Одсек: Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије

Катедра: Катедра за природно-математичке науке

Биографија

Др Љубица Мијић  је завршила:  Природно-математички факултет Нови Сад, Хемија-Професор хемије. Специјализација: 1999. ПМФ Нови Сад, Хемија-Методика наставе хемије; Магистратура: 2005. ПМФ Нови Сад, Хемија-Методика наставе хемије; Докторат: 2010. ПМФ Нови Сад, Хемија-Методика наставе хемије.

Као професор хемије радила је у: Основним  школама „Светозар Марковић-Тоза“ Нови Сад, „23. октобар“ Сремски Карловци и „Доситеј Обрадовић“ Волујац, као и у Средњој медицинској школи „Мика Митровић“ Шабац (сада Средња медицинска школа „Др Андра Јовановић“ Шабац). Од 1998. године запослена је у Вишој хемијско-технолошкој школи Шабац (сада Академија струковних студија Шабац, одсек за Медицинске и пословно-технолошке студије).

Остали релевантни подаци: Била је: Председник Савета Школе; Члан Акредитационог тима за израду елабората током акредитације установе, студијских програма  и мастер студијског програма у периоду 2006-2018. година; Председник  Комисије за контролу квалитета до 2016. године; Од 2016-2017. Вршилац дужности директора Високе медицинске и пословно-технолошке школе струковних студија у Шапцу; Од 2017-2018. Директор Високе медицинске и пословно-технолошке школе струковних студија у Шапцу.

Списак научних радова и стручних радова

М23 – рад у међународном часопису (1)

 1. Мијић, Љ., Сегединац, М., Томић, М., Примена модела активизације у настави/учењу хемије за будуће инжењере прехрамбене технологије, Хемијска индустрија, бр. 7-8, с 195-201, Савез хемијских инжењера, Београд, 2006.

М24 – рад у националном часопису међународног значаја (3)

 1. Мијић, Љ., Адамов, Ј., Сегединац, М. (2011): Савремени трендови примене мултимедије у високошколском биохемијском образовању, Зборник Матице српске за друштвене науке, No 134, pp 121-130, ISSN 0352-5732
 2. Станојевић, Д., Антонијевић-Николић, М., Мијић, Љ., Филиповић-Петровић, Л., Матић, А., (2018): Electrochemical method of obtaining calcium-gluconate, Заштита материјала 59 (3), 338-346, Beograd, 2018.
 3. Филиповић-Петровић, Л., Станојевић, Д., Антонијевић-Николић, М., Мијић, Љ. (2018): Минералошка, физичко-хемијска и керамичка својства глине Брезаци, Заштита материјала 59 (1), 39-44, Београд, 2018.

М33 – саопштење са међународног скупа штампано у целини (14)

