Email:  predrag.kuzmanovic@vmpts.edu.rs

Одсек: Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије

Катедра: …

Биографија

др Предраг Кузмановић је рођен 1993. године у Шапцу. Завршио је основну школу Лаза К. Лазаревић у Шапцу 2008. године као одличан ученик. По завршетку основне школе уписује Шабачку гимназију, природно-математички смер који завршава 2012. године. Исте године уписује основне студије на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду на Департману за физику смер Дипломирани професор физике. Новембра месеца 2014. године постаје питомац-стипендиста Српског привредног друштва Фондације „Привредник“ из Новог Сада. Добитник је стипендије Министарства просвете Републике Србије четири године заредом. Марта 2015. добија и стипендију за надарене студенте Министарства просвете Републике Србије. Фебруара 2016. и 2017. бива награђен годишњом стипендијом за најбоље студенте Града Шапца.

Августа 2016. завршава основне студије, месец дана пре званичног рока као трећи по реду у генерацији, са просечном оценом 9,31 и остварених 270 ЕСПБ од планираних 240 ЕСПБ, положивши 7 предмета више од планираног студијског плана и програма.

По завршеним основним уписује мастер студије Нуклеарне физике. Јуна 2017. одбранио је мастер тезу под насловом “Поређење метода за испитивање радијума-226 у води” и тако стекао звање мастер физичара – нуклеарне физике са просечном оценом на мастер студијама 10,00, као први у генерацији. Октобра 2017. уписује докторске академске студије на Природно-математичком факултету у Новом Саду, смер Доктор физичких наука. Септембра 2020. одбранио је докторску дисертацију под насловом „Корелација радиолошких и структурних карактеристика грађевинских материјала“ из области Нуклеарне физике и тако стекао звање Доктора физичких наука. Докторске студије завршио је за непуне три годне као један од најмлађих доктора наука на Универзитету Новом Саду са просечном  оценом 10,00.

Области његовог научног истраживања и интересовања су нуклеарна физика и заштита од јонизујућег зрачења и дозиметрија у медицинској радиологији.

Учесник је више научно-стручних конференција и семинара. Учесник је и 13. међународног програма  „Masterclasses – Hands on Particle Physics“ одржаног у Новом Саду марта 2017. под покровитељством Друштва физичара Србије и Церн колаборације као и Connect 2017 (Connecting scientists in the western Balkans region Symposium „Science and Society) међународног скупа, Неум (БиХ), августа 2017. под покровитељством DAAD фондације из Фракфурта, Немачка.

Јуна 2018. изабран је у звање Истраживач приправник на ужу научну област Нуклеарна физика, а јануара 2020. у звање Истраживач сарадник за ужу научну област Физика високих енергија на Департману за физику Природно-математичког факултета у Новом Саду.

Аутор и коаутор је 10 радова у еминентним међународним часописима категоризације М21, М22 и М14 и 25 радова, презентованих на домаћим и међународним научним скуповима.

Рецензент у Националном телу за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (НАТ) у пољу природно-математичких наука. Члан тима за акредитацију студијских програма на Академији струковних студија Шабац као лице задужено за електронски образац (софтвер NAT 2019).

Списак научних радова и стручних радова

М14 – поглавље у монографији међународног значаја (1) 

 1. Kuzmanović, P., Todorović, N.,, Forkapić, S.,, Nikolov, J., Mrđa, D., Knežević, J., Activity concentrations of 226Ra, 232Th and 40K in building materials in Serbia: radon exhalation rate and assessment of radiological impact, Nova Science Publishers, 1-50, 2020.

М21а – рад у међународном часопису изузетних вредности (3) 

 1. Kuzmanović, P., Todorović, N., Mrđa, D., Forkapić, S., Filipović Petrović, L., Miljević, B., Hansman, J., Knežević, J., 2021. The possibility of the phosphogypsum use in the production of brick: radiological and structural characterization. J. Hazard Mater. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.125343 (IF=9,038)

 2. Kuzmanović, P., Todorović, N., Forkapić, S., Filipović Petrović, L., Knežević. , Nikolov, J., Miljević B., 2020. Radiological characterization of phosphogypsum produced in Serbia. Radiat. Phys. Chem. 108463. https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2019.108463
 3. Bikit, K., Knezevic, J., Mrdja, D., Todorovic, N., Kuzmanovic, P., Forkapic, S., Nikolov, J., Bikit, I., 2020. Application of 90Sr for industrial purposes and dose assessment. Radiat. Phys. Chem. 109260, https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2020.109260

М21 – рад у врхунском међународном часопису (1)

