Email: ljiljastankov@gmail.com

Одсек: Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче

Катедра: …

Биографија

Др Љиљана Станков рођена је 1959. године у Земуну, где је завршила основну школу и Гимназију. Дипломирала на Катедри за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду, 1984. године.

Магистрирала на Одељењу за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду, 2005. године.

Докторирала на Одељењу за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду, 2011. године.

Радно искуство

1986-2012. Педагошки музеј у Београду. Засновала радни однос као кустос-приправник. 
                   Положила стручни испит пред Испитном комисијом Заједнице музеја 
                   Србије и стекла звање кустоса, 1988. године; музејско звање вишег кустоса
                   стекла 2001. а звање музејског саветника 2009. године.

2012-        Висока школа струковних студија за васпитаче у Шапцу, у звању професора
                   струковних студија за област педагошке науке.

Списак научних радова и стручних радова

 

М14 –  рад у тематском зборнику међународног значаја (1)

 1. Stankov, Lj. (2019). Elementary and secondary education of female youth in Serbia (1844-1918). In: Antonella Cagnolati, Antonio Fco. Canales Serrano (ed.). Women’s Education in Southern Europe historical perspectives (19th–20th centuries). Volume III (pp. 19-54). Roma: Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Studi Umanistici. (ISBN 978-88-255-2202-0)

М23 –  рад у међународном часопису (1)

 1. Stankov, Lj. (2014). Teachers as collectors of national heritage of customs in Serbia from 1880 to World War I. The History of the Family. London: Routledge Taylor & Francis Group, volume 19, issue 2, pp. 202-217.  (E ISSN 1873-5398) http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1081602X.2014.892021 

М45 –  рад у тематском зборнику националног значаја (1)

 1. Максимовић, А. и Марковић, М. (2012). Стандарди постигнућа ученика у васпитно-образовном процесу. У Н. Пантић и Ј. Чекић-Марковић (прир.): Наставници у Србији: ставови о професији и реформама у образовању (31-49). Београд: Центар за образовне политике. ISSN 978-86-87753-08-2 COBISS. SR–ID 191977996 UDK 37.014.5 (497.11) (082)

М33 –  саопштење са међународног скупа штампано у целини (10)

