Email: aleksandramaksimovic82@gmail.com

Одсек: Одсек студија за васпитаче и медицинске сестре-васпитаче

Катедра: …

Биографија

Александра Максимовић рођена је 06. септембра 1982. године. Основну и средњу школу завршила је у Шапцу. На Одељењу за педагогију и андрагогију Филозофског факултета дипломирала је 2008. године. На истом факултету уписала је 2009. године докторске студије. Докторирала је јануара 2014. године одбранивши дисертацију под називом Конкретизација циљева васпитања и образовања кроз наставни програм и процес и тиме стекла звање доктор педагошких наука.

Од фебрура 2009. године запослена је на Високој школи струковних студија за васпитаче у Шапцу где је 2014. године изабрана у звање професора струковних студија.

Као студент докторских студија била је ангажована на научноистраживачком пројекту Института за педагогију и андрагогију на Филозофском факултету под насловом Образовање и учење: Претпоставке европских интеграција, који је био финансиран од Министарства за науку и технолошки развој. Од децембра 2010. укључена је у међународни пројекат Наставници као лидери, покренут од стране Универзитета у Кембриџу. Од октобра 2011. године је сарадник Центра за образовне политике на пројекту Разговори наставника о наставницима који се бави ставовима наставника у Србији о професији и о реформама у васпитању и образовању. Године 2010. била је укључена у IPA пројекат Министарства просвете и науке који се односио на истраживање образовних циљева, стандарда и унапређивања образовања с обзиром на праксу и искуства у државама Европске уније. Била је члан комисије Завода за унапређивање васпитања и образовања за преглед и давање стручног мишљења о квалитету програма за стално стручно усавршавање наставника, васпитача, стручних сарадника и директора у више наврата. Део истраживања за докторску дисертацију обавила је на универзитетима у Бечу, Кембриџу и Грацу као стипендиста страних влада и фондација. Као пост докторанд провела је шест месеци на Универзитету у Хајделбергу, када је била укључена и у пројекат OECD-a Примена приступа образовања засновног на исходима у Европи – компаративна перспектива. Уз то, у периоду од септембра 2017. до марта 2018. године била је ангажована као пост докторанд на Универзитету у Малмеу, и за то време бавила се питањем избора професија девојчица у области природних наука.

Резултате својих досадашњих истраживања објавила је као поглавља у међународним и домаћим монографијама, страним и домаћим часописима, као и у зборницима радова са националих и међународних конференцијама на којима је учествовала.

Александра Максимовић течно говори енглески и немачки језик.

Удата је за Немању са којим има синове Павла и Ђорђа и ћерку Даницу.

Списак научних радова и стручних радова

 

 

М14 –  рад у тематском зборнику међународног значаја (4)

 1. Klopsch, B. Sliwka, A. & Maksimovic, A. (2018). Familie als Sozialisationseinheit. In I. Gogolin, V. Georgi, M. Krüger-Potratz, D. Lengyel & U. Sandfuchs (Hrsg.): Handbuch Interkulturelle Pädagogik (375-380). Verlag: Julius Klinkhardt.
 2. Врачар, М. и Максимовић, А. (2017). Перспектива педагога: компетенције потребне за успешно професионално деловање. У М. Турк (Ур.): Сувремени изазови у раду (школског) педагога (214-236). Ријека: Филозофски факултет Свеучилишта у Ријеци.
 3. Sliwka, A., Klopsch, B. & Maksimovic, A. (2015). Schulkultur durch kulturelle Bildung: Die Kulturschule als wirksame Lernumgebung. In M. Fuchs & T. Braun (Hrsg.): Die Kulturschule und kulturelle Schulentwicklung (151-164). Weinheim: Beltz
 4. Radišić, J., Raković, J., Pantić, N, Marković, J, Maksimović, A. & Marković, M. (2012). Teachers as proponents and opponents of education reforms – the case of Serbia. In Madalinska-Michalak, H. Niemi & S. Chong (Eds.): Research, Policy and Practice in Teacher Education in Europe (223-241). Lodz: University of Lodz. ISBN 978-83-7525-809-7

