevicnikolic@vmpts.edu.rs

Одсек: Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије

Катедра: 

Биографија

Др Мирјана Антонијевић Николић рођена је 17. 10. 1972. године у Пожаревцу. Дипломирала је 1998. год. на Хемијском факултету Универзитета у Београду на Катедри за неорганску хемију. Магистарску тезу одбранила је априла 2003. год. под насловом “Координациона једињења Cu(II) и Co(II) са пендатним октаазамакроцикличним лигандом и ароматичним карбоксилатима”.

Бављење научно-истраживачким радом наставила је у истој области такође на Хемијском факултету у Београду. Докторску дисертацију из области неорганске хемије под насловом “Ди- и тетрануклеарни комплекси N,N’,N”,N”’-тетракис(2-пиридил-метил)-1,4,8,11- тетраазациклотетрадекана са Cu(II) централним јонима повезаним карбоксилато мостовима” одбранила је јуна 2008. године, на Хемијском факултету Универзитета у Београду.

Од октобра 2001. године запослена је на Високој технолошкој школи струковних студија у Шапцу као стручни сарадник. Након одбране магистарске тезе од октобра 2003. изабрана је у звање предавача. После одбране докторске дисертације у октобру 2008. године изабрана је у звање професора струковних студија.

У свом педагошком раду била је ментор при изради више од 70 завршних радова из области Хемије и Заштите животне средине. Такође је била ментор при писању студентских радова (4) који су презентовани на научно-стручним конференцијама.

Од 2009. била је руководилац студијских програма Производне технологије и Инженјерски менаџмент и члан Комисије за квалитет и самовредновање. У периоду од 2006. до 2018. године члан је тима за израду елабората за акредитацију установе и студијских програма.

2017. године изабрана је у истраживачко звање Научни сарадник за научну област Хемија на Хемијском факултету Универзитета у Београду.

Од 2011. до 2019. године ангажована је на пројекту „Дизајнирање, синтеза, карактеризација и процена практичне примене координационих и органометалних једињења“ финансираном од стране Министарства за просвету, науку и технолички развој. 

Према бази података SCI (Science Citation Index) радови др Мирјане Антонијевић Николић цитирани су 37 пута (без аутоцитата) у радовима који су публиковани у међународним часописима.

Била је рецензент научних радова у међународном часопису Journal of Molecular Structure категорије М22.

Област истраживања: синтеза и карактеризација нових координационих једињења прелазних метала и њихова примена, координациона хемија, заштита животне средине.

Аутор и коаутор је 20 радова у међународним часописима, 4 рада у националним часописима и 49 радова, презентованих на домаћим и међународним научним скуповима.

Члан је Српског хемијског друштва.

Коаутор је уџбеника:

Д. Станојевић, М. Антонијевић-Николић, Збирка задатака из аналитичке хемије, Српска књига, Рума, 2005., 166 стр; ИСБН 86-7564-298-0.

Списак научних радова и стручних радова

М22 – рад у истакнутом међународном часопису (5) 

 1. G. Vučković, M. Antonijević-Nikolić, T. Lis, J. Mroziński, M. Korabik, D. D. Radanović, X-ray analyses, spectroscopic and magnetic properties of [Cu4(succinato)(tpmc)2](ClO4)6∙2C2H5OH·4H2O and [Cu2(C6H5COO)tpmc](ClO4)3∙0.5CH3OH∙0.5H2O complexes, J. Mol. Struct., 872, 2008, 135-144. 
 2. B. Tanasković, G. Vučković, M. Antonijević-Nikolić, T. Stanojković, G. Gojgić-Cvijović, Binuclear biologically active Co(II) complexes with octazamacrocycle and aliphatic dicarboxylates, J. Mol. Struct, 1029, 2012, 1-7.
 3. M. Antonijević-Nikolić, Jelena Antić-Stanković, Sladjana B. Tanasković, Maria J. Korabik, Gordana Gojgić-Cvijović, Gordana Vučković, Preparation, Characterization and Study of in vitro Biologically Active Azamacrocyclic Cu(II) Dicarboxylate Complexes, J. Mol. Struct., 1054–1055, 2013, 297–306.
 4. M. Antonijević Nikolić, Jelena Antić Stanković, Sladjana B. Tanasković, Synthesis, characterization, andin vitro antiproliferative and antibacterial studies of tetraazamacrocyclic complexes of Co(II) and Cu(II) with pyromellitic acid, J. Coord. Chem., 71 (10), 2018, 1542-1559.
 5. Antonijević-Nikolić M., Antić-Stanković J., Dražić B., Tanasković S. B, New macrocyclic Cu(II) complex with bridge terephthalate: Synthesis, spectral properties, in vitro cytotoxic and antimicrobial activity. Comparison with related complexes, J. Mol. Struct., 1184, 2019, 41-48.

