Email:  dilicudovicic@vmpts.edu.rs

Одсек: Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије

Катедра: 

Биографија

Др Драгана Илић Удовичић је рођена 4.09.1982. године у Шапцу, где је завршила основну и средњу Медицинску школу, смер фармацеутски техничар.

Пољопривредни факултет уписала је школске 2001/2002 у Београду, смер Прехрамбена технологија – технологија анималних производа. Дипломирала је 2006. године одбраном рада “Утицај термичких третмана на микрофлору млека”.

Специјалистичке студије уписала је на Технолошком факултету у Новом Саду школске 2007/2008 године смер Технологије конзервисане хране. Положила је све испите са просечном оценом 10,0 (десет). Године 2010. стиче звање Специјалиста из научне дисциплине Технологије конзервисане хране одбраном специјалистичког рада: „Технолошки процес производње напитка од пермеата добијеног ултрафилтрацијом млека“. Бављење научно-истраживачким радом наставила је у истој области и исте године уписује докторске академске студије смер Прехрамбено инжењерство на Технолошком факултету у Новом Саду. Tоком студија положила је све испите са просечном оценом 10,0 (десет).

Од 2006. године запослена је у Високој технолошкој школи струковних студија у Шапцу, као стручни сарадник за област прехрамбена технологија, на предметима: Основи прехрамбене технологије- лабораторијске и рачунске вежбе, Микробиологија, Општа и неорганска хемија, Технологија меса и месних производа, Технологија млека и млечних производа, Амбалажа и паковање.

Након одбране специјалистичког рад изабрана у звање предавач струковних студија на Високој технолошкој школи струковних студија у Шапцу и запослена на предметима: Технологија млека и млечних производа, Прехрамбени производи анималног порекла, Нутриционизам, Основи гастрономије, Гастрономска обрада меса и Гастрономски производи.

После одбране докторске дисертације 18. децембра 2015. године изабрана је у звање професора струковних студија.

У свом педагошком раду била је ментор при изради више од 40 завршних радова студената Високe технолошке школе струковних студија у Шапцу из области Прехрамбене технологије, Нутриционизма и Гастрономије.

Од 2007. била је члан, а потом и председник Kомисије за упис до 2016 године. Била је члан Савета Високе медицинске и пословно-технолошке школе струковних студија у Шапцу. Учествовала је као члан тима за израду елабората за акредитацију студијских програма.

Председник је  Комисије за квалитет и самовредновање од 2017. године. 

Члан је Друштва за исхрану Србије.   

Списак научних радова и стручних радова

М23 – рад у међународном часопоису (1)

 1. Ilić Udovičić, D., Milanović, S., Iličić, M. (2013): Permeate components valorisation for beverage manufacturing, Permeate based beverage production with or without lactose hydrolysis, Agro FOOD Industry Hi Tech, Vol 24 (5), 24-27.

М33 – саопштење са међународног скупа штампано у целини (8)

 1. Ilić Udovičić D., Alavuk Đ., The gastronomic structure offer of pork meats in restaurants in Šabac, 11th International Scientific Conference “Science and Higher Education in Function of Sustainable Development – SED 2019”, Drvengrad, Mokra Gora, 24-25. May, 2019, CD-rom, Session 9, rad 8-15.

 2. Илић Удовичић, Д., Мијић Љ., Јевтић И.: The effect of seasonal variation on the composition of raw milk, VI International Congress “Engineering, Environment and Materials in Processing Industry”, Jahorina, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, March 11 – 13, 2019, p.140–146.

 3. Ilić Udovičić, D., Milanović, S., Iličić, M., Mandić, A, Vukić, D., Kanurić, K., Vukić, V. (2018): Characterization and sensory evaluation of a multivitamin beverage made of hydrolyzed milk permeate, 23rd  International Eco-Conference®, Safe Food, Novi Sad, Serbia,  26th  – 28th  September 2018,  Proceeding 227-233.

 4. Ilić Udovičić, D., Milanović, S., Iličić, M., Mandić, A, Vukić, D., Kanurić, K., Vukić, V. (2016): Quality of beverage of hydrolyzed milk permeate, III International congress “Food Technology, Quality and Safety”, 25-27. October 2016, Novi Sad, Serbia, CD Proceeding, 329-334.

 5. Ilić Udovičić, D., Milanović, S., Iličić, M., Mandić, A, Jokić, A., Kanurić, K., Vukić, D., Vukić, V. (2016) Efficiency of enzymatic hydrolysis of lactose in the milk permeate using β-galactosidase from Kluyveromyces lactis, 18th Danube-Kris-Mures-Tisza (DKMT) Conference on  Environment and Health   02-04 June 2016,  Novi Sad, Serbia, Proceeding 85-93.

 6. Ilić Udovičić, D., Milanović, S., Iličić, M., Mandić, A. (2014): Hydrolysis of lactose in the permeate of milk under the action of the enzyme galactosidase, II International congress “Food Technology, Quality and Safety”, 28-30. October 2014, Novi Sad, Serbia, CD Proceeding 196-201.

