Email: ttanja.bajic@gmail.com

Одсек: Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче

Катедра: …

Биографија

Мр Татјана Бајић је рођена 1972. године у Шапцу где је завршила основну школу и гимназију (природно-математички смер). Математички факултет, смер Теоријска математика и примене завршила је у Београду 1999. године. На Математичком факултету у Београду, у оквиру магистарских студија на смеру Вероватноћа и математичка статистика, одбранила је 2005. године магистарски рад под називом „Kalman-Bucy филтрација“. Почевши од школске 2017-18. године студент је докторских студија на Математичком факултету у Београду, смер Вероватноћа и математичка статистика.

После завршених студија, била је запослена на радном месту професора математике у XII београдској гимназији (септембар-новембар 1999.), затим асистента-приправника (децембар 1999.- октобар 2005.), односно асистента (октобар 2005. – децембар 2008.) за ужу научну област Математика и Информатика на Катедри за математику и физику, Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду.

На Високој школи струковних студија за васпитаче у Шапцу запослена је од децембра 2008. године као предавач за ужу научну област математичко-информатичке науке.

У периоду 2002-2005. била је ангажована на пројекту „Дискретни и непрекидни стохастички модели са применама“ Министарства науке и технолошког развоја под редним бројем 1834. на Математичком институту у Београду.

Била је учесник интезивног програма „Chaos, Expansions and Itô Calculus“ у оквиру DAAD — Project in the framework of the Stability Pact for South East Europe, Center of excellences for applications of mathematics, September 23 – 30, 2010. Department of Mathematics and Informatics, Faculty of Sciences, Novi Sad.

У току свог научног рада Татјана Бајић се првенствено бави стохастичким моделима и њиховом применама, укључујући вероватносне и ортогоналне стохастичке мере, стохастичке интеграле, ортогоналне полиноме, проблеме дискретизације и теорију екстремних вредности.

У наставном раду посветила је изузетну пажњу увођењу апстрактних математичких садржаја у оквиру студијских програма за нематематичаре. Посебно је истакла значај вероватноће и статистике у образовном процесу у оквиру савременог информатичког друштва, као и сврсисходност информационих технологија за статистичку и графоаналитичку обраду података.

На Високој школи струковних студија за васпитаче у Шапцу, као предавач израдила је и иновирала наставне садржаје из предмета Информатика (са уводом у примењену статистику), Основи математике за васпитаче/Математика и Информационе технологије у предшколском образовању у складу са потребама студијског програма.

Ваннаставне активности

2009-2019. Као методолог обраде података у оквиру Комисије за самовредновање квалитета студијских програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада на Високој школи струковних студија за васпитаче у Шапцу, а у циљу добијања статистичких извештаја о резултатима анкетирања, оформила комплетну информатичку подршку за дигиталну обраду података.

2009-2019. Комплетирала информатичку подршку за дигитално прикупљање и графоаналитичку обраду података о пролазности студената у испитним роковима на основним и специјалистичким струковним студијама на Високој школи струковних студија за васпитаче у Шапцу, укључујући израду одговарајућег годишњег Извештаја.

 

Списак научних радова и стручних радова

М34 – саопштење са међународног скупа штампано у изводу (3)

 1. Bajić (2014): „A mean value theorem for system of integrals and Gauss-Hermite quadrature“, XIII Serbian Mathematical Congress, Vrnjačka Banja 22-25 May 2014, Book of abstracts, pp. 41.
 2. Bajić (2005): „Kalman-Bucy filtering. Symmetrized stochastic fields“, III Congress of Mathematicians of Macedonia, Struga, 29. September – 2. October 2005, Book of abstracts, pp. 4.
 3. Bajić (2004): „One Problem Of The Linear Filtering. Symmetrized Stochastic Fields And Multidimensional Hermite Polynomials Of Brownian Process“, XI Congress of Mathematicians of Serbia and Montenegro, Petrovac na moru, 28. September – 3. October 2004, Book of abstracts, pp. 5.