М23 – рад у међународном часопоису (9)

 1. G. Vučković, M. Antonijević, D. Poleti, Cu(II) complexes with a pendant octaazamacrocycle and µ-bonded aromatic carboxylates, J. Serb. Chem. Soc., 67 (2002) 677-684.
 2. G. Vučković, M. Antonijević-Nikolić, M. Korabik, J. Mroziński, D. D. Manojlović, G.Gojgić-Cvijović and N. Matsumoto, Magnetic, Electrochemical and Antimicrobil Propertis of Some CuII Complexes with TPMC, Polish J. Chem., 79 (2005) 679-687.
 3. G. Vučković, V. Stanić, S. P. Sovilj, M. Antonijević-Nikolić, J. Mroziński, Cobalt (II) complexes with aromatic carboxylates and N-functionalized cyclam bearing 2-pyridylmethyl pendant arms, J. Serb. Chem. Soc., 70 (2005) 1121-1129.
 4. G. Vučković, S. B. Tanasković, M. Antonijević-Nikolić, V. Živković-Radovanović, G. Gojgić-Cvijović, A study of novel cobalt (II) octaazamacrocyclic complexes with aminocarboxylates or their derivatives, J. Serb. Chem. Soc., 74 (2009) 629-640.
 5. G. Vučković, M. Antonijević-Nikolić, S. B. Tanasković, V. Živković-Radovanović, New Cu(II) and Co(II) octaazamacrocyclic complexes with 2-amino-3-phenylpropanoic acid, J. Serb. Chem. Soc., 76 (5) (2011) 719-731.
 6. M. Živković-Radovanović, G. N. Vučković, M. D. Antonijević-Nikolić, M. I. Djuran, Separation Mechanisms of Co(III) Complexes with EDTA-Type Ligands during Salting-Out TLC on Impregnated and Non-Impregnated Silica Gel, J. Chromatogr. Sci., 50(9) (2012) 792-798.  
 7. Slađana B. Tanasković, Mirjana Antonijević-Nikolić, Berta Barta Hollo, Branka Dražić, Tatjana Stanojković, Katalin Meszaros Szecsenyi, Gordana Vučković, Correlations between the in vitro antiproliferative activity, structure and thermal stability of some macrocyclic dinuclear Cu(II) complexes, J. Serb. Chem. Soc. 79 (10) (2014) 1235–1247.
 8. Antonijević-Nikolić M., Dražić B., Antić-Stanković J., Tanasković S., New mixed-ligand Ni(II) and Zn(II) macrocyclic complexes with bridged (endo, endo)-bicyclo-[2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylate: synthesis, characterization, antimicrobial and cytotoxic activity, J. Serb. Chem. Soc., 84(9), 2019, 961-973.
 9. B. Dražić, M. Antonijević Nikolić, Ž. Žižak, S. Tanasković, Synthesis and characterization of copper (II) octaazamacrocyclic complexes with glycine derivatives. In vitro antiproliferative and antimicrobial evaluation of Cu(II) and Co(II) analogous, J. Serb. Chem. Soc. 84 (0) (2019) 1-12, dostupan online https://doi.org/10.2298/JSC190710088D.

