Email:  kosanal@gmail.com

Одсек: Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије

Катедра: 

Биографија

Косана Поповић, рођена је 16. 08. 1975. године у Љубовији. Основну школу завршила је у Доњој Љубовиђи, а средњу школу у Шапцу. У основној и средњој школи била је носилац Вукове дипломе. Дипломирала је на Технолошком факултету Универзитета у Новом Саду на смеру фармацеутско инжењерство 2001. године. На истом факултету 2010. године одбранила је магистарску тезу под називом „Образовање и особина пене у двокомпонентном систему анјонских ПАМ“ на Катедри за биотехнологију и фармацеутско инжењерство. Докторске студије уписала је 2016. године на Технолошком факултету у Новом Саду, на студијском програму фармацеутско инжењерство и у поступку је израде докторске тезе.

Након завршених основних студија почела је да ради на Високој технолошкој школи струковних студија. У период од 2002-2010. године у звању стручног сарадника водила је вежбе на предметима: Технолошке операције, Органска хемија, Фармацеутска технологија и козметологија и Технологија готових лекова. Од 2010. године у звању предавача струковних студија за област фармацеутска технологија задужена је за извођење предавања и вежби на предметима: Основи фармацеутске технологије, Технологија готових лекова, Технологија козметичких препарата и Фармакогнозија. Такође, ангажована је и као ментор Стручне праксе 2 на смеру фармација.

Учествовала је у процесу израде елабората за акредитацију Високе технолошке школе струковних студија 2007. године и била члан Савета Високе медицинске и пословно-технолошке школе струковних студија у Шапцу.

За предмете на којима је ангажована припремила је материјале за предавања и вежбе у облику скрипти и била ментор за преко 70 завршних радова.

Служи се енглеским и руским језиком.

Косана Поповић у току свог научног рада бави се истраживањима у области фармацеутске технологије, примени дисперзних ситема, површински активних материја и макромолекула у фармацији.

Списак научних радова и стручних радова

М33 – саопштење са међународног скупа штампано у целини (6)

 1. Popović, M. Antonijević-Nikolić, Đ. Nikolić.: Levels of essential heavy metals in herbal tea collected from Šabac, 11th International Scientific Conference “Science and Higher Education in Function of SustainableDevelopment – SED 2019”, Drvengrad, Mokra Gora, 24-25. May, 2019, CD-rom, Session 4, 4-1.
 2. Antonijević-Nikolić, K. Popović, Đ. Nikolić, L. Filipović-Petrović, D. Stanojević, R. Antonić.: Heavy metal contents in herbal tea collected from local market in Sabac, Serbia, VI International Congress “Engineering, Environment and Materials in Processing Industry”, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 11-13. March, 2019, 690-697.
 3. Slavica V. Ilić, Gordana D. Jovanović, Ljubica U. Mijić, Kosana M. Popović.: Ekološka kultura studenata VMPTŠ, V Međunarodni kongres “Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji”, Jahorina, 15-17. Marta, 2017, 869-883.
 4. Gordana D. Jovanović, Slavica V. Ilić, Ljubica U. Mijić, Kosana M. Popović.: Ispitivanje sadržaja soli u snek proizvodima, V Međunarodni kongres “Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji”, Jahorina, 15-17. Marta, 2017, 1469-1477.
 5. Antonijević Nikolić, K. Popović, D. Stanojević.: Contamination indices and heavy metal concentrations in the leavs of perennial plant species in the urban zone of Sabac, Serbia, V International Conference „ECOLOGY OF URBAN AREAS 2016”, 30th September 2016, Zrenjanin, Serbia, CD-Rom, 189-194.
 6. Mijić, D. Stanojević, J. Petrović, K. Lazić, L. Filipović-Petrović.: Sinteza trikalijum-citrata monohidrata farmaceutskog kvaliteta u laboratorijskim uslovima, III Međunarodni kongres „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji“, Jahorina 2013., 4. – 6. marta, 2013. god, 346 – 352.

М53 – рад у националном часопису (1)

 1. Petar P. Dokić, Коsana М. Lazić.: Ispitivanje interakcija i penivosti u binarnim smešama natrijum-dodecilbenzensulfonata i natrijum-stearata, Zbornik radova Tehnološkog fakulteta u Laeskovcu, 19, 204 – 214 (2009).

М63 – саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (2)

 1. Popović, S. Ilić, G. Jovanović.: Ispitivanje kvaliteta biljnih čajeva koji se prodaju u rifuzi u prodavnicama zdrave hrane. Festival kvaliteta 2015, 10. Nacionalna konferencija o kvalitetu života, 04-06. jun, Kragujevac, Zbornik radova, CD-rom, B45-B50.
 2. Jovanović, S. Ilić, K. Popović.: Uticaj sirćetne kiseline, NaCl i začina na rast Listeria monocytogenes u salati, Festival kvaliteta 2015, 10. Nacionalna konferencija o kvalitetu života, Zbornik radova, CD-Rom, Kragujevac 2015, B37-B43.

М64 – саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (2)

 1. Petar P. Dokić, Коsana М. Lazić.: Obrazovanje i osobine pene u dvokomponentnim sistemima natrijum-dodecilbenzensulfonata i natrijum-stearata, XLVIII Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Novi Sad, 17-18. Aprila, Izvodi radova, FH 04, p.33.
 2. Petar P. Dokić, Коsana М. Lazić.: Interakcije u binarnim smešama natrijum-dodecilbenzensulfonata i natrijum-stearata, XLVII Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd, 21. Mart, Izvodi radova, FH 02, p.28.