 7. Okanović, Đ., Jokanović, M., Džinić, N., Ilić Udovičić, D. (2012):  Inportance of water in spotrsman nutrition, XVI International Eco-conference 2012, Novi Sad, zbornik radova 503-510.

 8. Ilić Udovičić, D., Milanović, S., Iličić, M. (2012): Characteristics of beverage obtained from milk permeate, XV International Feed Technology Symposium. COST-“Feed for Health”, Novi Sad, Serbia, 3-5 October, 2012, Proceedings.pp. 45-51.

М34 – саопштење са међународног скупа штампано у изводу (2)

 1. Milanović, S., Ilić Udovičić, D., Iličić, M., Mandić, A. (2013): Profile of sugars during Lactose Hydrolysis in Milk Permeate, 8th NIZO Dairy Conference – Functional Enzymes for Dairy Applications. 11-13th September 2013, Papendal, Nederlands. Programe booklet P2.008.

 2. Milanović, S., Ilić Udovičić, D., Iličić, M., Kanurić, K., Hrnjez, D., Vukić, V., (2015): Permeate – pollution problem and potential utilization, 7th Symposium Chemistry and Environmental Protection with international participation  9-12 jun, Palic, Serbia, Book of abstracts.405.

М51 – рад у врхунском часопису националног значаја (1)

 1. Okanović, Đ., Ilić Udovičić, D., Džinić, N., Jokanović, M. (2014): Inportance of water in spotrsman nutrition, Quality of Life Vol. 5 (1-2): 69-72, Banja Luka.

М52 – рад у истакнутом националном часопису (2)

 1. Ilić Udovičić, D., Milanović, S., Iličić, M., Mandić, A., Hrnjez, D., Vukić, V. (2013): The kinetics of lactose hydrolysis in milk permeate, Prehrambena industrija-Mleko i mlečni proizvodi, 24, 9-12

 2. Ilić, D., Milanović, S., Đurđević Milošević, D. (2010): Hemijske karakteristike permeata dobijenog ultrafiltracijom mleka u postupku proizvodnje feta sira i mladog sira, Prehrambena industrija – Mleko i mlečni proizvodi, Vol.21 (1-2), 114-118.

М53 – рад у националном часопису (1)

 1. Јевтић, И., Илић Удовичић, Д., Мијић, Љ., Матић, А. (2019): The Possibility Of Satisfying Vitamin C Daily Needs By Consuming Fresh Orange And Grapefruit, Journal of Hygienic Engineering and Design, which will be publiched in JHED Vol. 26, in March 2019., Ohrid, Macedonia

М63 – саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (5)

 1. Popović, G., Đurđević Milošević, D., Ilić, D. (2008): Sadržaj ugljenih hidrata i energetska vrednost osvežavajućih bezalkoholnih pića. Naučno-stručni skup ²Ekološka istina² sa međunarodnim učešćem, 1-4. juna 2008, Sokobanja, Zbornik radova pp. 218-221.

 2. Ilić, D., Đurđević Milošević, D., Popović, G. (2008): Voće i povrće u ishrani studentkinja u Šapcu, Festival kvaliteta 2008, 35. Nacionalna konferencija o kvalitetu, 13-15. maj, Kragujevac, Zbornik radova CD-rom

 3. Ilić, D., Đurđević Milošević, D., Popović, G. (2008): Navike u ishrani studentkinja u Šapcu, Festival kvaliteta 2008, 35. Nacionalna konferencija o kvalitetu, 13-15. maj, Kragujevac, Zbornik radova CD-rom

 4. Stijepić, M., Glušac, J., Đurđević Milošević, D., Ilić, D. (2009): Promjene sinereze jogurta obogaćenog  koncentratom serum proteina u zavisnosti od termičkog tretmana mlijeka, VIII Simpoziju “Savremene tehnologije i privredni razvoj”, 23-24. oktobra 2009, Leskovac, Zbornik radova Tehnološkog fakulteta u Leskovcu, 19, 104-111.

 5. Stijepić, M., Glušac, J., Ilić, D., Đurđević Milošević, D. (2009): Uticaj termičkog tretmana mlijeka i inulina na viskozitet čvrstog kozjeg jogurta, VIII Simpoziju “Savremene tehnologije i privredni razvoj”, 23-24. oktobra 2009, Leskovac, Zbornik radova, pp.19-27.

М64 – саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (2)

 1. Stijepić, M., Glušac, J., Đurđević Milošević, D., Ilić, D. (2009): Promjene sinereze jogurta obogaćenog  koncentratom serum proteina u zavisnosti od termičkog tretmana mlijeka, VIII Simpoziju “Savremene tehnologije i privredni razvoj”, 23-24. oktobra 2009, Leskovac, Zbornik izvoda radova, p.81.

 2. Stijepić, M.,  Glušac, J., Ilić, D., Đurđević Milošević, D. (2009): Uticaj termičkog tretmana mlijeka i inulina na viskozitet čvrstog kozjeg jogurta, VIII Simpoziju “Savremene tehnologije i privredni razvoj”, 23-24. oktobra 2009, Leskovac, Zbornik izvoda radova, p 82.