Email: slavica.ilic5@gmail.com

Одсек: Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије

Катедра: 

Биографија

Мр Славица Илићје рођена 05.05.1958. године у Шапцу. Основну школу је завршила у Мајуру, a средњу гимназију „Вера Благојевић“, смер природно-математички у Шапцу, школске 1976/77. године. Исте године уписала је Технолошки факултет у Тузли и дипломирала јануара 1982. год. на Хемијско-технолошком смеру. Последипломске студије уписала је школске 1985/86. на Технолошком факултету у Тузли, група Заштита на раду и животне околине, где је положила све испите и урадила експериментални део рада. Због ратних услова завршетак рада је продужен тако да је магистарскутезу одбранила на Технолошком факултету у Зворнику 29.10.1996. год.

Кретање у професионалном раду

 • Април 1982.год.- октобар 1982. год., Центар усмереног образовања „Душан Петровић- Шане“, Шабац – професор
 • 10.1982.- 31.12.1986. РО“Зорка“-„Развој“, Шабац – млађи истраживач
 • 1.1987. – 30.4.2001. РО “Зорка”-“Институт”, Шабац – самостални истраживач, истраживач–сарадник
 • Школска 1996/97. – 2001/02., Технолошки факултет Зворник, Виши асистент (спољни сарадник) на предметима: Технологија воде, Анализа загађивача тла, воде и ваздуха
 • Школска 2000-2001. Виша хемијско-технолошка школа, Шабац – виши предавач (спољни сарадник) на предметима: Технологија киселина, соли и финих хемикалија, Хемија природних производа.
 • 2001-2007. Виша технолошка, Шабац – Виши предавачна предметима: Контрола у хемијској производњи, Технологија средстава за заштиту биља,Технологија воде са заштитом животне средине, Индустријски објекти и постројења, Заштита животне и радне средине.
 • 2008-2019. Висока медицинска и пословно-технолошка школа струковних студија, Шабац – Лице за безбедност и здравље на раду са положеним стручним испитом из области безбедности и здравља на раду
 • 2007-2016. Висока технолошка школа струковних студија, Шабац – Предавач на предметима: Технологија пестицида, Технологија воде, Технологија и заштита вода, Заштита вода, Заштита ваздуха, Заштита на раду, Основи заштите животне средине, Безбедност и здравље на раду, Агротехнологија
 • 2016 – октобар 2019. Висока медицинска и пословно-технолошка школа струковних студија, Шабац – Предавач на предметима: Технологија и заштита вода, Заштита ваздуха, Основи заштите животне средине, Безбедност и здравље на раду.
 • Октобар 2019. – Академији струковних студија Шабац, Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије – Предавач на предметима: Технологија и заштита вода, Заштита ваздуха, Основи заштите животне средине, Безбедност и здравље на раду.

Списак научних радова и стручних радова

М33 – саопштење са међународног скупа штампано у целини (2)

 1. Илић, С., Јовановић, Г., Мијић Љ., Поповић, К.,: Еколошка култура студената ВМПТШ, V Међународни конгрес „Инжењерство, екологија и материјали у процесној индустрији“ 2017, Јахорина, 15.03.-17.03.2017. DOI: 10.7251/EEMSR1501869I
 2. Damnjanović, B., Ilić, S., Matić, A., Vasić,, Srećković, M., Dragičević, I. Determining ecological potential of Tabanovic lake based on physico-chemical and microbiological parameters (ten-year monitoring: 2009-2018). VIInternational Congress “Engineering, Environment and Materials in Processing Industry“. 11-13.03.2019. Jahorina, BiH

М34 – саопштење са међународног скупа штампано у изводу (2)

 1. Beric, S.Savic, N.Vidakovic, Lj.Mirkovic-Paranjpe, J.Savkovic-Stevanovic, S.Prodanovic, “Diffusion coefficients determination at the extraction of fatty oil from oenothere seed with petroleum ether p.a.”, The First European Congress on Chemical Engineering, Florence, Italy, 1-4. May 1997.
 1. Todorovic, S.Ilic, V.Todorovic, N.Vidakovic, “Obtaining of fluoro-boric and hydro-fluorosilicic acid”, “2 nd International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern Countries”, Zbornikizvoda, 6-9.06.2000., Halkidiki, Greece.

М52 – рад у истакнутом националном часопису

 1. С.Савић, Ј.Ђуковић, “Производња етарског уља из плода коријандера (Coriandrum sativum L.-Umbelliferae)”, Гласник хемичара и технолога Републике Српске, 39. стр.75., Бања Лука, 1996.
 2. М.Јотановић, С.Илић, Б.Лубишић: “Моделовање процеса апсорпције хлороводоника”, Гласник хемичара и технолога Републике Српске, с.77-85, ISSN0354 – 7450, УДК: 546.131.067, научни рад, Бања Лука, 2000.

М63 – саопштење са скупа националног значаја штампан у целини (2)

 1. С.Илић, Д.Исаиловић, М.Антонијевић-Николић, Ђ.Николић, „Оцена загађености снежног покривача паркова града Шапца“, 6. Национална конференција о квалитету живота, Зборник радова, CD-Rom, Крагујевац 2011., B1-B6
 2. С.Илић, Г.Јовановић, „Наш еколошки отисак“, 8. Национална конференција о квалитету живота, Зборник радова, CD-Rom, Крагујевац, 2013., А316-А321.

М64 – саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (2)

 1. Славица Илић, Слободан Деспотовић, “Производња и прерада етарског уља камилице – Matricaria chamomilla L.-Asteraceae” Зборник извода радова VII Саветовања хемичара и технолога Републике Српске, Бања Лука, 6-7. новембар 2003.године
 1. С. Илић, С. Кнежевић, Утицај постројења за производњу асфалтне масе на квалитет ваздуха у радној и животној средини IX Симпозијум “Савремене технологије и привредни развој”, Зборник извода радова с.180 (2011) Лесковац

Пројекти

 1. “Истраживање технологије добијања и прераде етарских и масних уља”, РЗН ПКР,1987/88, Руководилац
 2. “Мултифункционална валоризација и унапређење антропогено деградираних простора”, BTR.5.06.0537.A,МНТР, 2002/04,Сарадник

Скрипте

 1. С. Илић, “Заштита животне и радне средине”, Висока технолошка школа струковних студија, Шабац, 2008.
 2. С. Илић, „Безбедност и здравље на раду“, Висока технолошка школа струковних студија, Шабац, 2011.

Практикуми

 1. С.Илић, „Технологија и заштита вода“, Висока технолошка школа струковних студија, Шабац, 2011.
 1. С.Илић, Ј. Ђуричић-Миланковић, „Заштита ваздуха“, Висока технолошка школа струковних студија, Шабац, 2011.