Email:  jdjuricicmilankovic@vmpts.edu.rs

Одсек: Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије

Катедра: 

Биографија

Јелена Ђуричић-Миланковић рођена је 25. септембра 1980. године у Шапцу, где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је 2006. године, на Хемијском факултету, Универзитета у Београду, на Катедри за примењену хемију. Мастер академске студије, на студијском програму Хемија, Хемијског факултета, Универзитета у Београду, завршила је 2011. године.

Докторске студије на Технолошко-металуршком факултету, Универзитета у Београду, студијски програм Инжењерство заштите животне средине, завршила је 2019. године са просечном оценом 9,73. Докторску дисертацију под насловом: „Физичко-хемијске карактеристикe субурбаног атмосферског аеросола и процена доприноса извора емисија применом рецептор модела” одбранила је 22.8.2019. године и тиме стекла научни степен Доктора наука инжењерства заштите животне средине.

Од 2008. године запослена је на Академији струковних студија у Шапцу, на Одсеку за медицинске и пословно-технолошке студије. Од 2008. до 2011. је радила у звању стручног сарадника за наставне предмете: Хемија и Заштита животне средине, а 2011. године је изабрана у звање асистента за ужу научну област: Заштита животне средине. 2019. године изабрана је у звање Вишег предавача за уже научне области: Инжењерство заштите животне средине и Хемија. 

2017. године изабрана је у истраживачко звање: Истраживач сарадник за ужу научну област Хемија, a 2020. године изабрана је у научно звање: Научни сарадник у области природно-математичких наука  – Хемија, на Институту за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду, Институту од нациналног значаја за Републику Србију.

2021. године именована је као MC Substitute [CA19109 RS] за учешће у COST акцији “European network for Mediterranean cyclones in weather and climate” (MEDCYCLONES) CA19109.

Као аутор и коаутор учествовала је до сада у изради и публикацији укупно 30 радова, а од тога укупно 6 радова објављених у научним часописима међународног значаја категорије М21а, М21 и М22. Радови др Јелене Ђуричић-Миланковић цитирани су према ResearchGate бази података 136 пута. Збир IF свих објављених радова у којима је била коаутор је 17,904.

Добитник је CEEPUS гранта за мобилност у академској 2022/23. у оквиру мреже SI-0905-09-2223 “Training and research in environmental chemistry and toxicology“.

Члан је пројектног тима пројекта који има за циљ промоцију и популаризацију науке под називом „Чудесна Баба Марта“ који је добио финансијску подршку за реализацију на Јавном позиву Центра за промоцију науке 2022. године.

Члан је Српског хемијског друштва.

Списак научних радова и стручних радова

 

M21а – рад у међународном часопису изузетних вредности (1)

 1. Relić D., Đorđević D., Sakan S., Anđelković I., Miletić S., Đuričić J., Aqua regia extracted metals in sediments from the industrial area and surroundings of  Pančevo, Serbia, Journal of  Hazardous Materials, (2011), 186, 1893-1901 (IF(2011)= 4.173) (ISSN 0304-3894)

M21 – рад у врхунском међународном часопису (2)

 1. Sakan S., Đorđević D., Dević G., Relić D., Anđelković I., Đuričić J., A study of trace element contamination in river sediments in Serbia using microwave-assisted aqua regia digestion and multivariate statistical analysis, Microchemical Journal (2011), 99, 492-502 (IF(2011)= 3.048) (ISSN 0026-265X)
 2. Đorđević D., Tošić I., Sakan S., Petrović S., Đuričić-Milanković J., Finger D.C.,     Dagsson-Waldhauserová P., Can volcanic dust resuspended from surface soil and deserts of Iceland be transferred to central Balkan?, Frontiers in Earth Science (2019), 7, 142 (IF(2018)= 2.892) (ISSN 2296-6463)

M22  – рад у истакнутом међународном часопису (3)

 1. Đuričić-Milanković J., Anđelković I., Pantelić A., Petrović S., Gambaro A.,
  Antonović D., Đorđević D., Partitioning of particulate matter and elements of suburban continental aerosols between fine and coarse modes, Environmental Science and Pollution Research, vol 25, pp. 20841–20853, 2018. (IF(2018)= 2.914) (ISSN:0944-1344)
 2. Đuričić-Milanković J., Anđelković I., Pantelić A., Petrović S., Gambaro A., Đorđević D.,  Size-segregated trace elements in continental suburban aerosols: seasonal variation and estimation of local, regional, and remote emission sources, Environmental Monitoring and Assessment, 190:615, 2018. (IF(2018)=1.959) (ISSN: 0167-6369)
 3. Đorđević D., Đuričić-Milanković J., Pantelić A., Petrović S., Gambaro A., Coarse, fine and ultrafine particles of sub-urban continental aerosols measured using an 11-stage Berner cascade impactor, Atmospheric Pollution Research, Available online 5 December 2019. (IF(2018)=2.918) (ISSN: 1309-1042)    