М63 – саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (5)

 1. Bajić (2017): “Uvođenje pojma verovatnoće kroz realne interpretacije studentima visoke škole strukovnih studija za vaspitače”, Zbornik radova sa VI matematičke konferencije Republike Srpske, 21-22. maj 2016. Filozofski fakulet – Pale, str. 205-217. ISBN 978-99938-47-87-8
 2. Т. Бајић (2017): “Разумевање појмова ентропије и узајамне информације кроз реалне интерпретације – израда анкетног упитника”, Зборник радова са стручно-научне конференција Квалитет савременог васпитања и образовања, 20. мај 2016. Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац, стр. 140-151. удк 316.77 001.102:004, ISBN 978-86-7142-038-9
 3. Bajić (2016): “Moment matching discretization of a stochastic integral”, Proceedings of the Sixth Symposium MATHEMATICS AND APPLICATION, 16-17. October 2015. Faculty of Mathematics, University of Belgrade,Vol. VI(1), 93-99. ISBN 978-86-7589-112-3 http://alas.matf.bg.ac.rs/~konferencija/zbornik2015.pdf
 4. T Bajić (2014): “Tabele kontigencije i problem maksimalne uslovne informacije”, Zbornik radova sa III matematičke konferencije Republike Srpske, 7-8. jun 2013. Trebinje, Vol. 2, str. 33-44. ISBN 978-99976-600-1-5

 5. T Bajić (2013): “Analiza tabela kontigencije pomoću pojmova entropije i informacije”, Zbornik radova sa II matematičke konferencije Republike Srpske, 8-9. jun 2012. Trebinje, str. 249-260. ISBN 978-99938-47-52-6

М64 – саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (6)

 1. Bajić (2016): “Uvođenje pojma verovatnoće kroz realne interpretacije u okviru studijskih programa na visokoj školi strukovnih studija za vaspitače”, VI matematička konferencijа Republike Srpske, 21-22. мај 2016. Filozofski fakulet – Pale, Knjiga rezimea, str.45.
 2. Т. Бајић (2015): “Moment matching discretization of a stochastic integral”, VI Симпозијум МАТЕМАТИКА И ПРИМЕНЕ, 16-17. октобар 2015. Математички факултет, Београд.

 3. Т. Bajić (2015): “On discretization of one form of multiple integral via moment matching”, V matematička konferencijа Republike Srpske, 5-6. jun 2015. Trebinje, Knjiga rezimea, str. 52.

 4. T. Bajić (2014):, “An orthogonal stochastic measure and the normed Hermite polynomials”, IV matematička konferencijа Republike Srpske, 6-7. jun 2014. Trebinje, Knjiga rezimea, str. 88.
 5. Т. Бајић (2013), „Један модел наставе математике у циљу мотивације студената за ефективнијим усвајањем математичких садржаја“, Научни скуп Наука и глобализација, 17-19. мај 2013. Филозофски факултет – Пале, Књига резимеа, стр. 364-365.

 6. Bajić (2012): “Tabele kontigencije i maksimalna informacija”, III matematička konferencijа Republike Srpske, 7-8. jun 2013. Trebinje, Knjiga rezimea, str. 45.

М14 – рад у тематском зборнику међународног значаја (1)

 1. Т. Бајић (2013): “Утицај похађања редовне наставе на исход студената на испиту и улога тестова у процени усвојеног знања”, Зборник радова са научног скупа Наука и традиција, 18-19. мај 2012. Филозофски факултет – Пале, књига бр. 2/2, стр. 753-768. DOI/10.7251/NSFF1301753B, ISBN 978-99938-47-47-2

М51 – рад у врхунском часопису националног значаја (1)

 1. Bajić (2017): “On relation between one multiple and a corresponding one-dimensional integral with applications”, Yugoslav Journal of Operations Research, Vol. 28(1), 79-92. doi.org/10.2298/YJOR160916020B, YU ISSN 0354-0243, UDK 0043 (M51) (М24-IT) http://yujor.fon.bg.ac.rs/index.php/yujor/article/view/166/488

Саопштења у оквиру семинара за Стохастику – Математички институт, Београд

 • Т. Бајић, Kalman-Bucy filtracija, мај 2003.
 • Т. Бајић, Metod Kalman-Bucy filtracije. Simetrizovana slučajna polja, април 2005.

Саопштење у оквиру семинара Настава математике у свету, Математичка гимназија, Београд

 • Т. Бајић, Систем образовања у Уједињеном краљевству Велике Британије и Северне Ирске, новембар 2006.

Публикације:

 • Т. Бајић (2012): MS-Word кроз практичне вежбе, Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац. (135стр.)
 • Т. Бајић (2015): Информатика са рачунарством, Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац. (93стр.
 • Т. Бајић (2018): Дигиталне слајд презентације, Висока школа струковних студија за васпитаче, Шабац. (99стр.)