Email:  jevticj.vts@gmail.com

Одсек: Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије

Катедра: …

Биографија

др Јелена Јевтић рођена је 30.09.1990. године у Шапцу где је завршила основну и средњу економску школу „Стана Милановић“, смер економски техничар. Завршила је дипломске академске студије студијски програм: Маркетинг – дипломирани економиста 2013. године на Економском факултету у Суботици, Универзитет Нови Сад. Просечна оцена на основним академским студијама је 9,11 и одбрањеним дипломским радом на тему „Ставови потрошача“ са оценом 10 (десет). Завршила  мастер академске студије студијски програм: Маркетинг, мастер економиста 2014. године  на Економском факултету у Суботици, Универзитет Нови Сад. Постигла је укупан број ЕСПБ бодова 60, са општим успехом 10,00 у току студија са оценом 10 (десет) на одбрани Мастер рада „Етички ставови потрошача у односу на мотив етичког чињења предузећа“, са оценом 10 (десет). Завршила докторске студије трећег степена на Економском факултету у Суботици, Универзитет Нови Сад на студијском програму Пословна економија и менаџмент, модул Маркетинг. У оквиру докторских студија положила је све испите предвиђене студијским планом и програмом са просечном оценом 9,71. Докторску дисертацију на тему „Ефекти незадовољства корисника услуга у земљама Западног Балкана“ одбранила са оценом 10 (десет).

Од 2014. године запослена је на Високој медицинској и пословно – технолошкој школи струковних студија у Шапцу. Од 2014. до 2015. године радила је у звању сарадника у настави, а за период 2015-2018. године и 2018. до септембра 2020. бирана је у звање асистента за ужу научну област Економија. Од септембра 2020. ради у звању вишег предавача на Одсеку за медицинске и пословно – технолошке студије, Академије струковних студија Шабац. Ангажована је за извођење наставе на предметима: Пословна економика, Основи рачуноводства, Јавне финансије, Пословне финансије, Маркетинг, Пословно окружење, Пословна етика и комуникација и Пословни план.

др Јелена Јевтић члан је комисије за упис студената за упис 2015/2016., 2016/2017., 2017/2018., 2018/2019., 2019/2020.; члан тима за промоцију школе и Комисије за квалитет и самовредновање. Од школске 2017/2018. па до конституисања Академије Шабац предводила је испред наставног особља рад Студентског парламента Високе медицинске и пословно – технолошке школе Шабац и у том периоду учествовала у организацији реализацији бројних активности истог. Од 2017. године организује и реализује студентско такмичење „РеклАматери“, као и радионицу и трибину намењену студентима завршне године са темом „Корак до посала“.  Од школске 2016/2017. задужена је за креирање и реализацију промотивних активности Високе медицинске и пословно – технолошке школе. Члан је маркетинг тима Академије струковних студија Шабац.

др Јелена Јевтић је председник Савета Академије струковних студија Шабац од 31.08.2020. године

Области научног и стручног усавршавања Јелене Јевтић  су маркетинг услуга, маркетинг у туризму, CRM, понашање потрошача. Члан је CeMar-a, Јелена Јевтић од 2016. године има диплому Привредне коморе Србије за тему „Праћење задовољства корисника кроз поступање са приговорима ИСО 10002:2016 и законска регулатива“, и захвалницу за изузетан допринос развоју и промоцији Високе медицинске и пословно-технолошке школе.

Списак научних радова и стручних радова

М24 – рад у националном часопису међународног значаја (1)

 1. Tadić, J., Jevtić, J., & Jančev, N. (2019). Modeling of critical profitability factors: empirical research from food industry in Serbia. Economics of Agriculture66(2), 411-422. UDC: 658.155[168.52:663/.664(497.11)

М51 – рад у врхунском часопису националног значаја (5)

