Email: pavlovicbranka85@gmail.com

Одсек: Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре васпитаче

Катедра: …

Биографија

Бранка Павловић, магистар психологије, предавач у Академији струковних студија – Одсек за студије за васпитаче и медицинске сестре васпитаче, за ужу научну област Психологија. Магистрирала психологију 1988. године на Универзитету у Београду, Филозофски факултет, Одељење за психологију. Дипломирала психологију на истом факултету 1981. године.

Уже области научног интересовања: развој личности детета и учење код деце предшколског узраста, инклузивно образовање и права детета.

Као наставник, акредитована је за следеће предмете на основним струковним студијама: Развојна психологија на студијском програму: струковни васпитач; Рано учење и афективно везивање на студијским програмима: струковни васпитач и струковна медицинска сестра васпитач; Психологија дечје игре на студијским програмима: струковни васпитач и струковна медицинска сестра васпитач; Развојне сметње деце јасленог узраста на студијском програму: струковна медицинска сестра васпитач.

Поред наставничких послова бави се праћењем и вредновањем квалитета рада у установи у којој ради, као председница Комисије за квалитет. Два пута је награђена Светосавском наградом Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу (2013. и 2018. године).

Више од 20 година бави се тренерским и консултанстким радом у непрофитном сектору. У периоду од 1996. до 1998. године похађала је обуку за тренере у невладином сектору органивовану од стране Charity Evaluation Services, London, UK & Oxfam, UK и стекла тренерски сертификат са највишом оценом: Trainer with Distinction in NGO Management (level A+).

Списак научних радова и стручних радова

 

М21 –  рад у врхунском међународном часопису (1)

  1. Pavlovic, B. & Spasenovic, V. (2006): In-Service Education on the Civic Participation for Primary School Teachers; in N. P. Terzis (editor): Lifelong Learning in the Balkans – Education and Pedagogy in Balkan Countries (591-597). Thesaloniki: Publishing House Kyriakidis Brothers S.A.

М23 –  рад у међународном часопису (1)

  1. Павловић, Б. и Станковић, Д. (2007): Формално и неформално партнерство родитеља и школе, у Н.Половина и Б.Богуновић (уредници): Сарадња школе и породице – претпоставке, тешкоће и могућности (76-88). Београд: Институт за педагошка истраживања. ISBN: 978-86-7447-071-8

М24 –  рад у националном часопису међународног значаја (2)

  1. Павловић, Б. (2005): Значај образовања за грађанску партиципацију на основношколском узрасту, у С. Јоксимовић (прир.): Васпитање младих за демократију (129-149). Београд: Институт за педагошка истраживања. ISBN: 86-7447-061-0 

  2. Павловић, Б. (2008): Изазови лидерске улоге наставника. Зборник Института за педагошка истраживања, год. 40, бр. 2. (388-402). Београд: Институт за педагошка истраживања.

М42 –  монографија националног значаја (1)

  1. Pitkanen, K., Pavlovic, B. & Nojkic, B. (2014): Management and Optimization of Preschool Network: Methodological Manual. Belgrade: Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia. ISBN: 978-86-7452-049-9 

М52 –  рад у истакнутом националном часопису (1)

  1. Павловић, Б. и Станковић, Д. (2008): Стручно усавршавање и сарадња између наставника у основним школама у Србији, Иновације у настави, год. 21, бр. 1. (23-32). Београд: Учитељски факултет.

М120 –  документи припремљени у вези са креирањем и анализом јавних политика (3)

  1. Павловић, Б. (2019): Стратегија за остваривање права дјетета у Црној Гори 2019-2023, са Акционим планом. Усвојена од стране Владе Црне Горе у јуну 2019.  (М121);

  2. Павловић, Б. (2017): Београд по мери детета и породице – Акциони план развоја предшколског васпитања и образовања у Београду 2017-2021.UNICEF, Србија и град Београд.  (М122);

  3. Павловић, Б. (2017): Анализа примене Смерница Уједињених нација  за  алтернативну бригу о деци у кризном контексту у Србији. Save the Children, UK, Канцеларија у Београду. ( М123);