Email:  s.bogdanovicvasic@gmail.com

Одсек: Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије

Катедра: …

Биографија

Слободанка Богдановић Васић, рођена је 28.09.1978. године у Шапцу, где је завшила основну, а затим средњу Медицинску школу. Након стицања звања медицинска сестра-техничар 1997. године, уписала је Вишу медицинску школу у Београду (Земуну), и по завршетку исте (2000. године) добила звање виша медицинска сестра-техничар (касније усагласила звање са називом струковнa медицинскa сестрa).

Дефектолошки факултет Универзитета у Београду – смер Превенција и ресоцијализација лица са поремећајем у друштвеном понашању завршила је 2005. године, и стекла академско звање дипл. спец. педагог, а потом и мастер другог степена студија.

На Факултету политичких наука Универзитета у Београду, 2010. године завршила је специјалистичке студије за иновацију знања – смер Рехабилитација и социотерапија, и добила уверење за рад у установама здравствене и социјалне заштите.

На Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду, почетком 2013. године одбранила je мастер рад под називом “Стрес на раду и радна способност медицинских сестара”, чиме је стекла звање мастер организатора здравствене неге. Потом je уписала академске докторске студије Јавног здравља на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду, и 2021. год. одбранила докторску дисертацију на тему: “Опште и специфичне мере превенције хепатитис Б вирусне инфекције међу здравственим радницима”, чиме је стекла звање доктора медицинских наука.

На Факултету здравствених, правних и пословних студија у Ваљеву 2018. године, стекла је и академско звање дипл. медицинска сестра.

У радном односу је од 2000. године у тадашњем Здравственом центру, данас Општој болници „Др Лаза К. Лазаревић“ Шабац, и то на радним местима одговорне сестре Службе офталмологије (2001.-2007.); главне сестре истоимене службе (2007.-2011.), и главне сестре Опште болнице Шабац (2011.-2014.).

Са радног места одговорне сестре Одсека дневне болнице Службе психијатрије, прелази у Високу медицинску и пословно-технолошку школу струковних студија у Шапцу (данас Академију струковних студија Шабац), где ради од 2014. године, и то као наставник вештина на предметима: Увод у здравствену негу, Процес здравствене неге, Здравственa негa у хирургији са хирургијом 1, Здравственa негa у хирургији са хирургијом 2 и Стручна пракса 1, 2 и 3.

Била је активни члан Комисије за прву акредитацију здравствене установе као главна сестра болнице,  члан Комисије за превенцију интрахоспиталних инфекција, члан Комисије за пријем кандидата у радни однос и члан Управног одбора болнице.

Активно је учествовала у акредитацији и реакредитацији студијског програма Здравствена нега на основним струковним студијама, као и акредитацији мастер струковних студија Здравствене неге.

Члан је Комисије за квалитет и самовредновање, Комисије за пријаву и упис кандидата у школу, Комисије за упис на мастер струковне студије, Комисије за припрему реферата и предлога за избор у звање наставника вештина и клиничких асистената, Комисије за одбрану завршног рада и Тима за промоцију школе.

Руководилац je студијског програма Здравствена нега (струковна медицинска сестра) од његовог оснивања и ментор стручне праксе.

Члан је Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Републике Србије и струковних сестринских удружења.

Носилац је неколико захвалница. Добитник захвалнице за сарадњу и подршку раду Савеза удружења здравствених радника РС, 2008. год.; Добитник захвалнице за сарадњу у подручју заштите менталног здравља у заједници и развоју волонтеризма од организације Каритас Шабац, 2019. год; Добитник Захвалнице за допринос и ангажовање у борби против Ковид 19 инфекције од Дома здравља Шабац, 2021. год.; Добитник Захвалнице за вишегодишњу сарадњу у области здравствене неге од Опште болнице Шабац, 2021. год.; Добитник Захвалнице за изузетан допринос у мотивацији и реализацији добровољног давалаштва крви и Плакете „Широко срце“ испред Одсека за медицинске и пословно-технолошке студије, у знак признања за постигнуте изузетне резултате  на омасовљавању добровољног давалаштва крви у 2022. години од Црвеног крста Србије (Шабац), 2022. год.

Члан је Савета за здравље града Шапца, Скупштине Црвеног крста Шабац и Савета родитеља.