 1. Knezević, J., Kuzmanović, P., Mrdja, D., Todorović, N., Bikit, I., Hansman, J., 2020. Estimation of absorbed gamma dose rate from granite by Monte Carlo simulation approach. J. Radiol. Prot. 40, 596–611. https://doi.org/10.1088/1361-6498/ab8c22

М22 – рад у истакнутом међународном часопису (6)

 1. Kuzmanović, P., Todorović, N., Nikolov, J., Hansman J., Vraničar A., Knežević J., Miljević B., 2019. Assessment of radiation risk and radon exhalation rate for granite used in the construction industry. J. Radioanal. Nucl. Chem., 321(2), 565-577. https://doi.org/10.1007/s10967-019-06592-9
 2. Kuzmanović, P., Todorović, N., Mrđa, D., Nikolov, J., Knežević. J., Hansman J., 2019. Radiation exposure to zircon minerals in Serbian ceramic industries. J. Radioanal. Nucl. Chem., 322(2), 949-960. https://doi.org/10.1007/s10967-019-06743-y  
 3. Kuzmanović, P., Todorović, N., Miljević, B., Nikolov, J., Knežević., J., Vraničar, A., Hansman, J., 2020. Natural radioactivity in ceramic tiles used in Serbian buildings. Rom. J. Phys, 65, 805.
 4. Kuzmanović, P., Todorović, N., Nikolov, J., Knežević, J., Miljević, B., 2020. Radiological, structural and chemical characterization of raw materijals and ceramic tiles in Serbia, J. Radioanal. Nucl. Chem., 323(2), 861–874. https://doi.org/10.1007/s10967-019-06987-8
 5. Todorović,  N., Nikolov, J., Stojković, I.,  Hansman, J., Vraničar, A., Kuzmanović, P., Petrović Pantić, T.,  Atanasković Samolov,  K., Lučić, S.,  Bjelović, S., 2020. Radioactivity in drinking water supplies in Vojvodina region, Serbia, and health implication, Environ. Earth Sci., 79(162). https://doi.org/10.1007/s12665-020-08904-9  
 6. Kuzmanović, P., Todorović, N., Filipović Petrović, L., Mrđa, D., S., Forkapić, Nikolov, J., Knežević, J., 2020. Radioactivity of building materials in Serbia and assessment of radiological hazard of gamma radiation and radon exhalation, J. Radioanal. Nucl. Chem., 324, 1077–1087. https://doi.org/10.1007/s10967-020-07130-8

М52 –  рад у истакнутом националном часопису (2)

 1. Srećković, M., Backović, D., Kuzmanović, P., Jovanović, Z., Mijić, M., Dugandžija, T., 2019. Pametne pomoćne tehnologije kod obolelih od Alchajmerove bolesti. MD-Medical Data 2019;11(3):147-152.
 2. Srećković, М., Backović, D., Kuzmanović, P., Damnjanović, B., Radojević, S., Dragičević, I., 2020. Komunalna buka u bolničkoj i školskoj akustičkoj zoni grada Šapca, Srbija. MD-Medical Data 2020;12(2): 091-095

М63 – саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (15)

 1. Kuzmanović, P., Forkapić, S., Knežević, J., Mrđa, D., Hansman, J., 2021. Merenje emanacije 222Rn iz pepela nastalog sagorevanjem lignita. XXXI Simpozijum Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore, Beograd, 06-08. oktobar 2021. p. 141-147. e-ISBN 78-86-7306-161-0

 2. Kuzmanović, P., Antonijević Nikolić, M., Mrđa, D., Forkapić, S., Hansman, J., Knežević, J., 2021. Razvoj metode za smanjenje koncentracije 226Ra u fosfogipsu. XXXI Simpozijum Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore, Beograd, 06-08. oktobar 2021. p. 215-221.e-ISBN 78-86-7306-161-0

 3. Kuzmanović, P., Mrđa, D., Forkapić, S., Todorović, N., Miljević, B., Knežević, J., 2021. Recikliranje fosfogipsа u proizvodnji opeke i procena jačine apsorbovane doze gama zračenja Monte Karlo simulacijama. XXXI Simpozijum Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore, Beograd, 06-08. oktobar 2021. p. 52-59. e-ISBN 78-86-7306-161-0