М24 – рад у националном часопису међународног значаја (6 

 1. Stanojević, L. Filipović-Petrović, M. Antonijević- Nikolić, M. Tomić, Izbor pogodnog nerđajućeg čelika kao konstrukcionog materijala u hidrometalurgiji cinka, originalni naučni rad, Zaštita Materijala, 55 (3) (2014), 43-47.
 2. Dušan Stanojević, Lepa Filipović-Petrović, Mirjana Antonijević-Nikolić, Distribucija kobalta u procesu hidrometalurške proizvodnje cinka, naučni rad, Zaštita Materijala 56 (3) (2015), 367 – 372.
 3. Stanojević, M. Antonijević- Nikolić, M. Jokić, Polarizaciono ponašanje anode od olova sa 0,8 % srebra u sintetskom rastvoru za elekstrolitičko taloženje cinka u prisustvu depolarizujućih supstanci, Zaštita Materijala, 58 (1), 2017, 65-79.
 4. Leposava Filipović-Petrović, Dušan Stanojević, Mirjana Antonijević-Nikolić, Ljubica Mijić, Mineraloška, fizičko-hemijska i keramička svojstva gline Brezaci, Zaštita Materijala, 59 (1), 2018, 39-44.
 5. Slađana B. Tanasković, Mirjana Antonijević-Nikolić, Branka Dražić, New mixed ligand Co(II) complexes- synthesis, characterization and antimicrobial activity, Zaštita Materijala, 59 (1), 2018, 51-55.
 6. Dušan Stanojević, Mirjana Antonijević-Nikolić, Ljubica Mijić, Leposava Filipović-Petrović, Ana Matić, Electrochemical method of obtaining calcium-gluconate, Zaštita Materijala, 59 (3), 2018, 338-346.

М33 – саопштење са међународног скупа штампано у целини (24)

