Email: blagodarlovcevic@gmail.com

Одсек: Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије

Катедра: 

 

Биографија

Др Благодар Ловчевић је рођен 28. октобра 1961. године у Мачванском Причиновићу, Oпштина Шабац, Република Србија. Гимназију је завршио је у Шапцу 1980.

Дипломирао је на Електротехничком факултету у Бања Луци у јануару 1986. године на смеру Рачунарска техника и аутоматика са оценом 10 и стекао научно звање: Дипломирани инжењер електротехнике. За постигнуте резултате током студија добио је сребрну значку Универзитета у Бањалуци.

На Факултету техничких наука у Новом Саду, на смеру Рачунарски системи, одбранио је магистарску тезу у новембру 1997. године. са „изванредним успехом“ – оцена десет и стекао научно звање: Магистар техничких наука.

На Универзитету у Новом Пазару у јулу 2008. одбранио је докторску дисертацију под називом “Прилог имплементацији и администрацији Open Source система за управљање базом података” и стекао научно звање: Доктор рачунарских наука.

Дана 14.3.1986. запослио се у Холдингу „Зорка“ Шабац у Центру за електроничку обраду података. Радио је на следећим задацима:

 • програмер за израду и реализацију најсложенијих апликативних програма,
 • главни пројектант за информациони систем и
 • систем дизајнер за базу података.

Дана 1.7.1988. почео са радом у Београдској банци – Филијала „Шабачка банка“ ад. Шабац. Радио је на следећим задацима:

 • програмер,
 • систем аналитичар – пројектант и
 • систем инжењер за базу података

Од 1.9.2001. запослио се у Медицинској школи „др Андра Јовановић“ и у Школи за уметничке занате као професор рачунарства и информатике. Положио је стручни испит за рад у просвети у Новом Саду, децембра 2002.

Изабран је за вишег предавача на предмету Основи информационих технологија 1. октобра 2003. на Вишој технолошкој школи у Шапцу. Изабран је за вишег предавача за област Информационе технологије (наставни предмети: Основи информационе технологије, Основи програмирања, Базе података) 30.8.2004. на Вишој технолошкој школи у Шапцу. Од 1.10.2004. засновао је радни однос на Вишој технолошкој школи у Шапцу. Након успешно спроведене акредитације постављен је за Руководиоца студијског програма Информациона технологија на Високој технолошкој школи струковних студија у Шапцу. У септембру 2008. године изабран је за Професора струковних студија из области Информационе технологије (наставни предмети: Основи програмирања, Базе података, Програмски језици) на Високој технолошкој школи струковних студија у Шапцу.

Био је члан тима за оснивање и акредитацију студијских програма: Здравствена нега, Медицинска фармација, Гастрономија, Економија, Заштита животне средине и Инжењерски менаџмент на Високој технолошкој школи струковних студија у Шапцу.

Успешно је завршио више од 20 курсева из области:

 • апликативно програмирање,
 • анализа система,
 • моделирање база података,
 • моделирање функција,
 • трансакциони системи,
 • оперативни системи,
 • администрација база података
 • безбедност и заштита података и
 • дигитална форензика.

Списак научних радова и стручних радова​

М33 – саопштење са међународног скупа штампано у целини (10)

 1. Б. Ловчевић, Д. Обрадовић, К. Бошњак, „Коришћење Visual Age Generatora за стварање вишенивовске клијент-сервер апликације“, 50. ЕТРАН конференција, Београд, 2006.
 2. Б. Ловчевић, Д. Обрадовић, К. Бошњак, „Управљање перформансама MySQL базе података“, Телекомуникациони форум Телфор, Београд, 2006.
 3. Б. Ловчевић, Д. Обрадовић, К. Бошњак, „Један приступ расположивости MySQL базе података“, Симпозијум ИНФОТЕХ, Јахорина, 2006.
 4. Б. Ловчевић, К. Бошњак, Д. Обрадовић, „Анализа квалитета отвореног кода Open Source СУБП-а на основу могућности извршавања сложених упита“, Симпозијум ИНФОТЕХ, Јахорина, 2006.
 5. Б. Ловчевић, К. Бошњак, Д. Обрадовић, „Развој сервисно орјентисане апликације“, Симпозијум ИНФОТЕХ, Јахорина, 2007.
 6. Б. Ловчевић, Б. Нађ, „Програмирање временски контролисаних догађаја“, Телекомуникациони форум Телфор, Београд, 2006.
 7. Б. Ловчевић, Д. Обрадовић, К. Бошњак, „Програмирање псеудо случајних догађаја“, Симпозијум ИНФОТЕХ, Јахорина, 2007.
 8. Б. Ловчевић, Љ. Мијић, С. Лазарев, Д. Станојевић, М. Стојнић, „Информациони систем за праћење квалитета наставе“, Симпозијум Инфотех, Јахорина, 2010.
 9. Мијић, Љ., Ловчевић, Б., Лазарев, С., Станојевић, Д .: „Евалуација педагошког рада наставника и сарадника у циљу осигурања квалитета наставног процеса“, 37. Национална конференција о квалитету (са међународним учешћем), Фестивал квалитета 2010 ., Крагујевац, 2010.
 10. Д. Тодорић, Б. Ловчевић, М. Петревска: „Информациони систем за праћење трошкова одржавања зграда“, Симпозијум Инфотех, Јахорина, 2012.