 1. Jevtić, J., Tomić, S., & Leković, K. (2020). Customer experience in the tourism industry–Determinants influencing complaint behaviour. Hotel and Tourism Management, 8(2), 25-33.
 2. Jevtić, J. (2015). Савремени трендови у продаји – појава удружених програма лојалности. Анали Економског факултета у Суботици, Vol.51, No.34. ISSN 0350-2120, UDK: 330
 3. Комазец, Љ., Томић, С. и Јевтић, Ј. (2017). Савремени концепт мерења ефикасности – примена Balanced Scorecard (BSC). Анали Економског факултета у Суботици, Vol. 53, No.38, 121. ISSN 0350-2120, UDK: 330
 4. Марић, Д., Жнидершић, К. Р., Паскаш, Н., Јевтић, Ј. и Кањуга, З. (2017). Савремени потрошач и електронска интерперсонална комуникација. Маркетинг, 48 (3), (2017), ISSN: 2334-8364, UDC: 339+658
 5. Tomić, S., Marić, D., Leković, K., & Jevtić, J. (2018). Consumers’ propensity to complain towards tourist agencies’ services: Evidence from Serbia and Croatia. Industrija46(3), 113-131. UDC: 366.72.338.486.2 (497.11+497.5) 658.818.4

М53 – рад у националном часопису (5)

 1. Јевтић, Ј. и Зеленовић, Ј. (2015). Интернет и друштвене мреже у промоцији високошколских установа. Економија-теорија и пракса, 8, 2. ISSN 2217-5458, UDK:33
 2. Јевтић, Ј., Алавук, Ђ. и Петревска, М. (2015). Етички ставови потрошача у односу на мотив деловања туристичких агенција. Часопис туристичко пословање, Београд, 15, 115. ISSN 0354-3099
 3. Alavuk, Đ., Jevtić, J. & Petrevska, I. (2015). Sales Promotion as s Determining Factor in the Competitive Position of the Company. Journal of Engineering Managment and Competitiveness (JEMC) Zrenjanin, Vol.5, No. 1, (2015), 50. ISSN: 2217-8147
 4. Томић, С., Комазец, Љ. и Јевтић, Ј. (2017). The Modern Concept of Measuring Efficiency – Implementation and Attitudes of BSC. TEM Journal, Vol.6, No.3. 525. ISSN 2217-8309
 5. Јокић, З. и Јевтић, Ј. (2017). Управљање перформансама производње. Journal of Engineering & Processing Management, Vol. 9, No. 1, 56. UDC: 658.5:005.6

М33 – саопштење са међународног скупа штампано у целини (5)

 1. Mijić, M., Grujić, I., Čabarkapa, D., Jevtić, J., Mijić, Lj. (2018). Using note-Taking Applications in Higher Education, Proceedings of papers, IX Internacional Conference of Ihformation Technology and  Development of Education ITRO 2018., Tehnical Faculty „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, Republic of Serbia

 2. Jokić, Z., Jevtić, J. i Sekulić, V. (2020). Tourism And Covid – 19: The Struggle For Long-Term Loyality Of Toursim Service Users. 23. International Conference ICDQM: Life Cycle Engineering and Management, Prijevor, Republika Srbija, (potvrda o prihvatanju rada, 15.05.2020.)

 3. Алавук, Ђ. и Јевтић, Ј. (2015). Потрошачке преференције и ставови као фактори у креирању политике производа у условима глобализације. 18. Међународна конференција, Пријевор, 535. ISBN 978-86-86355-18-8
 4. Alavuk, Đ., Jevtić, J. & Matić, A. (2016). History of tourism education and training, 3rd Belgrade International Tourism Conference, BITCO, Belgrade, Serbia, 251-263, ISBN 978-86-82371-46-5
 5. Jevtić, J., Leković, K. & Tomić, S. (2018). Socio-demographic characteristics as influence factors on the complainant’s loyalty – the tourist agencies of Serbia and Croatia, 2nd International Scientific Conference ITEMA 2018: Recent Advances in Information Technology, Tourism, Economics, Management and Agriculture, Technical University of Graz, Austria

М63 – саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (1)

 1. Ковач Жнидершић, Р., Лековић, К. и Јевтић, Ј. (2017). Комуникација у породици – фактор потрошачке социјализације деце. Менаџмент и маркетинг – Трендови и утицаји на ефикасност тржишта у Републици Србији, Суботица, Србија, 06.10.2017., ИСБН: 978-86-403-1530-2 (М63)

Приручници

 1. Јокић, З. и Јевтић, Ј. (2017). Припручник из Пословне етике и комуникације, Висока медицинска и пословно – технолошка школа Шабац, Шабац.