M33 – саопштење са међународног скупа штампано у целини (11)

 1. Đuričić-Milanković J., Popović K., Damnjanović B., Jevtić J., Ilić-Udovičić D., Jevtić I., Remediation of Heavy Metal Contaminated Soils by Using Urtica dioica, Proceedings of the 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, 2022., November 14-15, 2022., pp. 129 – 132. (ISBN 978-963-306-904-2)

 2. Đuričić – Milanković J., Jevtić J., Jokić Z., Jevtić T., Sustainable Development and Sustainable Tourism, Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference – Tourism and Hospitality industry: Current state and Development Trends, Rostov-on-Don, Russia, 2022., November 14-16, 2022., pp. 21 – 25. (ISBN 978-5-6049121-4-0)

 3. Jevtić T., Jevtić J., Đuričić-Milanković J., Vasić A., Ilić Udovičić D., Employee Reward System in the Function of Sustainable Development, Proceedings of the 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, 2022., November 14-15, 2022., pp. 179 – 183. (ISBN 978-963-306-904-2)

 4. Damnjanović B., Živković M., Đuričić-Milanković J., Vasić A., Srećković M., Matić A., Flora, Conservation Value and Ecological Potential of the Cer Boundary Channel (Šabac, Serbia), Proceedings of the 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, 2022., November 14-15, 2022., pp. 110 – 114. (ISBN 978-963-306-904-2)

 5. Đorđević D., Đuričić-Milanković J., Mihajlidi-Zelić A., Ignjatović Lj., Relić D., Huremović J., Gambaro A., Sadržaji toksičnih elemenata i glavnih jonskih vrsta u frakcijama razdvojenim po veličinama aerodinamičkog prečnika čestica ambijentalnog aerosola Beograda, urbane i suburbane zone, Zbornik radova 2. Regionalnog simpozija o planiranju kvaliteta zraka u gradovima, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 2022, 03-04.02.2022., str. 245- 251. (ISSN 2831-0551)
 6. Đuričić-Milanković J., Đorđević D., Antonijević-Nikolić M., Particulate matter and  gaseous pollutants in ambient air of Šabac, Serbia, VII International Congress “Engineering, Environment and Materials in Process Industry”, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, from March 17th to March 19th, 2021, 334-343. (UDK 504.5 (497.11); DOI: 10.7251/EEMEN2101334M)

 7. Antonijević-Nikolić M., Đuričić-Milanković J., Nikolić Đ., Popović K., Ecological risk assesment of trace elements in urban soil of Šabac, VII International Congress “Engineering, Environment and Materials in Process Industry”, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, from March 17th to March 19th, 2021, 395-404. (UDK 502.2:631.453 (497.11); DOI: 10.7251/EEMEN2101395N)

 8. Antonijević-Nikolić M., Đuričić-Milanković J., Damnjanović B., Procena kvaliteta vazduha u Šapcu na osnovu folijarne akumulacije SO2 i čvrstih čestica na listovima Ligustrum sp., VIII Memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine „Docent dr Milena Dalmacija“, 2021, 01-02.04.2021., Va-02, 192-197. (COBISS.SR-ID 36751369; ISBN:978-86-7031-567-9)

 9. Forkapić S., Đorđević D., Đuričić-Milanković J., Čeliković I., Kandić A., Hansman J., Bikit K., Ispitivanje radioaktivnosti suspendovanih čestica atmosfere uzorkovanih kaskadnim impaktorom niskog pritiska, XXXI Simpozijum Društvo za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore, Beograd, Srbija, 2021., 6.- 8.10.2021., 92-100. (ISBN: 978-86-7306-161-09)

 10. Lazarev S., Nenadović L., Đuričić-Milanković J., Damnjanović  B., Indoor radon measurements using solid state nuclear track detectors in Elementary and Secondary Schools in Šabac, Serbia, Proceedings of 5th International Conference “Ecology of Urban Areas 2016“, Zrenjanin, Serbia, 2016, pp. 303-307 (ISBN 978-86-7672-291-4)
 11. Antonijević- Nikolić M., Ðuričić Milanković J., Assessment of  air quality in the urban zone of Šabac, Serbia, based on the analysis of snow, 11th  International Scientific Conference ‟Science and Higher Education in Function of Sustainable Development‟, Mećavnik, Mokra Gora, Užice, Serbia, 2019., pp. 5-8 – 5-12 (ISBN 978-86-83573-95-0)

M34 – саопштење са међународног скупа штампано у изводу (9)