 1. M. Miodragović, G. Vučković, M. Antonijević, Preparation of µ-S-phenilalaninato-N,N’,N”,N”’-tetrakis-(2-pyridylmethyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane-dicibalt(II), 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, 27-29 september, (2000) 646-648, Proceedings Vol II (in extenso) L8-p.
 2. M. Antonijević, G. Vučković, Z. M. Miodragović, P. N. Radivojša, Binuclear copper(II) complexes with pendant arm octamine macrocycle and bridged bonded formate or benzoate anionic ligands, 5th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, 27-29 september, (2000) 643-645 Proceedings Vol II (in extenso) L7-p.
 3. V. Stanić, G. Vučković, M. Antonijević, Z. M. Miodragović, Cobalt (II) complexes with aromatic carboxylates and octaazamacrocycle with pendant arms (tpmc), 6th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, (2002) 687-689. Proceedings Vol II (in extenso).
 4. M. Antonijević-Nikolić, S. B. Tanasković, G. Vučković, New Cu(II) and Co(II) complexes with fully N-(2-pyridylmethyl) functionalised cyclam (tpmc) and multidonor carboxylato ligands, 7th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, (2004) 799-801, Proceedings Vol II (in extenso).
 5. G. Vučković, S. B. Tanasković, M. Antonijević-Nikolić, D. D. Radanović, Sintheses and study of the complex [CoCl2(tpmc)](BF4)2, 8th International Conference on Foundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, September 26-29, (2006) 713-715, Proceedings Vol II (in extenso).
 6. G. Vučković, S. B. Tansković, M. Antonijević-Nikolić, Preparation and study of Co(II) complexes with octaazamacrocycle and mono/di N-supstituted glycine, 9th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, September 24-26 (2008) 710-712, Proceedings Vol II (in extenso)
 7. M. Antonijević-Nikolić, G. Vučković, S. B. Tanasković, V. Živković-Radovanović, G. Gojgić-Cvijović, Microbiological characterization of the related Co(II)/Cu(II) complexes with octaazamacrocycle and carboxylates, 10th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, September 21-24, 2010, Proceedings Vol II, 635-637 (in extenso).
 8. V. M. Živković-Radovanović, G. N. Vučković, M. I. Đuran,  S. B. Tanasković, M. D. Antonijević-Nikolić, Effect of silica gel poly(ethilene glicols) impregnation on behaviour of Co (III) complexes with EDTA-type ligands during salting-out thin-layer chromatography, 10th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, September 21-24,  2010, Proceedings Vol II, 638-640 (in extenso)
 9. V. M. Živković-Radovanović, J. Bratić, G. N. Vučković, M. D. Antonijević-Nikolić, S. B. Tanasković, Salting-out thin-layer chromatography of amino acids on silica gel using ammonium sulphate solutions, 11th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, September 24-28,  2012, Proceedings Vol II, 709-711 (in extenso)
 10. M. Antonijević-Nikolić, G. N. Vučković, S. B. Tanasković, J. Antić-Stanković,  V. Živković-Radovanović,  Citotoxic activity of azamacrocyclic Cu(II) dicarboxylate complexes, 11th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, September 24-28,  2012, Proceedings Vol II, 686-688 (in extenso)M33
 11. D. Stanojević, L. Filipović-Petrović, M. Antonijević-Nikolić, M. Tomić, Izbor pogodnog nerđajućeg čelika kao konstrukcionog materijala za hidrometalurgiju cinka, orig. naučni rad, III Međunarodni kongres Inženjerstvo, ekoliogija i materijali u procesnoj industriji, Jahorina 04.-06.mart 2013. BiH, Knjiga radova 1026-1033.
 12. S. B. Tanasković, M. Antonijević Nikolić, B. Dražić, V. Živković Radovanović, Preparation and study of two new mixed ligand Co(II) complexes, 13th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, September 26-30, 2016, Proceedings Vol II, 775-778 (in extenso).
 13. M. Antonijević Nikolić, S. B. Tanasković, V. ŽivkovićRadovanović, Preparation and study of azamacrocyclic Cu (II) aminocarboxylate complexes, 13th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, September 26-30, 2016, Proceedings Vol II, 771-774 (in extenso).
 14. M. V. Pergal, D. Vasiljević-Radović, P. Jovančić, V. Živković- Radovanović, M. Antonijević-Nikolić and J. Djonlagić, Effect of the chemical structure of segmented polyurethanes on their surface properties, 13th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, September 26-30, 2016, Proceedings Vol II, 657-660 (in extenso).
 15. M. Antonijević Nikolić, K. Popović, D. Stanojević, Contamination indices and heavy metal concentrations in the leavs of perennial plant species in the urban yone of Sabac, Serbia, Proceedings of 5th International Conference „Ecology of Urban Areas 2016“, Zrenjanin, Serbia (2016), 189-194.
 16. D. Stanojević, M. Antonijević Nikolić, L. Filipović Petrović, Prečišćavanje procesnih rastvora u elektrolitičkoj proizvodnji cinka od mangan(II)-jona, V International Congress “Engineering environment and materials in processing industry, Jahorina, 2017, 98-106.
 17. L. Filipović Petrović, D. Stanojević, M. Antonijević Nikolić, Lj. Mijić, Ceramic-technological properties of brezaci clay, V International Congress “Engineering environment and materials in processing industry, Jahorina, 2017, 1116-1122
 18. S. Tanasković, M. Antonijević-Nikolić, J. Antić-Stanković, B. Dražić, Cytotoxic activity of macrocyclic cu(ii) benzene carboxylate complexes in vitro, 14th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade, September 24-28, 2018, Proceedings Vol I, 471-474 (2018), F-09- P.
 19. B. Dražić, S. B. Tanasković, M. AntonijevićNikolić, Preparation and study of two new Cu(II) octaazamacrocyclic complexes with β- aryl -β- hydroxyl propanoic acid. 14th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Beograd, Septembar 24-28, 2018, Proceedings Vol II, 895-898 (2018), M-04-P.
 20. M. Antonijević-Nikolić, S. Tanasković, B. Dražić, V. Živković-Radovanović, Synthesis and characterization of new mixed ligand complexes Cu(II) with macrocyclice and valine/norvaline. 14th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of  Physical Chemistry, Beograd, Septembar 24-28, 2018,  Proceedings Vol II, 903-906 (2018), M-06-P.
 21. M. Antonijević-Nikolić,K. Popović, Đ. Nikolić, L. Filipović-Petrović, D. Stanojević, R. Antonić, Heavy metal contents in herbal tea collected from local market in Sabac, Serbia, VI International Congress “Engineering, Environment and Materials in Processing Industry”, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 11-13. March, 2019, 690-697.
 22. M. Antonijević- Nikolić M., Ðuričić Milanković J., Assessment of air quality in the urban zone of Šabac, Serbia, based on the analysis of snow, 11th International Scientific Conference Science and Higher Education in Function of Sustainable Development, Mećavnik, Mokra Gora, Užice, Serbia, 2019., pp. 5-8 – 5-12 (ISBN 978-86-83573-95-0).
 23. K. Popović, M. Antonijević-Nikolić, Đ. Nikolić.: Levels of essential heavy metals in herbal tea collected from Šabac, 11th International Scientific Conference “Science and Higher Education in Function of Sustainable Development – SED 2019”, Drvengrad, Mokra Gora, 24-25. May, 2019, CD-rom, Session 4, rad 4-1 (ISBN 978-86-83573-95-0).
 24. Filipović Petrović, L., Kuzmanović, P., Antonijević Nikolić, M., Popović, K., Petrović, J., Simić, M., 2021. Characteristics and physical-mechanical properties of kaolinized granite. 7th International Congress “Engineering, Environment and Materials in Process Industry” Jahorina, March 17th – 19th 2021, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina.  

