Академија струковних студија Шабац је основана Одлуком Владе Републике Србије 05 број 02-02-5149/2019-1 од 18.07.2019. године и то статусном променом спајања три школе:

 • Високе медицинске и пословно-технолошке школе струковних студија Шабац

 • Високе пољопривредне школе струковних студија Шабац
 • Високе школе струковних студија за васпитаче Шабац

Академија је основана у циљу промовисања и подизања угледа струковног високог образовања. Статусна промена допринела је ефективнијем, ефикаснијем и економичнијем остваривању циљева високог струковног образовања и његовом повезивању са потребама тржишта рада.

Академију данас чине три Одсека, на којима тренутно студира преко 1600 студената на основним и мастер студијама. У наставном процесу Академије ангажовано је око 100 наставника и преко 70 сарадника. Одсеци Академије струковних студија Шабац су:

Академија струковних студија Шабац је високошколска установа која обавља делатност високог образовања кроз остваривање основних и мастер струковних студија из неколико научних области техничко-технолошких, друштвено-хуманистичких и медицинских наука. Академија реализује основне и мастер струковне студије у складу са Законом о високом образовању, и на тај начин оспособљава студенте за примену стечених знања и вештина неопходних за укључивање у савремене радне токове и процесе.

Струковне студије на Академији струковних студија Шабац реализују се кроз два нивоа:

 1. струковне студије првог степена или основне струковне студије које трају три године и на којима студенти стичу 180 ESPB бодова
 2. студије другог степена или мастер струковне студије које трају две године и на којима студенти стичу 120 ESPB бодова

Студије на Академији се реализују на основу акредитованих студијских програма. Сваки студијски програм се реакредитује након 7 година.

Стручни називи које студенти стичу након завршетка студија на Одсецима Академије

ОДСЕК ЗА МЕДИЦИНСКЕ И ПОСЛОВНО-ТЕХНОЛОШКЕ СТУДИЈЕ

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

 1. На студијском програму Информационе технологије: СТРУКОВНИ ИНЖЕЊЕР ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА
 2. На студијском програму Економија: СТРУКОВНИ ЕКОНОМИСТА
 3. На студијском програму Заштита животне средине: СТРУКОВНИ ИНЖЕЊЕР ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 4. На студијском програму Инжењерски менаџмент: СТРУКОВНИ ИНЖЕЊЕР МЕНАЏМЕНТА
 5. На студијском програму Фармација: СТРУКОВНИ ФАРМАЦЕУТ
 6. На студијском програму Здравствена нега: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 7. На студијском програму Гастрономија: СТРУКОВНИ МЕНАЏЕР
 8. На студијском програму Прехрамбена технологија: СТРУКОВНИ ИНЖЕЊЕР ТЕХНОЛОГИЈЕ

ОДСЕК ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ И ТУРИЗАМ

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

 1. На студијском програму Менаџмент (са 3 модула): СТРУКОВНИ МЕНАЏЕР
 2. На студијском програму Струковна ветерина: СТРУКОВНИ ВЕТЕРИНАР
 3. На студијском програму Заштита биља: СТРУКОВНИ ИНЖЕЊЕР ПОЉОПРИВРЕДЕ
 4. На студијском програму Воћарство и виноградарство: СТРУКОВНИ ИНЖЕЊЕР ПОЉОПРИВРЕДЕ
 5. На студијском програму Туризам: СТРУКОВНИ ЕКОНОМИСТА
 6. На студијском програму Заштита животне средине: СТРУКОВНИ ИНЖЕЊЕР ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 7. На студијском програму Биотехнологија: СТРУКОВНИ ИНЖЕЊЕР ПОЉОПРИВРЕДЕ

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

 1. На студијском програму Менаџмент у агробизнису: СТРУКОВНИ МАСТЕР МЕНАЏЕР

ОДСЕК СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ И МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ВАСПИТАЧЕ

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

 1. На студијском програму Струковни васпитач (са 2 модула): СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ
 2. На студијском програму Струковна медицинска сестра васпитач: СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАСПИТАЧ

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

 1. На студијском програму Струковни мастер васпитач: СТРУКОВНИ МАСТЕР ВАСПИТАЧ