 1. Damnjanović B., Vasić A., Đuričić-Milanković J., Srećković M., Matić A., Heavy Metals in Non-Agricultural Soils of the Northern Serbia, Proceedings of the 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, 2022., November 14-15, 2022., pp. 115. (ISBN 978-963-306-904-2)

 2. Ilić Udovičić D., Vasić A., Đuričić-Milanković J., Jevtić J., Jevtić T., Food Waste – Waste of Pork Meats in Restaurants in Šabac, Proceedings of the 28th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Hungary, 2022., November 14-15, 2022., pp. 177-178. (ISBN 978-963-306-904-2)

 3. Đorđević D., Đuričić-Milanković J., Pantelić A., Petrović S., Gambaro A., Coarse, Fine and Ultrafine Particles of Sub-urban Continental Aerosols, 10th International Aerosol Conference, St. Louis, Missouri, 2018, pp. 264. (http://aaarabstracts.com/2018IAC/AbstractBook.pdf)
 4. Đuričić-Milanković J., Anđelković I. , Pantelić A., Petrović S., Gambaro A., Đorđević D., Partitioning of Particulate Matter and Elements of Suburban Continental Aerosols between Fine and Coarse Mode, The American Association for Aerosol Research, 36th Annual Conference, Raleigh, North Carolina, 2017, pp. 114. (http://aaarabstracts.com/2017/AbstractBook.pdf)
 5. Petrović S., Đuričić-Milanković J., Anđelković I., Pantelić A., Gambaro A., Đorđević D.,  Emission sources estimation of size-segregated suburban aerosols measured in continental part of Balkan region using PMF5.0 multivariate receptor model, European Geosciences Union General Assembly 2017, Vienna, Austria, pp. 515. (http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/EGU2017-515.pdf)
 6. Đuričić-Milanković J., Anđelković I., Pantelić A., Petrović S., Gambaro A., Đorđević D., Size-Segregated of Trace Elements Contents in Sub-urban Aerosols of Central Balkan Region, The American Association for Aerosol Research, 35th Annual Conference, Portland, Oregon, 2016, pp. 260. (http://aaarabstracts.com/2016/AbstractBook.pdf)
 7. Đorđević D., Đuričić Milanković J., Pantelić A., Petrović S., Gambaro A., Mass Size-segregated of Sub-urban Aerosol of Continental Part of Balkans, The American Association for Aerosol Research, 34th Annual Conference, Minneapolis, Minnesota USA, 2015., pp. 96. (http://aaarabstracts.com/2015/viewabstract.php?pid=634)
 8. Đorđević D., Đuričić-Milanković J., Anđelković I., Pantelić A., Petrović S., Gambaro A., Size-Segregated Sub-urban Aerosols of Central Balkan Region, 18th DKMT Euroregional Conference on Environment and Health, Novi Sad, Serbia, 2016., pp. 125 (ISBN 978-86-6253-059-2)
 9. Relić D., Djordjević D., Sakan S., Andjelković I., Miletić S., Djuričić J., Comparison of Two Digestion Methods from Surface and Burial Sediments in Industrial Area of Pančevo, Serbia, Proceedings of 15th international conference on heavy metals in the environment, Gdansk,  Poland, 2010., pp.78 (ISBN 978-83-928986-5-8)

M51 – рад у врхунском часопису националног значаја (1)

 1. Antonijević-Nikolić M., Đuričić-Milanković J., Nikolić Đ., Stanojević D. (2021). Sadržaj elemenata u tragu u urbanom zemljištu Šapca i procena ekološkog rizika, Zaštita materijala 62 (2), 83-94. (ISSN 0351-9465, UDC:351.777.8:631.416.8:608.32:502/504, https://doi.org/10.5937/zasmat2102083A)

M63 – саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (1)

 1. Antonijević-Nikolić M., Stanojević D., Filipović Petrović L., Đuričić Milanković J., Damnjanović B., Promena lokacije odlaganja komunalnog otpada na teritoriji grada Šapca, Zbornik radova ARA 2016., Aranđelovac, 2016., pp.  151-157 (ISBN 978-86-81089-02-6)

M64 – саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (2)

 1. Sakan S., Dević G., Relić D., Anđelković I., Đuričić J., Đorđević D., Geoaccumulation index in assessment of sediment contamination, 6th Symposium Chemistry and Environmental Protection, Vršac, 2013., pp.146-147 (ISBN 978-86-7132-052-8)
 2. Antonijević Nikolić M., Đuričić Milanković J., Ilić S., Nikolić Đ., Teški metali u zemljištu parkova u Šapcu, XLIX savetovanje SHD, Kragujevac, 2011., pp.64 (ISBN 978-86-7132-045-0)