 1. Мијић, Љ., Мацановић, А. (2012), Influence of multimedia to success during adoption biochemical notions in proteins and proteins biosinthesis area, 15th Internacional Conference „Dependability and Quality Management ICDQM-2012“, Belgrade, Serbia, 28-29 June 2012.
 2. Илић Удовичић, Д., Мијић Љ., Јевтић И.: The effect of seasonal variation on the composition of raw milk, VI International Congress “Engineering, Environment and Materials in Processing Industry”, Jahorina, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, March 11 – 13, 2019, p.140–146
 3. Гаврић, Б., Христов, С., Мијић, Љ., Искуства у примени цинк-сулфата у третману заразне шепавости оваца, 1. Међународна конференција о добробити и биосигурности на фармама у Србији, Монографија, Београд, 14-15 Нов 2007.
 4. Ловчевић, Б., Мијић, Љ., Лазарев, С., Станојевић, Д., Стојнић, М.: Информациони систем за праћење квалитета наставе, Међународни научно-стручни симпозијум ИНФОТЕХ ЈАХОРИНА 2010., Јахорина, 2010.
 5. Мијић, Љ., Петровић, Ј., Филиповић-Петровић, Л., Вујић, В.: Поступак синтеза аналитичког реагенса натријум-амонијум-фосфата у лабораторијским условима, II Међународни Конгреса: Инжењерство, екологија и материјали у процесној индустрији“, Јахорина 2011., 9-11. март 2011.
 6. Мијић, Љ., Станојевић, Д., Петровић, Ј., Лазић, K.,Филиповић-Петровић, Л.,: Synthesis Of Three-Potassium Citrate Monohydrate Of Pharmaceutical Quality In Laboratory Conditions, III International congress:“ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY”, Jahorina, March 04 to 06, 2013.
 7. Л. Филиповић-Петровић, Д. Станојевић, Љ. Мијић, Ј. Петровић (2013): Inlfunce Of Mineralogical Composition Of Clay On Process Of Mulitization, III International congress:“ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY”, Jahorina, March 04 to 06, 2013.
 8. Филиповић-Петровић,Л., Станојевић, Д., Антонијевић Николић, М., Мијић, Љ. (2017): Ceramic-Technological Properties Of Brezaci Clay, V International congress “ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY“, Jahorina, March 15 to 17, 2017., Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 9. Јовановић, Г., Илић, С., Мијић, Љ., Поповић, K. (2017): Determination Of Salt Content In Snack Products, V International Congress “ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY“, Jahorina, March 15 to 17, 2017., Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.
 10. Илић, С., Јовановић, Г., Мијић, Љ., Поповић, K. (2017): Ecological Culture Of Students HMBTS, V International Congress “ENGINEERING, ENVIRONMENT AND MATERIALS IN PROCESSING INDUSTRY“, Jahorina, March 15 to 17, 2017., Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.
 11. Грујић, И., Мијић, М., Чабаркапа, Д., Мијић, Љ. (2018): The Effects Of Using ePrescription In Order To Increase The Quality Of Health Service, ICDQM-2018, 9th DQM Internacional Conference “Life Cycle Engineering and Management” Prijevor, 28-29 Jun 2018.
 12. Мијић, М., Грујић, И., Чабаркапа, Д., Јевтић, Ј., Мијић, Љ. (2018): Using note-Taking Applications in Higher Education, Proceedings of papers, IX Internacional Conference of Ihformation Technology and  Development of Education ITRO 2018., Tehnical Faculty „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, Republic of Serbia,  june 2018.
 13. Дамњановић, Б., Илић, С., Антонијевић Николић, М., Јовановић, Г., Матић, А., Мијић, Љ., Живковић, М., Новковић, М., Радуловић, С., Вуков, Д., Цвијановић, Д. (2018): Određivanje kvaliteta vode u šljunkarama u donjem toku reke Drine primenom Serbian Water Quality Index-a. VODA 2018, 12-14.06.2018. Sokobanja, Srbija, Zbornik radova 47. godišnje konferencije o aktuelnim temama korišćenja i zaštite voda, p. 105 – 110
 14. Илић-Удовичић, Д., Мијић, Љ., Јевтић, И. (2019): The Effect of Seasonal Variation on the Composition of Raw Milk, IV International Congress Engineering and Materials in Processing Industry, Jahorina 11-13. March 2019., Proceedings, p 140-147

М34 – саопштење са међународног скупа штампано у изводу (3)

 1. Мијић, Љ., Сегединац, М., “Motivation Models for Food-Processing Branch tudents in Learning Chemistry at Advanced Education Level”, 1st South East European Congress of Chemical Engineering, Belgrade, Serbia and Montenegro, 2005.
 2. Сегединац, М., Мијић, Љ., Адамов, Ј., (2006) “Самостални избор и дизајн хемијског експеримента у функцији повећања ефикасности учења хемије у вишем образовању”, International Interdisciplinary Scientific Conference “European Dimensions of Reforms In the Educational System”, Универзитет у Ноовм Саду, Филозофски факултет,
 3. Мијић, Љ., Адамов, Ј., Сегединац, М., “Ефикасност примене електронског наставног материјала у учењу биохемије у високом образовању, 12. Међународна научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“, Зборник резимеа, с 105, Учитељски факултет, Београд, 2009.