 1. Станков, Љ., Јовановић, М. и Старчевић, Н. (2019). Улога васпитача у развијању навике бављења спортским активностима код деце предшколског узраста. У: Д. Сузовић, Н. Јанковић, Г. Пребег и М. Ћосић (ур.). Међународна научна конференција Ефекти примене физичке активности на антрополошки статус деце, омладине и одраслих, Београд 12. децембар 2018. Зборник радова  (стр. 507-513). Београд: Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду. (ISBN 978-86-89773-44-6; COBISS.SR-ID 276932876)
 2. Stankov, Lj. (2019). The contribution of male and female teachers to the foundation of empirical pedagogy in Serbia, with reference to Serbian association for child psychology (Srpsko društvo za dečju psihologiju). 15th International Symposium on School Life and School History Museums & Collections. Šolska kronika revija za zgodovino šolstva in vzgoje, številka 3, letnik 28– LII (pp. 343–353). Ljubljana: Slovenski šolski muzej. (ISSN 1318-7628)
 3. Stankov, Lj., Vuletić, S. i Jovanović, M. (2019). DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF FUTURE PRESCHOOL TEACHERS WITH SPECIAL EMPHASIS ON METHODICAL COMPETENCES, рад прихваћен за објављивање у зборнику са конференције „Професионалне компетенције у образовању за 21. век“, одржане у Јагодини 23-25. маја 2019. године у организацији Факултета педагошких наука у Јагодини.
 4. Станков, Љ., Јовановић, М. и Старчевић, Н. (2018). Значај рекреативног бављења спортом из перспективе студената – будућих васпитача. У: С. Мандарић, Л. Московљевић, М. Марковић и М. Ћосић (ур.). Међународна научна конференција Ефекти примене физичке активности на антрополошки сатус деце, омладине и одраслих,  Београд 11-12. децембар 2017. Зборник радова (стр. 84-89). Београд: Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду. (ISBN 978-86-89773-32-3; COBISS.SR-ID 276932876)
 5. Станков, Љ. и Јовановић, М. (2017). Сарадња васпитача, родитеља и локалне заједнице на промоцији спорта у предшколској установи. У: Б. Савовић, Р. Мандарић и С. Раденовић (ур.). Међународна научна конференција Ефекти примене физичке активности на антрополошки сатус деце, омладине и одраслих, Београд 10-11. децембар 2016. Зборник радова (стр. 15-20). Београд: Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду. (ISBN 978-86-89773-27-9; COBISS.SR-ID 233158156)
 6. Станков, Љ. и Јовановић, М. (2017). Повезивање теорије и праксе – темељ будућег образовања струковних васпитача. У: Тамара Грујић и Јасмина Арсенијевић (ур.). Компетенције васпитача за друштво знања. Тематски зборник са Међународне научностручне конференције Методички дани 2015. (стр. 219-232). Кикинда: Висока школа струковних студија за образовање васпитача. (ISBN 978-86-85625-22-0; COBISS.SR-ID 320609543)
 7. Stankov, Lj. (2012). Jugoslovenska unija za zaštitu dece (1933-1941). U: A. Škoro Babić, M. Jeraj, M. Košir i B. Balkovec (ur.). Zgodovina Otroštva/History of Childhood (str. 278-289). Ljubljana: Zveza gotovinskih društev Slovenije. (ISBN 978-961-6777-12-4)
 8. Stankov, Lj. (2010). The education of disadvantage social groups in Serbia (1875-1941). In: A. Sipitanou, N. Galevska Angeloska (eds) 12th International Conference on Inclusive Education in the Balkan Countries: Policy and Practicе. Education and pedagogy in Balkan Countries 10 (pp. 277-281). Thessaloniki: Balkan Society for Pedagogy and Education, (ISBN 978-960-467-198-4) 
 9. Stankov, Lj. (2010). Friends and Enemies – Their Presentation in Textbooks and Educational Programmes in Teacher Training Colleges in The Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes – Yugoslavia (1918-1941). In: A. Djurović and E. Matthes (ed.). Freund und Feindbilder in Schulbüchern (Concepts of Friends and Enemies in Schoolbooks). Conference of the International Society for Historical and Systematic Schoolbook research in Belgrade 2009. (pp. 125-132).  Bad Heilbrunn: Klinkhardt. (ISBN 978-3-7815-1769-1)
 10. Stankov, Lj. (2009). The Foundation of a Family – Comprehension and Advice on the Pages of a Female Magazine The Housewife (1879-1941). In: A. Fauve-Chamoux and I. Bolovan (ed.). Families in Europe between the 19th and 21st  centuries. International Conference (pp. 65-79). Cluj-Napoca: Center for Transylvanian Studies – “Babeş Bolyai” University. (ISBN 978-973-610-931-7)

 

М34 –  саопштење са међународног скупа штампано у изводу (3)

 1. Станков, Љ., Вулетић, С., Јовановић М. и Старчевић, Н. (2019). Просторно-временска структура дечјег вртића као подстицај за бављење физичким активностима на предшколском узрасту. У: Ж. Рајковић, Д. Митровић, В. Милошевић и В. Милетић (ур.). Ефекти примене физичке активности на антрополошки статус деце, омладине и одраслих. Зборник сажетака. Девета Међународна научна конференција (стр. 80-81).   Факултет спорта и физичког васпитања Универзитетa у Београду, децембар 2019. (ISBN 978-86-89773-52-1; COBISS.SR-ID 281612300)

 2. Јовановић, М. и Станков, Љ. (2016). Улога васпитача у подстицању интраперсоналне даровитости. Интраперсонална даровитост – Могућности развоја, Зборник резимеа 22 са Међународног научног скупа (стр. 45). Вршац: Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“. (ISBN 978-86-7372-229-0). http://www.nauka. uskolavrsac.in.rs/wp-content/uploads/2016/02/ Zbornik-rezimea-22.pdf