 4. Kuzmanović, P., Ćelić, N., Kisić, R., 2016. Mikrotvrdoća složenih halkogenidnih stakala dopiranih gvožđem, Zbornik radova IX naučno-stručne konferencije Studenti u susret nauci (StES 2016), p. 354-363, DOI: 10.7251/STES1609354K, ISBN 978-99976-662-8-4, Banja Luka, Republika Srpska.
 5. Kuzmanović, P., Radioaktivnost gradjevinskog materijala, Zbornik radova IX naučno-stručne konferencije Studenti u susret nauci (StES 2016), p. 364-374, DOI: 10.7251/STES1609364K, ISBN 978-99976-662-8-4, Banja Luka, Republika Srpska.
 6. Todorović, N., Nikolov, , Stojković, I., Hansman, J., Kuzmanović, P., Vraničar, A., 2017. Poređenje metoda za ispitivanje 226Ra u vodi, Zbornik radova XXIX Simpozijuma Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore, Srebrno jezero 27-29.09.2017, p. 482-492, ISBN 978-86-7306-144-3, Beograd, Srbija.
 7. Knežević, J., Kuzmanović, Р., 2017. Alfa spektrometrijsko merenje 222Rn u pijaćoj vodi, Zbornik radova X naučno-stručne konferencije Studenti u susret nauci (StES 2017), p. 124-132, ISBN 978-99976-662-9-1, Banja Luka, Republika Srpska.
 8. Kuzmanović, , Knežević, J., 2017. Određivanje minimalne detektabilne aktivnosti dugoživećih radionuklida u vodi metodom gama spektrometrije, Zbornik radova X naučno-stručne konferencije Studenti u susret nauci (StES 2017), p. 147-152, ISBN 978-99976-662-9-1, Banja Luka, Republika Srpska.
 9. Kuzmanović, P., Todorović, N., Forkapić, S., Filipović Petrović, L., Knežević, J., Hansman, J., Vraničar, A., Miljević B., 2019. Radijacioni aspekti primene fosfogipsa u građevinarstvu. Zbornik radova XXX Simpozijuma Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore, Divčibare 2-4.10.2019, p. 155-161, ISBN 978-86-7306-154-2, Beograd, Srbija.
 10. Kuzmanović, P., Todorović, N., Forkapić, S., Knežević, J., Filipović Petrović, L., Nikolov, J., Miljević B., 2019. Određivanje emanacije 222Rn iz prirodnog gipsa i fosfogipsa. Zbornik radova XXX Simpozijuma Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore, Divčibare 2-4.10.2019, p. 251-257, ISBN 978-86-7306-154-2, Beograd, Srbija.
 11. Kuzmanović, P., Todorović, N., Filipović Petrović, L., Miljević, B., Knežević, J., Nikolov, J., 2019. Radioaktivnost nus-proizvoda hemijske industrije, XXX Simpozijuma Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore, Divčibare 2-4.10.2019, p. 168-174, ISBN 978-86-7306-154-2, Beograd, Srbija.  
 12. Kuzmanović, P., Lučić S., Todorović, N., Majjanović, M., Nikolov, J., 2019. Izloženost zračenju pri radu sa 18F-FDG na odeljenju nuklearne medicine, XXX Simpozijuma Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore, Divčibare 2-4.10.2019, p. 401-407, ISBN 978-86-7306-154-2, Beograd, Srbija.
 13. Marjanovič, M., Lučić, S., Todorović, N., Kuzmanović, P., Nikolov, J., 2019. Primena 177Lu u terapiji neuroendokrinih tumora na Institutu za onkologiju Vojvodine – prva zapažanja i predlog mera zaštite od zračenja, XXX Simpozijuma Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore, Divčibare 2-4.10.2019, p. 394-400, ISBN 978-86-7306-154-2, Beograd, Srbija.
 14. Kuzmanović, P., Karić, S., Srećković., M., Karić., M., 2021. Radioaktivnost vode u Mačvanskom okrugu, Srbija. 16. Konferencija sa međunarodnim učešćem Rizik i bezbednosni inženjering, Vrnjačka Banja, 2-4. jun 2021. p. 423-427.  ISBN 978-86-6211-126-5, COBISS.SR-ID 39511049

 15. Srećković, M., Karić, S., Dugandžija, T., Kuzmanović, P., 2021. Linearni trend nivoa buke u bolničkoj akustičkoj zoni, Srbija. Konferencija sa međunarodnim učešćem Rizik i bezbednosni inženjering, Vrnjačka Banja, 2-4. jun 2021. р. 131-136. ISBN 978-86-6211-126-5, COBISS.SR-ID 39511049

М33 – саопштење са међународног скупа штампано у целини (6)

