ERASMUS+ пројекат: БОЉЕ ТЛО ЗА БОЉЕ СУТРА; 18.01.2024. други онлајн састанак BS2BT пројектног тима

Академија струковних студија Шабац партнер је у новом Еразмус+ пројекту под називом Боље тло до боље сутра, чији је главни партнер Техничка школа Винковци – установа за образовање одраслих, из Хрватске. Поред, Академије струковних студија Шабац И Училишта, у пројекту учествују још две организације и то Terra12 д.о.о. из Хрватске и Удружење за развој волонтерског рада Ново место (DRPDNM) из Словеније.

Трајање пројекта је 12. месеци, од 01.09.2023. до 31.08.2024., а укупна вредност суфинансирања из Ерасмус+ програма је 120.000€.

Циљеви пројекта су:

 • развој доступног модела висококвалитетног струковног образовања и оспособљавања особа из руралних укључујући географски удаљена подручја и особе избегле од рата у Украјини, за унапређење одрживих еколошких и економских компетенција кроз кориштење дигиталних алата (е-Академија);
 • примена инклузивног модела развоја е-Академије;
 • унапредити компетенције 8 чланова особља у образовању и 120 припадника циљне групе;
 • унапредити транснационалну сурадњу у подручју струковног образовања и оспособљавања.

Учесници другог zoom састанка:

 • Жељка Гале, члан пројектног тима (запослена ЛП, Хрватска)
 • Ивана Фучек, члан пројектног тима (запослена ЛП, Хрватска)
 • Естер Снедец, члан пројектног тима (запослена ПП, Словенија)
 • Јелена Игњатовић, члан пројектног тима (запослена ПП, Србија)
 • Милан Благојевић, члан пројектног тима (запослени ПП, Србија)
 • Вера Рашковић, члан пројектног тима (запослена ПП, Србија)
 • Ана Цвитковић-Комесаровић, члан пројектног тима (запослена ПП, Хрватска)
 • Катарина Дамјановић, члан пројектног тима (запослена ПП, Хрватска)

ERASMUS+ project: Better Soil To Better Tomorrow; 18.01.2024. first on-line BS2BT project team meeting

The Academy of Applied Studies Šabac is a partner in the new Erasmus + project called Better soil for a better tomorrow, whose main partner is the Vinkovci Technical School – an institution for adult education, from Croatia. In addition to the Academy of Applied Studies Šabac and the College, two other organizations participate in the project, namely Terra12 d.o.o. from Croatia and Association for the Development of Voluntary Work Novo mesto (DRPDNM), from Slovenia.

Project duration is 12 months, from 1.9.2023. to 31.8.2024. Erasmus+ contribution is 120.000€.

The project’s objectives are:

 • Development of an accessible model of high-quality VET learning for people living in rural including remote areas and refugees from Ukraine, to enhance sustainable environmental and economic competencies through the use of digital tools (e-Academy);
 • Application of inclusive model in the e-Academy development;
 • Improvement of 8 staff members in education competencies and 120 the target group representatives;
 • Improve transnational cooperation in the field of vocational education and training.

Participants of the second zoom meeting:

 • Željka Gale, project team member (employee LP, Croatia)
 • Ivana Fuček, project team member (employee LP, Croatia)
 • Ester Snedec, project team member (employee PP, Slovenia)
 • Jelena Ignjatović, project team member (employee PP, Serbia)
 • Milan Blagojević, project team member (employee PP, Serbia)
 • Vera Rašković, project team member (employee PP, Serbia)
 • Ana Cvitković-Komesarović, project team member (employee PP, Croatia)
 • Katarina Damjanović, project team member (employee PP, Croatia)