 3. Stankov, Lj. (2016). Dr. Matija Ambrožič’s activity in the field of child welfare in the Kingdom (SCS) of Yugoslavia. In: B. Šuštar and M. Hakl Saje (ed). Knjiga povzetkov-Book of Abstracts (p. 63). Ljubljana:  Zveza zgodovinskih društev Slovenije. http://zzds.si/files/2016/09/2016_ZZDS_38zbor_Knjiga-povzetkovBook_of_Abstractfinal1.pdf

М45 –  рад у  тематском зборнику националног значаја (2)

 1. Станков, Љ. (2014). Трагање за професионалним идентитетом – учитељски и васпитачки позив у Србији (1863-1941). У: Д. Духачек, К. Лончаревић и Д. Поповић (ур.). Образовање, род, грађански статус (стр. 27-38). Београд: Факултет политичких наука Универзитета у Београду – Центар за студије рода и политике. (ISBN 978-86-84031-71-8; COBISS.SR-ID 208105228)   

 2. Станков, Љ. (2012). Правни оквири и пракса дечје заштите у Краљевини (СХС) Југославији. У: Н. Вујисић Живковић, М. Митровић и К. Овесни (ур.). Посебна питања квалитета у образовању. Зборник радова (стр. 307-322). Београд: Филозофски факултет Универзитета у Београду, Институт за педагогију и андрагогију. (ISBN 978-86-82019-67-1; COBISS.SR-ID 193802252)   

М51 –  рад у врхунском националном часопису националног значаја (2)

 1. Станков, Љ. (2007). Нормативни аспект предшколског васпитања у Србији (1898-1957). Педагогија, LXII/2, 490-509. (ISSN 0031-3807; COBISS.SR-ID 146497036)

 2. Станков, Љ. (2007). Почеци образовања забавиља у Србији, Педагогија. Београд. LXII/2, 326-333. (ISSN 0031-3807; COBISS.SR-ID 146434060)

М52 –  рад у истакнутом националном часопису (1)

 1. Станков, Љ. (2007): Забавиште и школа по систему Марије Монтесори. Годишњак града Београда LIV, 151-170. (ISSN 0437-1105; COBISS.SR-ID 1025906573)

М63 –  саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (9)

 1. Јовановић, М. и Станков. Љ. (2019). Прилог испитивању креативности студената – будућих васпитача. У: Д. Радуновић Столић (ур.). Допринос предшколства остваривању циљева васпитања и образовања. Зборник радова са Четрнаесте конференције „Васпитач у 21. веку“ Бр. 18  (стр. 273-279). Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија. (ISBN 978-86-7746-755-5; COBISS.SR-ID 274587404)

 2. Јовановић, М. и Станков, Љ. (2018). Рефлексије о професионалном идентитету васпитача у савременим условима. У: Д. Столић (ур.). Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања, Зборник радова са Тринаесте конференције „Васпитач у 21. веку“, бр. 17 (стр. 310-315). Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија. (ISBN 978-86-7746-707-4; COBISS.SR-ID 268526348)

 3. Станков. Љ. и Јовановић, М. (2018). Улога васпитача у подстицању креативности деце предшколског узраста. У: Д. Столић (ур.). Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања, Зборник радова са Тринаесте конференције „Васпитач у 21. веку“, бр. 17 (стр. 316-321). Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија. (ISBN 978-86-7746-707-4; COBISS.SR-ID 268527628)

 4. Станков, Љ. (2017). Примена ИКТ у васпитно-образовном раду – изазови за васпитаче. У: М. Станчић, А. Тадић, А. и Т. Николић Максић (ур.). Васпитање данас. Зборник радова (стр. 195-199).  Београд: Институт за педагогију и андрагогију и Педагошко друштво Србије. (ISBN 978-86-80712-09-3; COBISS.SR-ID 246218764)