М51 – рад у врхунском часопису националног значаја (4)

 1. М. Сегединац, З. Коњовић, Љ. Дукић, Идентификација фактора креативности у настави хемије, Настава и васпитање, Београд, 1-2 (1994).
 2. Мијић, Љ., Сегединац, М., “Концепт активног учења-наставе хемије у Вишем образовању”, Зборник радова филозофског факултета-Одсек за педагогију, 19, 118-135, Нови Сад, (2005).
 3. Сегединац, М., Мијић, Љ., “Процена ученичке креативности у настави хемије”, Зборник радова филозофског факултета-Одсек за педагогију, 14, 40-58, Нови Сад, (1999).
 4. Сегединац, М., Мијић, Љ., “Конструкција и карактеризација теста за испитивање ученичке креативности у настави хемије”, Педагошка стварност, 7-8, 28-35, Нови Сад, (1999).

М53 – рад у националном часопису (3)

 1. Јевтић, И., Илић Удовичић, Д., Мијић, Љ., Матић, А. (2019): The Possibility Of Satisfying Vitamin C Daily Needs By Consuming Fresh Orange And Grapefruit, Journal of Hygienic Engineering and Design, which will be publiched in JHED Vol. 26, in March 2019., Ohrid, Macedonia
 2. Мијић, Љ., Јевремовић, С. (2013): Начини приказа образовних е-материјала из биохемије и њихов утицај на успешност студената у усвајању биохемијских појмова, NIR Часопис за НАУKУ–ИСТРАЖИВАЊЕ–РАЗВОЈ, број 4., стр 167-176, Брчко, Дистрикт БиХ, децембар 2013.
 3. Дабић, И., Мијић, Љ., Јовановић, Г., Танасић, Љ. (2016): Оптимизација спектрофотометријске методе модификоване на микротитар плоче за одређивањесадржаја витамина Ц, NIR Часопис за НАУKУ–ИСТРАЖИВАЊЕ–РАЗВОЈ, број 8, 21–28

М63 – саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (5)

 1. Мијић, Љ., Сегединац,М., “Примена модела активне наставе учења хемије у вишем образовању”, 43. саветовање Српског Хемијског Друштва, Београд, 2005.
 2. Мијић, Љ., Сегединац, М., “Активна настава/учење хемијских садржаја у области Дисперзни системи у вишем образовању за студенте прехрамбене технологије”, 44. саветовање Српског Хемијског Друштва, Београд, 2006.
 3. Мијић, Љ., Сегединац, М., Адамов, Ј., Модел активног учења хемије у високошколском образовању у функцији подизања квалитета знања, 35. Национална конференција о квалитету (са међународним учешћем), Фестивал квалитета 2008, Крагујевац, 2008.
 4. Мијић, Љ., Ловчевић, Б., Лазарев, С., Станојевић, Д.: Евалуација педагошког рада наставника и сарадника у циљу обезбеђења квалитета наставног процеса, 37. Национална конференција о квалитету (са међународним учешћем), Фестивал квалитета 2010., Крагујевац, (2010).
 5. Илић, С., Мијић, Љ., Унапређење квалитета радне околине кроз израду акта о процени ризика у ВТШСС у Шапцу, 38. Национална конференција о квалитету (са међународним учешћем), Фестивал квалитета 2011., Крагујевац, 19-21. мај, 2011.

Рецензије (2)

 1. Илустровани речник хемије аутора Оље Шиповац, ГрафоМарк, Београд, 1998.
 2. Општа и неорганска хемија, I део, аутора Гордане Исаковић и Миливоја Исаковића, Виша хемијско-технолошка школа, Шабац, (2000).