Email:  milena.n.milojevic23@gmail.com

Одсек: Одсек за пољопривредно-пословне студије и туризам

Катедра: …

Биографија

Др Милена Милојевић рођена је 18.6.1976. године у Београду, где је завршила основну школу “Марија Бурсаћ” на Звездари и гимназију “Свети Сава”, природно-математички смер, у Београду.

Пољопривредни факултет у Земуну, Универзитета у Београду, уписала је школске 1994/95 године, апсолвирала 1998. године, а дипломирала 29.5.2013. године са просечном оценом 9,51. Тема дипломског рада се односила на област живинарске производње под називом “Анализа технологије и резултата одгајивања подмлатка Тетра SL хибрида кокоши на фарми “Пећанац” Доње Бријање”, коју је одбранила са оценом 10.

Милена Милојевић је од 1994. године до 1998. године била стипендиста Министарства просвете СРЈ, као и стипендиста компаније „Дунав Осигурање”. Школске 1996/1997 године др Милојевић Милена је као најбољи студент Пољопривредног факултета Универзитета у Београду награђена Плакетом и новчаном наградом Задужбине Николе Спасића, док је 1997. године у оквиру кампање „Своје знање својој земљи” проглашена једним од десет најбољих студената Универзитета у Београду.

Докторске студије на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду, студијски програм пољопривредне науке – модул зоотехника, уписала је 2013. године. У складу са планом и програмом положила је све предвиђене испите са највишим оценама (просечна оцена 9,75). Докторску дисертацију под називом „Утицај старости гусака и фазе продуктивног циклуса на инкубационе особине јаја и квалитет излежених гушчића” одбранила је 18.01.2019. године и стекла звање доктора биотехничких наука.

Др Милојевић Милена је, током радног односа на Универзитету Метрополитан – Факултет за примењену екологију „Футура“, изабрана у звање доцент за ужу научну област Систем заштите животне средине.

Избор у звање научни сарадник у области биотехничких наука – пољопривреда на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду стиче 2020. године.

Списак научних радова и стручних радова

 

М21 –  рад у врхунском међународном часопису (1)

 1. Djermanovic Vladan, Milojevic Milena., Mitrovic Sreten, Bozickovic Ivana:  Possibilities of productive and reproductive performance improvement in geese: part I – genetic factors, Worlds poultry science journal, (2021), 10.1080/00439339.2021.1960233
 2. Mitrović, S., Milena Milojević, A. Milošević, Ž. Jokić, T. Mitrović, M. Mitrović, Vera Đekić (2018): Current state and achievements in poultry production in the Republic of Serbia and its future perspectives in line with EU standards. World’s Poultry Science Journal, First View, Published online: December 2018 , Vol. 74, Issue 4, p. 687-698. ISI indexed journal; England (IF: 1,439 za 2017. godinu). ISSN: 0043-9339 (Print), 1743-4777 (Online), https://doi.org/10.1017/S0043933918000715. Publisher: Cambridge Univ Press, Edinburgh Bldg, Shaftesbury Rd, Cb2 8ru Cambridge, England. Editor: Dr Lucy Waldron LWT Animal Nutrition Ltd, New Zealand, http://journals.cambridge.org

М23 –  рад у међународном часопису (2)

 1. Mitrović Sreten, Milojević Milena, Đukić Stojčić Mirjana (2018): Phenotype correlation of external and incubation traits of Italian White goose eggs and goslings after hatching. Indian Journal of Animal Research, 52(4), 497-501. ISSN: 0367-6722; IF:0,147.