Учествовала је у пројектима “Пружање здравствених и социјалних услуга за особе из друштвено вулнерабилних група”, “Подржи живот: Пружање здравствених и социјалних услуга за угрожене групе” и “Испитивање вакциналног статуса здравствених радника на територији града Шапца.”

Тренутно је учесник у пројекту “Помоћ и нега старим и немоћним лицима са хроничним и неизлечивим болестима”, као и представник матичне установе у пројекту “Бол код школске деце и деце у здравственим установама” у организацији УЗПС.

Аутор је многобројних радова из области сестринства-здравствене неге, који су презентовани у оквиру одговарајућих конгреса, за које је више пута добијала захвалнице за најбољи рад.

Аутор је Дневника стручне праксе за студенте студијског програма Здравствена нега, Практикума за стручну праксу и уџбеника Здравствена нега, као и сарадник у изради уџбеника Здравствена нега у интерној медицини.

Организатор је разноврсних ваннаставних активности студената све три године студија, у сарадњи са наставним базама.

Удата, мајка петнаестогодишње Лоле.

Списак научних радова и стручних радова

М23 – рад у међународном часопису (2)

 1. Стојчевић М Ј, Барјактаровић И, Ђерић М, Чабаркапа В, Петровић В, Патић А, Богдановић Васић С. „Comparison of Abbott Real Time SARS-CoV-2 assay and Liferiver Novel Coronavirus Real Time Multiplex kit for the RT-PCR based detection of SARS-CoV-2 from nasopharyngeal swabs: Comparison of Abbott and Liferiver Real Time SARS.CV-2 assays“, Acta Clin Croat, 2022. (in press)
 2. Bogdanović V S, Stojcevic M J, Brestovacki S B, Micunovic S, Knezevic V, Antonic R, Ruzic M. Protection of Health Workers Employed in Tertiary Health Institution from Hepatitis B Virus Infection, Srp Arh Celok Lek, 2020.

М31 – предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини (1)

 1. Савић Н, Јокић З, Младеновић М, Мирковић А, Богдановић Васић С. Evaluation of Endogenous and Exogenous Factors That Affect the Health of the Student Population. 1st ed. Maribor: Faculty of Health Care, University of Maribor; 2021.

М34 – саопштење са међународног скупа штампано у изводу (5)

 1. Srećković M, Pavlović A, Pavić K, Vešić M, Ivetić V,  Bogdanović-Vasić S, Stavovi i znanja o značaju dojenja među porodiljama i trudnicama na teritoriji opštine Šabac. VII kongres udruženja za preventivnu pedijatriju; 25-27. septembar 2020. Niš,Srbija.
 2. Srećković M, Mulić M, Bogdanović-Vasić S, Vešić M, Ivetić V, Pavić K. Uporedna procena seksualnog ponašanja, znanja i stavova studentkinja medicinskih i nemedicinskih nauka u pogledu polno prenosivih bolesti u Mačvanskom okrugu, Srbija.  VII kongres udruženja za preventivnu pedijatriju; 25-27. septembar 2020. Niš,Srbija.
 3. Kuzmanović P, Bogdanović Vasić S, Todorović N, Knežević J, Nikolov J, Mrđa D. Occupational exposure to radiation in diagnostic radiology in general hospitals  in Serbia. Eighth International Conference on Radiation in Various Fields of  Research.  Montenegro, 2020.
 4. Dragičević I, Srećković M, Backović D, Ivetić J, Lazić V, Pajić Nikolić Lj, Bogdanović Vasić S, Damnjanović B. Concentration of nitrates in public water systems and gastrointestinal cancer incidence in the municipalities of Bogatić and Ljubovija. Second internacional congress of hygiene and preventive medicine “ Challenges and public health interventions”.  Novi Sad, Serbia, Apr 10:13th 2019.
 5. Dragicevic I, Sreckovic M, Panic S, Bogdanovic Vasic S. Monitoring level of nitrates in drinking water in Macva district in the period from 2008th to 2017th. 52 Days of Preventive Medicine International Congress. Niš. Srbija, septembar 2018.