М34 – саопштење са међународног скупа штампано у изводу (2)

 1. Mirjana Antonijević-Nikolić, Tatjana Stanojković, Katalin Mesaroš Sečenji, Berta Holló, Gordana Vučković, Cytotoxic activity and thermal analysis of some binuclear Cu(II) complexes with N,N’,N”,N'”-tetrakis(2-pyridylmethyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane (tpmc) without or with simple anions as co-ligands, 8th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, Belgrade, June 27-29, 2013, Book of Abstracts, 82, BS-CB P02.
 2. Branka Dražić, Slađana Tanasković, Mirjana Antonijević-Nikolić, Preparation and study of two new mixed ligand Cu(II) complexes, Seventh International Conference on Radiation in Various Fields of Research, RAD 7, 10-14.06.2019 Herceg Novi, Montenegro, 2019, Book of abstracts, 181. ISBN 978-86-901150-0-6

М53 – рад у националном часопису (4)

 1. D Stanojević, M. B. Rajković, D. V. Tošković, M. Antonijević-Nikolić, Industrijska prerada mesingane šljake u hidrometalurgiji cinka, Zaštita materijala, 51 broj 3 (2010) 171-177.
 2. D. Stanojević, L. Filipović-Petrović, M. Antonijević-Nikolić, Narastajući problemi nedostataka cinka u XXI veku i uloga reciklaže u rešavanju ovog problema, Reciklaža i održivi razvoj, 3 broj 1 (2010) 9-21.
 3. Slađana B. Tanaskovic, Jelena Antić-Stanković, Mirjana Antonijević-Nikolić, Antiproliferativna aktivnost mešovito-ligandnih Cu (II) kompleksa sa pendantnim oktaazamakrociklom in vitro, Arhiv za farmaciju, 63 (4) (2013) 365-374.
 4. Tanasković S., Antonijević-Nikolić M., Dražić B., Uporedni prikaz antimikrobne aktivnosti srodnih Co(II)/Cu(II) kompleksa, Biljni lekar, vol. 45, ISS. 3, pp. 321-325, 2017.

М63 – саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (10)