М42 –  монографија националног значаја (1)

 1. Максимовић, А. (2017). Тенденције у савременој педагошкој телеологији и пракси: од циљева и задатака до компетенција, исхода и стандарда у образовању. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду, 168 стр., ISBN 978-86-80712-03-1

М45 –  рад у тематском зборнику националног значаја (1)

 1. Максимовић, А. и Марковић, М. (2012). Стандарди постигнућа ученика у васпитно-образовном процесу. У Н. Пантић и Ј. Чекић-Марковић (прир.): Наставници у Србији: ставови о професији и реформама у образовању (31-49). Београд: Центар за образовне политике. ISSN 978-86-87753-08-2 COBISS. SR–ID 191977996 UDK 37.014.5 (497.11) (082)

М24 –  рад у националном часопису међународног значаја (4)

 1. Дубљанин, С. и Максимовић, А. (2018). Мотивација за позив и социодемографске карактеристике студената – будућих васпитача. Зборник Матице српске за друштвене науке, 165 (1), 95-110. https://doi.org/10.2298/ZMSDN1865095D
 2. Дубљанин, С. и Максимовић, А. (2018). Социо-демографски портрет студента – будућег васпитача у Србији. Теме, XLII (2), 359-376. DOI: 10.22190/TEME1802359D
 3. Максимовић, А. (2016). Стандарди постигнућа ученика из перспективе наставника. Настава и васпитање, LXV (2), 279-296. DOI: 10.5937/nasvas1602279M
 4. Тадић, А., Максимовић, А. и Мрвош, И. (2016). Васпитни концепт студената Учитељског факултета. Зборник Института за педагошка истраживања, 48 (2), 247-263. DOI: 10.2298/ZIPI16022247T.

М33 –  саопштење са међународног скупа штампано у целини (6)

 1. Maksimović, A. and Vuletić, S. (2018). Teachers’ attitudes on implementing national educational standards: Case Study Austria. In S. Marinković (Ed.). Language, Culture, Education (pp. 545-556). University of Kragujevac: Faculty of Education Užice.
 2. Максимовић, А. и Тадић, А. (2016). Култура и уметност у школи – интегративни приступ у М. Ристић и А. Вујовић (Ур.). Дидактичко-методички приступи и стратегије – подршка учењу и развоју деце (207-214), Учитељски факултет, Универзитет у Београду, 30. новембар 2016. ISBN 978-86-7849-235-8 UDC 371.382/.383
 3. Вујисић Живковић, Н. и Максимовић, А. (2014). Неке импликације научно заснованог приступа за развој педагошке науке. У Н. Хрватић, А. Лукенда, С. Павловић, В. Спајић Вркаш, и М. Васиљ, (ур.), Педагогија, образовање и настава, Зборник радова 2. међународне знавствене конференције (свезак 2., стр. 342-346). Мостар: Факултет природословно-математичких и одгојних знаности Свеучилишта у Мостару.
 4. Maksimović A. & Stančić, M. (2013). The role of the university in empowering continuous education; in N. A. Lobanov & Skvortsov, V. N.: Lifelong Learning: Continuous Education for Sustainable Development, Proceeding of the 11th Anniversary International Cooperation, Volume 11, Part II (317-320). Saint-Petersburg: Leningrad State University n.a. A.S.Pushkin. ISBN 978-5-8290-1269-4 (Pt. II, en.) UDK 37 (082) 978-5-8290-1261-8
 5. Stančić, M. & Maksimović, A. (2012). Fields of Continuous Education of University Teachers in Serbia; in N. A. Lobanov & Skvortsov, V. N.: Lifelong Learning: Continuous Education for Sustainable Development, Proceeding of the 10th Anniversary International Cooperation, Volume 10, Part II (85-87). Saint-Petersburg: Leningrad State University n.a. A.S.Pushkin. ISBN 978-5-8290-1155-0 978-5-8290-1163-5 (en. II) UDK 37.31
 6. Максимовић, А. & Нинковић, С. (2011). Културолошка позадина и културолошке импликације наставних програма заснованих на садржајима или стандардима образовања у Зборнику радова: Међународни научни скуп Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских вредности: образовање и васпитање између традиције и вредности. Јагодина: Педагошки факултет, стр. 165-177, 16. Април, Јагодина.