М51 – рад у врхунском часопису националног значаја (1)

 1. Б. Ловчевић: “Идентификација и провера аутентичности корисника рачунара”, Национална безбедност, Академија за националну безбедност, Београд, 2015.

М63 – саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (2)

 1. Младен Ловчевић, Благодар Ловчевић: „Blockchain база непокретности – могућности и изазови“, Национална конференција са међународним учешћем, Информационе технологије, образовање и предузетништво, Факултет техничких наука у Чачку, ИТОП18, Чачак, 2018.
 2. Младен Ловчевић, Благодар Ловчевић, Миодраг Милићевић: „Рударење криптовалута – анализа стања и процена перспективе“, Национална конференција са међународним учешћем, Информационе технологије, образовање и предузетништво, Факултет техничких наука у Чачку, ТОП19, Чачак, 2019.

Радови на постдипломским студијама:

 1. Б. Ловчевић, „Пренос података између микропроцесора Intel 8080 и логичке јединице вањског уређаја“, Факултет техничких наука, Нови Сад, 1987. године.
 2. Б. Ловчевић, „Развој програмске подршке за реализацију Ромберговог интеграционог метода на дигиталном рачунару и анализа прецизности резултата“, Факултет техничких наука, Нови Сад, 1987. године.
 3. Б. Ловчевић, „Један приступ генерисању SNA мреже коришћењем IBM-ovog софтверског пакета VSE/SP“, Факултет техничких наука, Нови Сад, 1989.

Пројекти:

 1. Информациони систем за праћење одржавања опреме, Хемијска индустрија „Зорка“ Шабац, реализација 1986.
 2. Информациони систем за праћење девизних депозита предузећа, Шабачка банка ад. Шабац, реализација 1988.
 3. Информациони систем за праћење девизне штедње грађана, Шабачка банка ад. Шабац, реализација 1990.
 4. Информациони систем за праћење динарске штедње грађана, Шабачка банка ад. Шабац, реализација 1993.
 5. Информациони систем за праћење електронског преноса новца, Шабачка банка ад. Шабац, реализација 1995.
 6. Информациони систем за пословање са привредом, Шабачка банка ад. Шабац, реализација, 1991.
 7. Информациони систем за електронски платни промет, Шабачка банка ад. Шабац,реализација 1998.
 8. Информациони систем за праћење уметничке задруге, Школа за уметничке занате, Шабац, реализација 2002.
 9. Информациони систем за праћење пословања библиотеке Медицинске школе „Др Андра Јовановић“, Шабац, реализација 2004.
 10. Информациони систем за праћење пословања библиотеке Више технолошке школе, Шабац, реализација 2005.
 11. Информациони систем за праћење пословања правне службе Високе технолошке школе струковних студија, Шабац, реализација 2007.
 12. Информациони систем за праћење пословања библиотеке Високе пољопривредне школе струковних студија, Шабац, реализација 2007.
 13. Информациони систем за праћење система квалитета Високе технолошке школе струковних студија, Шабац, реализација 2009.

Књиге:

Б. Ловчевић, „Базе података“, Висока технолошка школа струковних студија, Шабац, издања: 2004, 2008, 2015.

Б. Ловчевић, „Програмски језици C, C++, Visual C++– практикум вежби, Висока технолошка школа струковних студија, Шабац, издања: 2008, 2015, 2019.

Б. Ловчевић, „Базе података и информациони системи – практикум вежби“, Висока технолошка школа струковних студија, Шабац, издања: 2008, 2013, 2018.

Б. Ловчевић, „Веб дизајн“, Висока технолошка школа струковних студија, Шабац, издања: 2009, 2015.

Б. Ловчевић, И. Вујанић, И. Јокић, „Софтверско инжењерство и информациони системи – практикум вежби“, Висока технолошка школа струковних студија, Шабац, издања: 2010, 2018.

Б. Ловчевић, „Информациони системи“, Висока технолошка школа струковних студија, Шабац, издања: 2010, 2019.

С. Јевремовић, Б. Ловчевић, „Основи информационе технологије – практикум вежби“, Висока технолошка школа струковних студија, Шабац, издања: 2013, 2017.

Б. Ловчевић, „Веб дизајн – практикум вежби“, Висока технолошка школа струковних студија, Шабац, 2014.

Б. Ловчевић, „Основи програмирања“, Висока технолошка школа струковних студија, Шабац, издања: 2005, 2013, 2019.

Б. Ловчевић, „Основи програмирања – практикум вежби“, Висока технолошка школа струковних студија, Шабац, издања:  2005, 2013.