Email:  ana.matic.high.edu@gmail.com

Одсек: Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије

Катедра: …

Биографија

Рођена 1985. године у Шапцу где је завршила основно и средње школовање. Филолошки факултет Универзитета у Београду је завршила 2009. године, где је завршила и мастер студије 2011.

После завршених студија радила је 2010 -2011. у ОШ „Лаза К. Лазаревић“. 

2013. у фирми „Галеб Гроуп“ на позицији офис менаџер/преводилац.

Од 01.12.2013. ради као наставник страног језика на Високо технолошкој школи струковних студија у Шапцу.

Списак научних радова и стручних радова

M24 – рад у националном часопису међународног значаја (1)

  1. Д.Станојевић, М.Антонијевић Николић, Љ.Мијић, Л.Филиповић Петровић, А. Матић –   Electrochemical method of obtaining calcium-gluconate, (Заштита материјала, Београд 2018.), стр. 338-347, ISSN 0351 – 9465 & E-ISSN 2466-2585

М33 – саопштење са међународног скупа штампано у целини (3)

  1. Ђ. Алавук, Ј. Јевтић, А. Матић: History of tourism education and training,(3rd Belgrade international tourism conference,18-19 March 2016,Belgrade,Serbia), p251-262, ISBN 978-86-82371-46-5
  2. Ана Васић, Ана Mатић, Бојан Дамњановић, Ђорђе Алавук, Драгана Шороња-Симовић, Јана Захорец SENSORY PROPERTIES OF BREAD WITH ADDITION OF ROSE HIP BY-PRODUCT VI International Congress “Engineering, Environment and Materials in Processing Industry“ , Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 2019, Book of abstract, р.247
  3. Бојан Дамњановић, Славица Илић , Ана Mатић, Ана Васић, Maријана Срећковић , Игор Драгичевић DETERMINING ECOLOGICAL POTENTIAL OF TABANOVIC LAKE BASED ON PHYSICO-CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL PARAMETERS (TEN-YEAR MONITORING: 2009-2018) VI International Congress “Engineering, Environment and Materials in Processing Industry“Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 2019 р429-435

М34 – саопштење са међународног скупа штампано у изводу (1)

  1. Б. Дамњановић, М. Живковић, М. Новковић, А. Весић,  А. Матић, С. Радуловић, Д. Цвијановић – Aquatic macrophytes in gravel pits along the Drina river floodplain (Serbia), 41st international Association for Danube Research (IAD) Conference, Sibiu, Romania 2016, ISBN 978- 606-12-1303-0

M53 – рад у националном часопису (1)

  1. Ивана Јевтић, Драгана Илић Удовичић, Мијић Љубица, Ана Матић Journal of Hygienic Engineering and Design,Original scientific paper UDC613.262:577.164.2(497.11) THE POSSIBILITY OF SATISFYING VITAMIN C DAILY NEEDS BY CONSUMING FRESH ORANGE AND GRAPEFRUIT page 52-57, 2019 

M63 – саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (2)

  1. Б. Дамњановић, С. Илић, М. Антонијевић Николић, Г.Јовановић, А. Матић, Љ.Мијић, М.Живковић, М.Новковић, С.Радуловић, Д.Вуков, Д.Цвијановић (Шабац, Нови Сад)- Одређивање квалитета воде шљункара у доњем току реке Дрине применом Serbian Water Quality Index-a, (47. конференција о актуелним темама коришћења и заштите вода,ВОДА 2018, Сокобања 2018.) стр.105-111, ISBN 978-86-916753-6-3
  2. М. Милићевић, А. Матић-Управљање односима са купцима-ЦРМ у туризму,(АРА прва научно-стручна конференција, Аранђеловац 2016.) стр 142-146, ISBN  978-86-81089-02-6