 5. Станков, Љ. (2017). Сарадња предшколске установе и друштвене средине из перспективе студената – будућих васпитача. У: С. Вулетић, Љ. Станков и А. Максимовић (ур). Квалитет савременог васпитања и образовања. Зборник радова са научно-стручне конференције (стр. 357-367).  Шабац: Висока школа струковних студија за васпитаче. (ISBN 978-86-7142-038-9; COBISS.SR-ID 266423308)

 6. Вулетић, С. и Станков, Љ. (2017). Значај ситуационог учења за развој комуникативности на страном језику у раду са децом раног узраста. У: С. Вулетић, Љ. Станков и А. Максимовић (ур.), Квалитет савременог васпитања и образовања Зборник радова са научно-стручне конференције (стр. 170-179).  Шабац: Висока школа струковних студија за васпитаче. (ISBN 978-86-7142-038-9; COBISS.SR-ID 266377484)

 7. Станков, Љ. и Јовановић, М. (2017). Повезивање теорије и праксе – темељ будућег образовања струковних васпитача. У: Т. Грујић и Ј. Арсенијевић (ур.). Компетенције васпитача за друштво знања. Тематски зборник. Четврта међународна научностручна конференција Методички дани 2015. (стр. 219-232). Кикинда: Висока школа струковних студија за образовање васпитача. (ISBN 978-86-85625-22-0; COBISS.SR-ID 320609543)

 8. Станков, Љ. (2016). Вредновање и самовредновање активности студената, будућих струковних васпитача, у функцији унапређења наставног процеса. У: Л. Мишкељин, З. Шаљић и Ј. Миљковић (ур.). Вредновање васпитно-образовног процеса. Зборник радова са националног научног скупа (стр. 24-27). Београд: Филозофски факултет Универзитета у Београду, Институт за педагогију и андрагогију, Педагошко друштво Србије. (ISBN 978-86-82019-98-5)

 9. Станков, Љ. и Јовановић, М. (2016). Специфичности улоге васпитача у развијању хуманистичких и демократских вредности код деце предшколског узраста. У: М. Јоковић (ур.). Наше стварање. Зборник радова са Једанаестог симпозијума са међународним учешћем „Васпитач у 21. веку“ бр. 15 (стр. 87-91). Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија. (ISBN 978-86-7746-581-0; COBISS.SR-ID 221212172)

М64 –  саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (1)

 1. Станков, Љ. (2015). Методолошка припремљеност васпитача за реализацију педагошких истраживања. Наука и наставна пракса. Зборник сажетака, VI научни скуп са међународним учешћем (стр. 56-57). Бијељина: Педагошки факултет, (ISBN 978-999538-55-22-4)

Приручници (2)

Станков, Љ. (2018). Методика васпитно-образовног рада. Практикум. Шабац: Висока школа струковних студија за васпитаче. ISBN 978-86-7142-048-8 (COBISS.SR-ID 267596044)

Станков, Љ. (2017). Откривамо свет око себе. Практикум. Шабац: Висока школа струковних студија за васпитаче. ISBN 978-86-7142-046-4 (COBISS.SR-ID 243472140)

Стручна монографија (1)

Станков. Љ. (2010). Предшколско васпитање у Србији (1865-1957). Београд: Педагошки музеј.  (ISBN 978-86-82453-13-0; COBISS.SR-ID 180924428)

Рецензијa (1)

Тртица, В. (2015). Добро дошли у вртић: из моје васпитне праксе. Београд: издање аутора. (ISBN 978-86-918609-0-5; COBISS.RS-ID 213573900)

Учествовање у раду на стручним, односно уметничким пројектима

Уредник издања:

Вулетић, С. Станков, Љ. Максимовић А. (ур.) Зборник радова [Електронски извор] / Научно-стручна конференција Квалитет савременог васпитања и образовања, Шабац 20. мај 2016. = Book of Proceedings =Conference Quality of Modern Upbringing and Education, Šabac, 20th May. – Шабац: Висока школа струковних студија за васпитаче, 2017 (Шабац : ABC Design). Тираж 70. (ISBN 978-86-7142-038-9; COBISS.SR-ID 235372044)