М51 – рад у врхунском часопису националног значаја (3)

 1. Антонић Р, Пешић Ивановић М, Јевтић Д, Поповић К, Богадановић Васић С, Јанковић С, Фолић М. Professional drivers’ knowledge about the influence of medicines that may impair driving. Serb JExp Clin Res. 2021.
 2. Савић Н, Мирковић А, Богдановић Васић С. Adolescents’ information and attitudes about the use of emergency contraception. Медицински преглед. Нови Сад. 2021.
 3. J. S. Maletić, K. Bačulov, S. B. Vasić, B. Milanović, N. Vučinić, A. Milutinović. Comparison of serological, and molecular methods in the diagnosis of cytomegalovirus infections in dialysis patients. Medicinski pregled. Novi Sad. 2020.

М52 – рад у истакнутом националном часопису (2)

 1. Бодановић Васић  С, Аранђеловић Б,  Станојевић В, Антонић Р, Срећковић М, Пајић Николић  Љ. Исхрана студентске популације. Понс. 2019.
 2. Đukanović K, Bogdanović Vasić S. Palijativna nega kao integralni deo zdravstvene nege. Sestrinska reč, 2020.

М53 – рад у националном часопису (6)

 1. Савић Н, Богдановић Васић С и група аутора. Eating habits and anti fat attitudes among adolescent: West Serbian experience. Визија. 2021.
 2. Savic N, Avramovic B, Jokic Z, Andjelic S, Bogdanovic V S, Informisanost i lična iskustva adolescenata u vezi sa kontracepcijom, Halo 194. 2020.
 3. Pajić Nikolić Lj, Marjanović M, Srećković M, Bogdanović Vasić S, Košarčić N. Znanja i stavovi studenata strukovnih studija o oralnoj urgentnoj kontracepciji. Sestrin. reč; vol. 22, br. 78, str. 24-28, 2019.
 4. Srećković M, Bogdanović Vasić S, Karić S, Aleksić U, Banovac M. Procena znanja i stavova studentkinja strukovnih studija za vaspitače o hitnoj kontracepciji, Srbija.Sestrin. reč; vol. 22. br. 79. str. 7-12, 2019.
 5. Богдановић Васић С, Аранђеловић Б, Станојевић Ч. Значај превенције крвно-трансмисивних обољења код здравствених радника. Сестринска реч. 2017;74:30-3.

 6. Шакић Б, Богдановић Васић С. Подршка оболелим од ретких болести. Сестринска реч.2012;59/60:10-12.

М64 – саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (10)

 1. Богдановић Васић С, Јоковић Д, Савић Н. Квалитет живота жена оболелих од карцинома дојке. Зборник сажетака радова. Међународни симпозијум „Искуство и знање, сигуран корак у будућност“, Златибор, октобар 2021.
 2. Богдановић Васић С, Аранђеловић Б. Стресори којима су изложене медицинске сестре запослене у хируршким гранама медицине, Зборник сажетака радова. Конгрес здравствених радника Србије прве категорије са међународним  учешћем, Златибор, мај 2020.
 3. Богдановић Васић С. Примена процеса здравствене неге у клиничко-болничкој пракси медицинских сестара (код хируршких пацијената), Зборник сажетака радова. Конгрес  здравствених радника Србије са међународним учешћем, Златибор, мај 2019.
 4. Богдановић Васић С. Рехабилитација , образовање и социјална интеграција деце и омладине са инвалидитетом, Зборник сажетака радова. Симпозијум здравствених радника Србије са међународним учешћем, Златибор, мај 2017.                        
 5. Богдановић Васић С. Квалитет живота особа са посебним потребама, Зборник сажетака радова. Симпозијум здравствених радника Србије са међународним учешћем, Златибор, јун 2013.
 6. Богдановић Васић С. Дечија игра-потенцијална повреда ока, Зборник сажетака радова. Симпозијум здравствених радника Србије са међународним учешћем, Златибор, октобар 2008.
 7. Богдановић Васић С. Квалитет живота особа са трајним оштећењем вида, Зборник сажетака радова. Симпозијум здравствених радника Србије са међународним учешћем, Златибор, мај 2006.
 8. Богдановић Васић С. Херпес  зостер офталмикус, Зборник сажетака радова. Симпозијум здравствених радника Србије са међународним учешћем, Златибор, октобар 2004.
 9. Богдановић Васић С. Значај комуникације у офталмологији, Зборник сажетака радова. Симпозијум здравствених радника Србије са међународним учешћем, Златибор, октобар 2003.
 10. Богдановић Васић С. Значај заштите на раду у превенцији повреда ока, Зборник сажетака радова. Симпозијум здравствених радника Србије са међународним учешћем, Врњачка Бања, октобар 2002.