Email: zlatazivkovic@gmail.com

Одсек: Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам

Катедра: …

Биографија

Злата Живковић, доктор биотехничких наука, рођена је 18.03.1983. у Пожаревцу. Након завршетка Пожаревачке гимназије уписала је Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, школске 2001/02, Одсек за заштиту биља и прехрамбених производа. Дипломирала је 2008. године са просечном оценом 8,45 одбраном дипломског рада под насловом „Систематско праћење бројности и контрола крпеља на територији Београда“.

Докторске академске студије на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду, Студијски програм: Пољопривредне науке, Модул: Фитомедицина, уписала је школске 2009/10. године. Положила је све испите предвиђене планом и програмом са просечном оценом 9,13. Докторску дисертацију под насловом „Tаксономска карактеризација врста рода Aceria (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea) паразита биљних врста фамилије Brassicaceae” одбранила je 01.02.2018. године.  За ментора докторске дисертације именована је др Радмила Петановић, редовни професор у пензији, редовни члан САНУ.

Од октобра 2012. године запослена је на Високој техничкој школи струковних студија у Пожаревцу, на радном месту асистента, на студијским програмима Заштита биља и Заштита животне средине. У марту 2019. године изабрана је у звање предавача на студијском програму Заштита биља. Од марта 2019. године запослена је и на Високој пољопривредној школи струковних студија у Шапцу, као предавач запослен на 1/3 радног времена.

Члан је Ентомолошког друштва Србије. Члан је Друштва пчелара Београд. Говори енглески језик.

Списак научних радова и стручних радова

 

М21 –  рад у врхунском међународном часопису (1)

  1. Živković Z., Vidović B., Jojić V., Cvrković T., Petanović R. (2017): Phenetic and phylogenetic relationship among Aceria spp. (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea). inhabiting species within the family Brassicaceae in Serbia. Exp. Appl. Acarol. 71:329-343, DOI 10.1007/s10493-017-0128-8.

М34 –  саопштење са међународног скупа штампано у изводу (1)

  1. Živković Z., Rančić D., Petanović R. (2014): A comparative anatomical study of Cardamine hirsuta L: and Lepidium draba L. (Brassicaceae) galls caused by Aceria drabae (Nal.) (Acari: Eriophyoidea) – VII kongres o zaštiti bilja, Zlatibor 2014.

М63 –  саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (4)

  1. Ступар В., Секулић Т., Живковић З., Стојићевић Д. (2019): Принос зрна сорти јечма у зависности од густине сетве. Зборник радова 1/2019, Висока техничка школа струковних студија Пожаревац, 49-54.
  2. Живковић З. (2018): Морфололшке карактеристике значајне за таксономију врста из фамилије Eriophyoidae (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea). Зборник радова 1/2018, Висока техничка школа струковних студија Пожаревац, 53-57.
  3. Ступар В., Живковић З., Ђулаковић Г. (2015): Утицај густине сетве и исхране азотом на висину биљака јарог дворедог јечма. Зборник радова 2/2015, Висока техничка школа струковних студија Пожаревац, 133-143.
  4. Живковић З. (2013): Методе и технике прикупљања и препаровања гриња. Зборник радова 1/2013, Висока техничка школа струковних студија Пожаревац, 18-32.

М64 –  саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (4)

  1. Секулић Т., Живковић З., Ступар В. (2020): Систем управљања комуналним отпадом и анализа постојећег стања на територији Републике Србије. Саветовање Улога рециклаже у управљању отпадом, Пожаревац. Организатори: Савез друштва инжењера и техничара града Пожаревца, Пожаревац (24-31).
  2. Секулић Т., Ступар В., Живковић З. (2018): Васкуларне биљке као индикатори загађености земљишта у урбаним екосистемима. Књига извода 8. Симпозијум Хемија и заштита животне средине са међународним учешћем, 30.мај -01. јун 2018.године., Крушевац: 193-194.
  3. Секулић Т., Ступар В., Живковић З. (2017): Управљање комуналним чврстим отпадом на територији општине Смедерево. 47. Конференција Отпадне воде, комунални чврсти отпад и опасан отпад у организацији Удружења за технологију воде и санитарно инжењерство, Удружења водовода и канализације Србије, Института за хемију, технологију и металургију и Привредне коморе Србије у сарадњи са ЈП Водовод и канализација Пирот под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства пољопривреде и Заштите животне средине, 5-7.април 2017. Пирот
  4. Живковић З., Видовић Б., Јојић В., Петановић Р. (2015): Интраспецијска фенотипска варијабилност Aceria drabae (Nal.) (Acari: Eriophyoidea) са биљне врсте Lepidium draba L. (Brassicaceae). X Симпозијум ентомолога Србије, Кладово, 23-27 ИX, 54 стр.