Email:  dmitrovicmima@gmail.com

Одсек: Одсек за медицинске и пословно-технолошке студије

Катедра: …

Биографија

Мирјана Дмитровић је рођена 27.01.1986. године у Чачку. Завршила је основну школу „Фејеш Клара“ у Кикинди, као ђак генерације, и гимназију „Јован Јовановић Змај“, природно-математички смер,  у Новом Саду. Основне и мастер студије примењене математике, смер финансијска математика, завршила је 2009. и 2013. године на Природно-математичком факултету у Новом Саду са просечном оценом 9,76, а  мастер студије примењене статистике 2018. године у оквиру Универзитетског центра за примењену статистику Универзитета у Новом Саду.  Током студија, добитница је  стипендија Министарства просвете Републике Србије, Универзитета у Новом Саду, „Фонда за младе таленте“ и фондације „др Зоран Ђинђић“. Тренутно је на докторским студијама на Maтематичком факултету у Београду, катедра за Bероватноћу и статистику.

Од 2017. године као асистент запослена је на Високој медицинској и пословно – технолошкој школи струковних студија у Шапцу. Претходно је радила на Техничком факултету „Mихајло Пупин“ у Зрењанину у звању сарадника у настави за математичку групу предмета. У привреди, на позицији аналитичар података, била је ангажована у компанијама: ДДОР-у Нови Сад, EyeSee, GfK-Beograd и Hannover-Re, као и Стручној служби за реализацију програма привредног развоја АП Војводине .

 

Списак научних радова и стручних радова

М33 – саопштење са међународног скупа штампано у целини (8)

 1. Дмитровић М., Обрадовић Ј., Милошевић, И. (2019) Показатељи образовања у Србији и земљама у региону. У: Катић, В., ур., Зборник радова са XXV скупа Трендови развоја: „Квалитет високог образовања“, ТРЕНД 2019, 11-14.02.2019., Копаоник. Нови Сад: Факултет техничких наука, стр. 132-135.

 2. Дмитровић, М., Обрадовић, Ј. (2018) Утицај високог образовања на економски раст у Србији и региону. У: Катић, В., ур., Зборник радова са XXIV скупа Трендови развоја: „Дигитализација високог образовања“, ТРЕНД 2018, 21-23.02.2018., Копаоник. Нови Сад: Факултет техничких наука, стр. 51-54.

 3. Обрадовић-Ћук, Ј., Митић, П., Дмитровић, М. (2017) Значај улагања у науку-регионална и национална анализа. У: Катић, В., ур., Зборник радова са XXIII скупа Трендови развоја: „Положај високог образовања и науке у Србији“ , ТРЕНД 2017, 22-24.02.2017., Златибор. Нови Сад: Факултет техничких наука, стр. 217-220.

 4. Обрадовић, Ј., Вељковић, М. (2016) (Не)стаболно тржиште рада као основ за избор будућег занимања. У: Катић, В., ур., Зборник радова са XXII скупа Трендови развоја: „Нове технологије у настави“ , ТРЕНД 2016, 16-19.02.2016., Златибор. Нови Сад: Факултет техничких наука, стр. 281-284.

 5. Раденовић, М., Керкез, Ђ., Томашевић, Б., Дмитровић, М., Бечелић-Томин, М., Далмација, Б., Зеленовић, В. (2016) Могућности унапређења система управљања отпадом у Новом Саду на основу резултата морфолошког састава.У: Конференција Отпадне воде, комунални чврсти отпад и опасан отпад, 13-15.01.2016., Вршац. Београд: Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство, стр. 141-146.

 6. Drašković D., Dmitrović M. (2015) Dinamic of Logistic Equation. In: Glušac, D., ed., ITRO, A Journal for Information Technology, Education Development and Teaching Methods of Technical and Natural Sciences, vol. 2.  Zrenjanin: University of Novi Sad, Technical Faculty “Mihajlo Pupin”, Department of Teaching Methods of Science and Education Technology, pp. 13-19.

 7. Обрадовић, Ј., Арсић, С., Вељковић, М. (2015) Српско тржиште рада као огледало (не)усклађености система образовања и стварних потреба привреде. У: Катић, В., ур., Зборник радова са XXI скупа Трендови развоја: „Универзитет у променама“, ТРЕНД 2015, 23-26.02.2015., Златибор. Нови Сад: Факултет техничких наука, стр. 253-256.

 8. Митић, П., Обрадовић, Ј., Вељковић, М. (2015) Адаптивни менаџмент као приступ ефикасном управљању ресурсима. У: Зборник радова са Регионалне научностручне и бизнис конференције лидерство и менаџмент: држава, предузеће, предузетник, ЛИМЕН 2015, 10.12.2015., Београд. Београд: Удружење економиста и менаџера Балкана и други, стр. 675-681.

М34 – саопштење са међународног скупа штампано у изводу (1)

 1. Dmitrović, M., Obradović, J., (2018) Investment in tertiary education as the initiator of economic growth. In: Damnjanović, J., Pavlović, N., Stankov, B., ed., Book of abstract of International Scientific and Expert Conference „Economic Development and Competitiveness of European Countries: achievemenst, challenges, opportunities”, 03-05.10.2018., Novi Sad. Petrovaradin: School of Business, pp. 211-214. (M34)  

М51 – рад у врхунском часопису националног значаја (1)

 1. Dumeljić, J., Obradović-Ćuk, J., Veljković, M. (2017) Importance of the Quality of Banking Products and Services. In: Grubor, A., ed., Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, vol. 53, No. 37/2017, Novi Sad: Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu, pp. 169-185.

М45 – рад у тематском зборнику националног значаја  (1)

 1. Вељковић, М., Кондић, О., (2015) Усклађеност образовне политике и тржишта рада на примеру новосадског универзитета. У: Како повећати запосленост у Србији. Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, Научно друштво економиста Србије и Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, стр. 77-81