М34 –  саопштење са међународног скупа штампано у изводу (9)

 1. Максимовић, А. и Перишић, Н. (2017). Разумевање концепта инклузивног образовања из перспективе социјалног укључивања. У М. Ђорђевић и И. Сретеновић (Ур.). Зборник резимеа са V стручно-научног скупа са међународним учешћем Актуелности у Едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју (стр. 15), Ваљево, 19-21. мај 2017.
 2. Перишић, Н. и Максимовић, А. (2017). Унапређење социјалног укључивања ромских ученика кроз подршку у образовном систему. У М. Ђорђевић и И. Сретеновић (Ур.). Зборник резимеа са V стручно-научног скупа са међународним учешћем Актуелности у Едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју (стр. 24), Ваљево, 19-21. мај 2017.
 3. Максимовић, А. (2015). Образовање наставника засновано на истраживању, Зборник сажетака Наука и наставна пракса, VI међународни скуп са међународним учешћем, одржан 20. новембра 2015. године у Бијељини (58-59), Република Српска. Универзитет у Источном Сарајеву, Педгошки факултет Бијељина. ISBN 978-99938-55-22-4 UDK/UDC: 37(048.3)
 4. Максимовић, А. и Тадић, А. (2015). Култура и уметност у школи – интегративни приступ, Дидактичко-методички приступи и стратегије – подршка учењу и развоју деце – резимеи (102-103), Учитељски факултет, Универзитет у Београду, 20. новембар 2015. ISBN 978-86-7849-209-9 UDC 371.3(048)
 5. Максимовић, А. (2013). Reggio Emilia курикулум предшколског васпитања и образовања у Зборнику сажетака са научног скупа Развојне карактеристике детета предшколског узраста (51-52). Нови Сад: Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Факултет за спорт и туризам.
 6. Максимовић, А. (2012). Савремена технологија као подршка у образовању ученика са додатним образовним потребама у Зборнику резимеа са стручно-научног скуп са међународним учешћем Актуелности у Едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју, Шабац, 14-15. децембар 2012.
 7. Максимовић, А. & Нинковић, С. (2011). Културолошка позадина и културолошке импликације наставних програма заснованих на садржајима или стандардима образовања у Зборнику резимеа: Међународни научни скуп Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских вредности: образовање и васпитање између традиције и вредности. Јагодина: Педагошки факултет, стр. 92, 16. Април, Јагодина.
 8. Ilić-Rajković A. & Maksimović, A. (2011). Science in Sreten Adžić’s Pedagogical Practice at the Beginning of XX Century in Serbia, 30th ESHHS [European Society for the History of the Human Sciences] Conference – Book of Abstracts. Belgrade: Faculty of Philosophy, pp. 85-86, July 5-7th Belgrade. ISBN 978-86-86563-89-7 COBISS.SR-ID184654604
 9. Максимовић, А. & Станчић, М. (2010). Ка побољшању односа у васпитању путем целоживотног образовања наставника у Зборнику резимеа: Научни скуп са међунароним учешћем Васпитање за хумане односе – проблеми и перспективе. Ниш: Филозофски факултет, стр. 153, 17-18. септембар, Ниш. ISBN 978-86-7379-197-5 COBISS. SR-ID 178098188

М51 –  рад у  врхунском часопису националног значаја (5)