 1. Todorović, N., Nikolov, J., Krmar, M., Mrđa, D., Todorović, S., Kuzmanović, P., 2017. Assessment of natural radioactivity levels in building materials and residues in Serbia, Zbornik radova 11. simpozija Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja (HDZZ), p. 295-300, ISSN 1849-5060, Zagreb, Hrvatska.
 2. Kuzmanović, P., Knežević, , 2018. Radioactivity of fertilizers in Republic of Serbia, 11th scientific conference Students encountering science – StES 2018, p. 30-36, UDK: 631.8:539.16, doi 10.7251/ZSSN1811030K, Banja Luka, Republika Srpska.
 3. Kuzmanović, , Todorović, N., Nikolov, J., Knežević, J., Hansman, J., Vraničar, A., 2019. Assessment of radiation risk for building materials in Serbia, VI International Congress “Engineering, Environment and Materials in Processing Industry“ EEM – Congress 2019, Jahorina, March 11th-13th 2019, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina.  
 4. Kuzmanović, P., Knežević, J., 2019. Radioactivity of Waste from Chemical Industries in Serbia and Assesment Radiation Impact for Workers. 12th scientific conference Students encountering science – StES 2019, p. 71-84, UDK: 614.086.5:621.039(497.11), doi 10.7251/STESPN1219071K, ISBN: 978-99976-49-00-3, Banja Luka, Republika Srpska.
 5. Knežević, J., Kuzmanović, J., 2019. Coincidence technique for intensity time variation analysis of low-energy photons. 12th scientific conference Students encountering science – StES 2019, p. 55-70, UDK: 372.853:531.396, doi 10.7251/STESPN1219055K, ISBN: 978-99976-49-00-3, Banja Luka, Republika Srpska.
 6. Filipović Petrović, L., Kuzmanović, P., Antonijević Nikolić, M., Popović, K., Petrović, J., Simić, M., 2021. Characteristics and physical-mechanical properties of kaolinized granite. 7th International Congress “Engineering, Environment and Materials in Process Industry” Jahorina, March 17th – 19th 2021, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina.  

М34 – саопштење са међународног скупа штампано у изводу (9)

 1. Todorović, N., Nikolov, , Stojković, I., Vraničar, A., Kuzmanović, P., 2017. Different techniques for 226Ra determination in water samples, Book of Abstracts, Third East-European Radon Symposium, (TEERAS 2017), p. 49, Sofia, Bulgaria.  
 2. Bikit-Šreder,, Knežević, J., Mrđa, D., Todorović, N., Kuzmanović, P., 2019. Application of 90Sr for industrial purposes and dose assessments. VI International Congress “Engineering, Environment and Materials in Processing Industry“ EEM – Congress 2019, Jahorina, March 11th-13th 2019, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina. 
 3. Nikolov, J., Kuzmanović, P., Todorović, N., Knežević, J., Forkapić, S., Filipović Petrović, L., 2019. Radioactivity measurements of phosphogypsum produced in Serbia. Book of Abstracts, 5th International Conference on Environmental Radioactivity Variations of Environmental Radionuclides – ENVIRA, 2019. ID57.
 4. Kuzmanović, P., Čeliković, I., Forkapić, S., Todorović, N., Filipović Petrović, L., Mrđa, D., Knežević, J., Lončar, B. 2020. Determination of Radon Emanation for Phosphogypsum Produced in Serbia. Eighth International Conference on Radiation in Various Fields of Research (RAD 2020).
 5. Knezevic, J., Mrdja, D., Schroeder-Bikit, K., Bikit, I., Slivka, J., Forkapic, S., Kuzmanovic, P., Corrections of HPGe detector efficiency curve due to true coincidence summing by program EFFTRAN and by Monte-Carlo simulations. Eighth International Conference on Radiation in Various Fields of Research (RAD 2020).
 6. Kuzmanović, P., Bogdanović Vasić, S., Todorović, N., Knežević, J., Nikolov, J., Mrđa, D., 2020. Occupational exposure to radiation in diagnostic radiology in general hospitals in Serbia. Eighth International Conference on Radiation in Various Fields of Research (RAD 2020).
 7. Kuzmanović, P., Todorović, N., Ignjatović, V., Nikolov, J., Srećković, M., Lučić, S., 2020. Radiation exposure of staff in conventional nuclear medicine procedures. Eighth International Conference on Radiation in Various Fields of Research (RAD 2020).
 8. Bikit- Schroeder, K., Knezevic, J., Mrdja, D., Todorovic, N., Kuzmanovic, P., 2020. The industrial use of Sr-90 source and dose assessment. Eighth International Conference on Radiation in Various Fields of Research (RAD 2020).
 9. Nikolov, J.,Todorović, N., Vraničar, A., Maksimović, I., Forkapić, S., Kuzmanović, P., Mladenović, M., 2020. Radiological characterization of former uranium mine in East part of Serbia. Eighth International Conference on Radiation in Various Fields of Research (RAD 2020).