 1. S. B. Tanasković, M. D. Antonijević-Nikolić, G. N. Vučković, Novi Co(II) i Cu(II) kompleksi sa N,N’,N”,N”’-tetrakis-(2-piridilmetil)-1,4,8,11-tetraazaciklotetradekanom (tpmc-om) i μ-glutarato dianjonom, 44th Meeting of the Serbian Chemical Society , Belgrade, 6-7 february, (2006) izvod str.55-56, NH PO3, prošireni izvod (CD) str. 117-120  
 2. M. D. Antonijević-Nikolić, S. B. Tanasković G. N. Vučković, New Cu(II) and Co(II) complexes with N,N’,N”,N”’-tetrakis-(2-pyridylmethyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane and adipic acid, XLV Savetovanje SHD, Novi Sad, NH PO1 (2007), štampano u izvodu str 73, (prošireni izvod na CD-u, str. 194-197).
 3. D. Stanojević, L. Filipović-Petrović, M. Antonijević-Nikolić, M. Tomić, Uloga reciklaže u rešavanju narastajućeg problema nedostatka cinka u XXI veku, 5 Simpozijum “Reciklažne tehnologije i održivi razvoj”, Soko Banja, 12-15 septembar, 2010, 45-53
 1. S. Ilić, D. Isailović, M. Antonijević-Nikolić, Đ. Nikolić, Ocena zagađenosti snežnog pokrivača parkova grada Šapca, 6 Nacionalna konferencija o kvalitetu života, 19-21 maj, 2011, Kragujevac, B1-B6
 2. D. Stanojević, B. Galešev, M. Antonijević-Nikolić, M. Tomić, “Otpadne gume-pravci i perspektive rešavanja problema”, 6. Simpozijum sa međunarodnim učešćem “Reciklažne tehnologije i održivi razvoj”, Soko Banja 18-21 septembra 2011. Knjiga radova, 194-202 ISBN 978-86-80987-86-6
 3. Dušan Stanojević, Leposava Filipović-Petrović, Mirjana Antonijević-Nikolić, M. Tomić, Hidrometalurška valorizacija sekundara cinka iz procesa toplog pocinkovanja, 7 Simpozijum “Reciklažne tehnologije i održivi razvoj”, Soko Banja, 5-7 septembar, 2012, 71-75
 4. Mirjana Antonijević Nikolić, Dušan Stanojević, Slavica Ilić, Đorđe Nikolić, Teški metali u urbanom zemljištu Šapca, Simpozijum sa međunarodnim učešćem “Reciklažne tehnologije i održivi razvoj”, Borsko jezero, 3.-5. jula 2013., Zbornik radova 245-252
 5. D. Stanojević, M. Antonijević-Nikolić, L. Filipović-Petrović, M. Tomić, Uklanjanje mangana iz rastvora cink-sulfata u hidrometalurgiji cinka, 8. Simpozijum »Reciklažne tehnologije i održivi razvoj«, Borsko jezero, 3.-5. jul 2013. Zbornik radova 191-196.
 6. M. Antonijević Nikolić, D. Stanojević, L. Filipović Petrović, J. Đuričić Milanković, B. Damnjanović, Promena lokacije odlaganja komunalnog otpada na teritoriji grada Šapca, Zbornik radova ARA, Aranđelovac (2016), 151-157.
 7. Damnjanović B., Ilić S., Antonijević Nikolić M., Jovanović G., Matić A., Mijić Lj., Živković M., Novković M., Radulović S., Vukov D., Cvijanović D, Određivanje kvaliteta vode u šljunkarama u donjem toku reke Drine primenom Serbian Water Quality Index-a. Zbornik radova 47. godišnje konferencije o aktuelnim temama korišćenja i zaštite voda, VODA 2018, Sokobanja, (2018) 105–110.

М64 – саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (14)