 2. Sreten Mitrović, Cvijan Mekić, Milena Milojević, Maja Radoičić Dimitrijević, Vera Đekić, Vladan Đermanović (2018): Effect of egg mass of the white Italian goose on fertilisation, loss of weight during the incubation period, hatchability and gosling quality. Indian Journal of Animal Research, 52(12), 1803-1808. ISSN: 0367-6722; IF: 0,147

М33 –  саопштење са међународног скупа штампано у целини (7)

 1. Milena Milojević, Goran Stanišić, Aleksandra Milošević, Tatjana Krajišnik (2021): THE IMPACT OF ORGANIC PRODUCTION OF GEESE ON THE ENVIRONMENT THROUGH THE PRISM OF EU LEGISLATION, XII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym Jahorina 2021” Bosnia and Herzegovina, AGROSYM, 7-10. October, Jahorina

 2. Aleksandra Milošević, Milena Milojević, Goran Stanišić: Consequences of negotiations with the world trade organization and their impact on the environment of the republic of Serbia, X International Conference on Social and Technological Development – STED 2021, Trebinje, ISSN 2303-498X

 3. Mitrović S., Đermanović V., Đekić V., Milojević M., Simić D. (2014): Comparative studies on the repoductive and productive traits on New Hampshire and Sombor Crested chicken breeds reared in semi – extensive production system. Book of Proceedings, International Symposium on Animal Science 2014, AnSciSym, 23-25. September 2014, Zemun-Belgrade, Serbia, Book I, p. 61-67. ISBN 978-86-7834-199-1 Publisher: Faculty of Agriculture, Zemun-Belgrade, University of Belgrade, Belgrade, Editor: Prof. Dr Zoran Popović, www.agrif.bg.ac.rs

 4. Sreten Mitrović, Tatjana Pandurević, Milena Milojević, Živan Jokić, Vladan Đermanović, Svjetlana Mičić, Jelena Vlačić (2016): Effects of egg weight and shape index on incubation results of the White Italian Goose. Book of Proceedings – VII International Scientific Agriculture Symposium „Agrosym Jahorina 2016“,Bosnia and Herzegovina, AGROSYM, 06-09. October, Jahorina, p. 2534-2540. 10.7251/AGRENG1607303, ISBN 978-99976-632-7-6, COBISS.RS-ID 6216984. Publisher: University in East Sarajevo, Faculty of Agriculture East Sarajevo, Republic of Srpska, Bosnia Editor in Chief/Dušan Kovačević http://www.agrosym.unssa.rs.ba/

 5. Milojević M., Đermanović V., Mitrović S., Radoičić Dimitrijević M. (2016): Effects of age and forced moulting on production traits of Lohmann Brown hybrid laying hens. Proceedings of the International Symposium on Animal Science 2016, Belgrade – Zemun, 112-121.

 6. Milojević M., Mićić S., Vlačić J., Stanišić G., Mitrović S. (2018): Effects of turkey’s age on the main egg incubation indicators and their phenotype correlation. Book of Proceedings – IX International Agricultural Symposium “Agrosym 2018”, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, October 04-07, 2018. p. 1685-1692. ISBN 978-99976-718-8-2. COBISS.RS-ID 7815448. Publisher: University in East Sarajevo, Faculty of Agriculture East Sarajevo, Republic of Srpska, Bosnia Editor in Chief/Dušan Kovačević http://www.agrosym.rs.ba/

 7. Ždralić T., Mitrović S., Vujičić D., Milojević M. (2019): The effect of age of parent young broilers on the effiency of incubation of chickens. Book of proceedings – X International Agricultural Symposium “Agrosym 2019”, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, October 03-06, 2019., p.1537-1543. ISBN 978-99976-787-202. Publisher: University in East Sarajevo, Faculty of Agriculture East Sarajevo, Republic of Srpska, Bosnia Editor in Chief/Dušan Kovačević http://www.agrosym.unssa.rs.ba/

М34 –  саопштење са међународног скупа штампано у изводу (1)

 1. Aleksandra Milošević, Milena Milojević, Goran Stanišić: Consequences of negotiations with the world trade organization and their impact on the environment of the republic of Serbia, X International Conference on Social and Technological Development – STED 2021, Trebinje,  ISSN 2637-3298

М51 –  рад у врхунском часопису националног значаја (4)

 1. Vladan Đermanović, Sreten Mitrović, Milena Milojević (2017): Effect of body weight of laying hens on production traits on the broiler parents. Institute for Animal Husbandry, Belgrade – Zemun, Biotechnology in Animal Husbandry, 33(2), 201-209. ISSN: 1460-9156.