 1. Максимовић, А. (2017). Одређивање циљева, задатака и исхода наставног часа из перспективе наставника. Иновације у настави, XXX (2), 98-113. doi: 10.5937/inovacije1702098M
 2. Перишић, Н. и Максимовић, А. (2017). Образовање деце миграната као фактор социјалног искључивања – студија случаја Немачке. Годишњак Факултета политичких наука, XI (17), 131-149.
 3. Вујисић Живковић, Н., Максимовић, А. и Антонијевић, Р. (2016). Улога и значај развијања истраживачке оријентације у иницијалном професионалном образовању наставника. Педагогија, LXXI (2), 165-177. UDK: 371. 13 001. 891-057.875
 4. Максимовић, А., Антонијевић, Р. и Вујисић Живковић, Н. (2015). Упоредна анализа концепција моралног васпитања Ј. А. Коменског, Џ. Лока, Ж. Ж. Русоа и Ј. Х. Песталоција. Педагогија, LXX (3), 392-401. UDK: 37. 013 37. 034
 5. Максимовић, А. (2012). Значај историјских истраживања у педагогији. Педагогија, br. 1, 150-156. ISSN 0031-3807 UDK – 37

М52 –  рад у истакнутом националном часопису (5)

 1. Максимовић, А. (2018). Писање припреме за наставни час из перспективе учитеља и наставника. Педагогија, LXXIII (1), 31-46.
 2. Maksimović, A. & Vuletić, S. (2017). Primary school teachers’ views and opinions about the idea of the national levels of students’ attainment: Case study England. Research in Pedagogy, 7 (2), pp. 187‐199. DOI: 10.17810/2015.59
 3. Максимовић, А. (2013). Однос између циљева васпитања и образовања и евалуација исхода. Иновације у настави, XXVI (4), 93-99. ISSN 0352-2334 UDC – 37. 017
 4. Максимовић, А. и Станчић, М. (2012). Наставне методе из перспективе наставника. Методички обзори, VII (14), 69-82. UDK: 371.3:[371.12.011-051:373.3/.5
 5. Максимовић, А. (2010). Специфичности компаративних истраживања у педагогији. Педагошка стварност, бр. 7-8, 569-580. ISSN 05534569 UDK012

М53 –  рад у националном часопису (1)

 1. Максимовић, А. и Мацановић, Н. (2017). Интервју у квалитативним педагошким истраживањима. Зборник Одсека за педагогију, Филозофски факултет у Новом Саду. Свеска 26. 175-187.

М63 –  саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (4)

 1. Максимовић, А. и Ћосић, И. (2017). Примена индивидуализованог приступа васпитању на примеру педагошке концепције Жан Жак Русоа. У С. Вулетић, Љ. Станков и А. Максимовић (Ур). Зборник радова са научно-стручне конференције Квалитет савременог васпитања и образовања (стр.74-81) Шабац, 20. мај 2016. године. Шабац: Висока школа струковних студија за васпитаче.
 2. Максимовић, А. (2016). Дефинисање компетенција у функцији унапређења квалитета васпитно-образовног процеса. У Мишкељин, Л., Шаљић, З. и Миљковић, Ј. (Ур.). Вредновање у васпитно-образовном процесу, Зборник радова са националног научног скупа Сусрети педагога, Филозофски факултет у Београду, 25-26.09.2016. (стр. 85-90). Београд: Филозофски факултет Универзитета у Београду и Педагошко друштво Србије.
 3. Максимовић, А. (2013). Реггио Емилиа курикулум предшколског васпитања и образовања у Зборнику радова са научног скупа Развојне карактеристике детета предшколског узраста (79-86). Нови Сад: Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Факултет за спорт и туризам.
 4. Станчић, М. & Максимовић, А. (2010). Употреба електронских технологија у евалуацији образовних програма у циљу њиховог унапређивања у Зборнику радова са националне конференције Електонско учење на путу ка друштву знања. Београд: Метрополитан Универзитет, стр. 137-142, 7. октобар, Београд. ISBN 978-86-912685-3-4 COBISS.SR-ID 179053580

М64 –  саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (1)

 1. Максимовић, А., Ћосић, И. и Нинчевић, М. (2016). Примена индивидуализованог приступа васпитању на примеру педагошке концепције Жан Жак Русоа, Зборник сажетака са Научно-стручне конференције Квалитет савременог васпитања и образовања, одржане 20. маја 2016. године у Шапцу (стр.60),. Шабац: Висока школа струковних студија за васпитаче. ISBN 978-86-7142-030-3