 1. M. D. Antonijević, G. N. Vučković, Kompleksi Cu(II) sa oktaazamakrocikličnim ligandom i aromatičnim dikarboksilnim kiselinama, XL Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Novi sad, Jugoslavija, NH-2U (2001) (štampano u izvodu) usmeno saopštenje.
 2. M. Antonijević Nikolić, G. Vučković, S. Tanasković, V. Stanić, Tetranuklearni kompleks Cu(II) sa oktaazamakrociklom i tereftalato ligandom u mostu, XLII Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Novi sad, NH-2 (2004) 68 (štampano u izvodu).
 3. S. B. Tanasković, V. Đ. Stanić, M. D. Antonijević Nikolić, G. N. Vučković, U. Rychlewska, D. D. Radanović, Sinteza i kristalna struktura kompleksa [CoCl2(tpmc)](BF4)2, XLII Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Novi sad, NH-3, (2004) 69 (štampano u izvodu).
 4. M. Korabik, J. Mroziński, T. Lis, J. Kedzierska, G. Vučković, M. Antonijević-Nikolić, D. D. Radanović, X-ray analysis, magnetic properties and EPR spectra of [Cu4(succinate)(tpmc)2](ClO4)6∙2C2H5OH·4H2O and [Cu2(C6H5COO)tpmc](ClO4)3∙0.5CH3OH∙0.5H2O complexes, Proceedings of the XVth Winter School on Coordination Chemistry, Karpacz 4-8 December, Poland, 2006, 82
 5. S. B. Tanasković, M. D. Antonijević Nikolić, G. N. Vučković, Dinuklearni Co(II) i tetranuklearni Cu(II) kompleksi sa oktaazamakrociklom i mostovnim sebacinato dianjonom, XLVI Savetovanje SHD, Beograd, 2008, str. 65, štampano u izvodu
 6. G. N. Vučković, M. D. Antonijević-Nikolić, S. B. Tanasković, Novi dikarboksilato Zn(II) i Ni(II) oktaazamakrociklični kompleksi, XLVII Savetovanje SHD, Beograd, 21 mart, 2009., str. 61, štampano u izvodu
 7. V. M. Živković-Radovanović, G. N. Vučković, M. D. Antonijević-Nikolić, S. B. Tanasković, Rastvori natrijum-hlorata i perhlorata kao mobilne faze u hromatografiji isoljavanja mešovitih bis(aminokarboksilato) Co(III) kompleksa na silika gelu, XLVII Savetovanje SHD, Beograd, 21 mart, 2009., str. 26, štampano u izvodu
 8. Mirjana D. Antonijević-Nikolića, Slađana B. Tanasković, Gordana N. Vučković, Redoks osobine di- i tetranuklearnih poliazamakrocikličnih Cu(II) kompleksa sa di-/polikarboksilatima, XLVIII savetovanje SHD, Novi Sad, 17-18 april, 2010., Izvodi radova, 78
 9. M. D. Antonijević Nikolić, G. V. Vučković, Prvi tetranuklearni kompleks Co(II) sa N,N’,N”,N”’-tetrakis-(2-piridilmetil)-1,4,8,11-tetraazaciklotetradekanom (tpmc-om) i polikarboksilatnim koligandom, XLIX savetovanje SHD, Kragujevac, 13-14 maj, 2011., Izvodi radova, 59
 10. M. D. Antonijević Nikolić, J. Đuričić Milanković, S. Ilić, Đ. V. Nikolić, Teški metali u zemljištu parkova u Šapcu, XLIX savetovanje SHD, Kragujevac, 13-14 maj, 2011., Izvodi radova, 64.
 11. M. Antonijević Nikolić, Đ. Nikolić, S. Ilić, Koncentracija teških metala u zemljištu Velikog parka u Šapcu, IX Simpozijum “Savremene tehnologije i privredni razvoj”, 21-22 oktobar, Leskovac,2011, Zbornik radova str 177
 12. S. B. Tanasković, Mirjana. D. Antonijević Nikolić, Gordana N. Vučković, T. Stanojković, G. Gojgić-Cvijović, Antibakterijska i antiproliferatorna in vitro aktivnost dinuklearnih Co(II) oktaazamakrocikličnih kompleksa sa alifatičnim dikarboksilatima, XL Jubilarno savetovanje SHD, Beograd, 14-15 Jun, 2012., Kratki izvodi radova, 73
 13. Slađana B. Tanasković, Mirjana D. Antonijević-Nikolić, Jelena Antić Stanković, Cytotoxic in vitro activity of the complex compound [Co4(pma)(tpmc)2](ClO4)46H2O, 52. Savetovanje SHD, Novi Sad, 29-30 maj, 2015., Program i kratki izvodi radova,  NH P2.
 14. Slađana B. Tanasković, Mirjana D. Antonijević-Nikolić, Jelena A. Antić-Stanković, Branka P. Dražić, Antiproliferative activity of complex [Co2Cl2tpmc](BF4)2, in vitro. 55 th Meeting of the Serbian Chemical Societz, Book of Abstracts, Savetovanje SHD, 2018. Novi Sad, 8 i 9. jun 2018. Izvodi radova 51, NH P 08.