 2. Đermanović V., Mitrović S., Stanišić G., Milojević M. (2017): Uticaj perioda nosivosti na fizičke osobine i strukturu pačijih jaja. Radovi sa XXXI savetovanja agronoma, veterinara i agroekonomista 2017, Vol. 23, br. 3-4, 67-75. ISSN: 0354-1320.

 3. Đermanović V., Milena Milojević, Mitrović S. (2019): Egg quality influence on incubation results and their phenotype correlation. Agriculture & Forestry, Vol.65, Issue3: 65-73. ISSN 0554-5579; COBIS.CG-ID 3758082.

 4. Milojevic M., Mitrovic S., Ayasan T., Zdralic T., Djermanovic V. (2020): Effects of age and sex of the foal on the gestation length of thoroughbred mares. KSU J.Agric Nat 23 (5): 1386-1392. DOI: 10.18016/ ksutarimdoga.vi.692961.

М52 –  рад у  истакнутом националном часопису  (2)

 1. Sreten Mitrović, Tatjana Pandurević, Maja Radoičić Dimitrijević, Milena Milojević, Julijana Trifković, Miroslav Lalović (2016): Impact of Productivity of Forced Molt and Duration of Production Cycle of Commercial Laying Hens Held in Cage Systems. Acta Agriculturae Serbica, Vol. XXI, 42, 145-154. ISSN 0354-9542; COBISS.SR-ID 228213004.

 2. Vladan Đermanović, Sreten Mitrović, Goran Stanišić, Milena Milojević, Živan Jokić; Vera Đekić (2018): Uticaj starosti jata kokoši banatski gološijan na osnovne fizičke osobine priplodnih jaja. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, Beograd, 21-22. Februar 2018, Vol. 24, br. 3-4, str. 87-92. UDK: 636.5+637.4 ISSN: 0354-1320.

М53 –  рад у  националном часопису  (2)

 1. Mitrović, S., Milena Milojević, Vera Đekić, Tijana Mitrović, M. Mitrović (2018): Rezultati i dostignuća proizvodnje mesa i jaja u različitim sistemima držanja živine. Živinarstvo, br. 5, 7-43. ISSN: 0354-4036.

 2. Mitrovic S., Milojević Milena, Mitrović M., Mitrović Tijana (2019): Uticaj pojedinih paragenetskih faktora na inkubacione vrednosti jaja i pol izleženih pilića lakog linijskog hibrida kokoši. Živinarstvo, 5/6, 4-16. ISSN: 0354-4036.

М63 –  саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (1)

 1. Milojević M., Milošević A. (2019): Nus proizvodi agroekosistema kao potencijalni zagađivači/izvori energije. Zbornik radova nacionalne konferencije sa međunarodnim učešćem, 15. Novembar, 2019., p. 18-28. ISBN 978-86-86859-58-7.

М14 – монографска студија/поглавље или рад у тематском зборнику међународног значаја  (1)

 1. Milojević M., Jokić Ž., Mitrović S. (2019): Effects of Morphometric Indicators on Incubation Values of Eggs and Sex of the Chicks of the Light Hen Hybrids. Animal Models in Medicine and Biology (chapter), p.219-233, Intech-Open. ISBN: 978-1-83880-012-3.

Уџбеник

 • Mitrović S., Tatjana Ždralić, Lalić M., Milena Milojević (2019): Posebno stočarstvo – gajenje konja. Poljoprivredni fakultet u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo. ISBN 978-99976-787-0-6; COBISS.RS-ID 8266776.